Drag fonts here!

Latin 1 | Latin 2 | Cyrillic | Devanagari | Hebrew | Kannada | Malayalam | Tamil | Telugu | Tools | Specimen Helper OpenType Features

Contributed by Erin McLaughlin

 

consonants:

ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ
ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ
ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ
ತ ಥ ದ ಧ ನ
ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ
ಯ ರ ಱ ಲ ಳ ವ
ಶ ಷ ಸ ಹ ೞ ಕ್ಷ

 

subscripts:

ಗ್ಕ ಗ್ಖ ಗ್ಗ ಗ್ಘ ಗ್ಙ ಗ್ಚ ಗ್ಛ ಗ್ಜ ಗ್ಝ
ಗ್ಞ ಗ್ಟ ಗ್ಠ ಗ್ಡ ಗ್ಢ ಗ್ಣ ಗ್ತ ಗ್ಥ ಗ್ದ
ಗ್ಧ ಗ್ನ ಗ್ಪ ಗ್ಫ ಗ್ಬ ಗ್ಭ ಗ್ಮ ಗ್ಯ ಗ್ರ
ಗ್ಱ ಗ್ಲ ಗ್ವ ಗ್ಶ ಗ್ಷ ಗ್ಸ ಗ್ಹ ಗ್ಳ ಗ್ೞ

vowels:

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ
ಋ ೠ ಌ ೡ
ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ

 

vowel signs/marks:

ಾ ಿ ೀ ು ೂ ೃ ೄ
ೆ ೇ ೈ ೊ ೋ ೌ ್
ಂಃಽೱೲ ಼

 

numbers:

೦ ೧ ೨ ೩ ೪
೫ ೬ ೭ ೮ ೯

Consonants + vowel signs (Syllables)

 

ಕ ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಃ ಕ್

ಖ ಖಾ ಖಿ ಖೀ ಖು ಖೂ ಖೃ ಖೆ ಖೇ ಖೈ ಖೊ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಖಃ ಖ್

ಗ ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ ಗಃ ಗ್

ಘ ಘಾ ಘಿ ಘೀ ಘು ಘೂ ಘೃ ಘೆ ಘೇ ಘೈ ಘೊ ಘೋ ಘೌ ಘಂ ಘಃ ಘ್

ಙ ಙಾ ಙಿ ಙೀ ಙು ಙೂ ಙೃ ಙೆ ಙೇ ಙೈ ಙೊ ಙೋ ಙೌ ಙಂ ಙಃ ಙ್

ಚ ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ ಚಃ ಚ್

ಛ ಛಾ ಛಿ ಛೀ ಛು ಛೂ ಛೃ ಛೆ ಛೇ ಛೈ ಛೊ ಛೋ ಛೌ ಛಂ ಛಃ ಛ್

ಜ ಜಾ ಜಿ ಜೀ ಜು ಜೂ ಜೃ ಜೆ ಜೇ ಜೈ ಜೊ ಜೋ ಜೌ ಜಂ ಜಃ ಜ್

ಝ ಝಾ ಝಿ ಝೀ ಝು ಝೂ ಝೃ ಝೆ ಝೇ ಝೈ ಝೊ ಝೋ ಝೌ ಝಂ ಝಃ ಝ್

ಞ ಞಾ ಞಿ ಞೀ ಞು ಞೂ ಞೃ ಞೆ ಞೇ ಞೈ ಞೊ ಞೋ ಞೌ ಞಂ ಞಃ ಞ್

ಟ ಟಾ ಟಿ ಟೀ ಟು ಟೂ ಟೃ ಟೆ ಟೇ ಟೈ ಟೊ ಟೋ ಟೌ ಟಂ ಟಃ ಟ್

ಠ ಠಾ ಠಿ ಠೀ ಠು ಠೂ ಠೃ ಠೆ ಠೇ ಠೈ ಠೊ ಠೋ ಠೌ ಠಂ ಠಃ ಠ್

ಡ ಡಾ ಡಿ ಡೀ ಡು ಡೂ ಡೃ ಡೆ ಡೇ ಡೈ ಡೊ ಡೋ ಡೌ ಡಂ ಡಃ ಡ್

ಢ ಢಾ ಢಿ ಢೀ ಢು ಢೂ ಢೃ ಢೆ ಢೇ ಢೈ ಢೊ ಢೋ ಢೌ ಢಂ ಢಃ ಢ್

ಣ ಣಾ ಣಿ ಣೀ ಣು ಣೂ ಣೃ ಣೆ ಣೇ ಣೈ ಣೊ ಣೋ ಣೌ ಣಂ ಣಃ ಣ್

ತ ತಾ ತಿ ತೀ ತು ತೂ ತೃ ತೆ ತೇ ತೈ ತೊ ತೋ ತೌ ತಂ ತಃ ತ್

ಥ ಥಾ ಥಿ ಥೀ ಥು ಥೂ ಥೃ ಥೆ ಥೇ ಥೈ ಥೊ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ಥಃ ಥ್

ದ ದಾ ದಿ ದೀ ದು ದೂ ದೃ ದೆ ದೇ ದೈ ದೊ ದೋ ದೌ ದಂ ದಃ ದ್

ಧ ಧಾ ಧಿ ಧೀ ಧು ಧೂ ಧೃ ಧೆ ಧೇ ಧೈ ಧೊ ಧೋ ಧೌ ಧಂ ಧಃ ಧ್

ನ ನಾ ನಿ ನೀ ನು ನೂ ನೃ ನೆ ನೇ ನೈ ನೊ ನೋ ನೌ ನಂ ನಃ ನ್

ಪ ಪಾ ಪಿ ಪೀ ಪು ಪೂ ಪೃ ಪೆ ಪೇ ಪೈ ಪೊ ಪೋ ಪೌ ಪಂ ಪಃ ಪ್

ಫ ಫಾ ಫಿ ಫೀ ಫು ಫೂ ಫೃ ಫೆ ಫೇ ಫೈ ಫೊ ಫೋ ಫೌ ಫಂ ಫಃ ಫ್

ಬ ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬು ಬೂ ಬೃ ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ ಬಃ ಬ್

ಭ ಭಾ ಭಿ ಭೀ ಭು ಭೂ ಭೃ ಭೆ ಭೇ ಭೈ ಭೊ ಭೋ ಭೌ ಭಂ ಭಃ ಭ್

ಮ ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ ಮಃ ಮ್

ಯ ಯಾ ಯಿ ಯೀ ಯು ಯೂ ಯೃ ಯೆ ಯೇ ಯೈ ಯೊ ಯೋ ಯೌ ಯಂ ಯಃ ಯ್

ರ ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ ರಃ ರ್

ಱ ಱಾ ಱಿ ಱೀ ಱು ಱೂ ಱೃ ಱೆ ಱೇ ಱೈ ಱೊ ಱೋ ಱೌ ಱಂ ಱಃ ಱ್

ಲ ಲಾ ಲಿ ಲೀ ಲು ಲೂ ಲೃ ಲೆ ಲೇ ಲೈ ಲೊ ಲೋ ಲೌ ಲಂ ಲಃ ಲ್

ವ ವಾ ವಿ ವೀ ವು ವೂ ವೃ ವೆ ವೇ ವೈ ವೊ ವೋ ವೌ ವಂ ವಃ ವ್

ಶ ಶಾ ಶಿ ಶೀ ಶು ಶೂ ಶೃ ಶೆ ಶೇ ಶೈ ಶೊ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಃ ಶ್

ಷ ಷಾ ಷಿ ಷೀ ಷು ಷೂ ಷೃ ಷೆ ಷೇ ಷೈ ಷೊ ಷೋ ಷೌ ಷಂ ಷಃ ಷ್

ಸ ಸಾ ಸಿ ಸೀ ಸು ಸೂ ಸೃ ಸೆ ಸೇ ಸೈ ಸೊ ಸೋ ಸೌ ಸಂ ಸಃ ಸ್

ಹ ಹಾ ಹಿ ಹೀ ಹು ಹೂ ಹೃ ಹೆ ಹೇ ಹೈ ಹೊ ಹೋ ಹೌ ಹಂ ಹಃ ಹ್

ಳ ಳಾ ಳಿ ಳೀ ಳು ಳೂ ಳೃ ಳೆ ಳೇ ಳೈ ಳೊ ಳೋ ಳೌ ಳಂ ಳಃ ಳ್

ೞ ೞಾ ೞಿ ೞೀ ೞು ೞೂ ೞೃ ೞೆ ೞೇ ೞೈ ೞೊ ೞೋ ೞೌ ೞಂ ೞಃ ೞ್

Basic spacing:

 

ಅಅಅಆಅಇಅಈಅಉಅಊಅಋಅೠಅಌಅೡಅಎಅಏಅಐಅಒಅಓಅಔಅ
ಅಕಅಖಅಗಅಘಅಙಅಚಅಛಅಜಅಝಅಞಅಟಅಠಅಡಅಢಅಣಅತಅಥಅದಅಧಅನಅ
ಅಪಅಫಅಬಅಭಅಮಅಯಅರಅಱಅಲಅಳಅವಅಶಅಷಅಸಅಹಅೞಅ

ಆಅಆಆಆಇಆಈಆಉಆಊಆಋಆೠಆಌಆೡಆಎಆಏಆಐಆಒಆಓಆಔಆ
ಆಕಆಖಆಗಆಘಆಙಆಚಆಛಆಜಆಝಆಞಆಟಆಠಆಡಆಢಆಣಆತಆಥಆದಆಧಆನಆ
ಆಪಆಫಆಬಆಭಆಮಆಯಆರಆಱಆಲಆಳಆವಆಶಆಷಆಸಆಹಆೞಆ

ಇಅಇಆಇಇಇಈಇಉಇಊಇಋಇೠಇಌಇೡಇಎಇಏಇಐಇಒಇಓಇಔಇ
ಇಕಇಖಇಗಇಘಇಙಇಚಇಛಇಜಇಝಇಞಇಟಇಠಇಡಇಢಇಣಇತಇಥಇದಇಧಇನಇ
ಇಪಇಫಇಬಇಭಇಮಇಯಇರಇಱಇಲಇಳಇವಇಶಇಷಇಸಇಹಇೞಇ

ಈಅಈಆಈಇಈಈಈಉಈಊಈಋಈೠಈಌಈೡಈಎಈಏಈಐಈಒಈಓಈಔಈ
ಈಕಈಖಈಗಈಘಈಙಈಚಈಛಈಜಈಝಈಞಈಟಈಠಈಡಈಢಈಣಈತಈಥಈದಈಧಈನಈ
ಈಪಈಫಈಬಈಭಈಮಈಯಈರಈಱಈಲಈಳಈವಈಶಈಷಈಸಈಹಈೞಈ

ಉಅಉಆಉಇಉಈಉಉಉಊಉಋಉೠಉಌಉೡಉಎಉಏಉಐಉ
ಉಒಉಓಉಔಉ
ಉಕಉಖಉಗಉಘಉಙಉಚಉಛಉಜಉಝಉಞಉಟಉಠಉಡಉಢಉಣಉತಉ
ಉಥಉದಉಧಉನಉಪಉಫಉಬಉಭಉಮಉಯಉರಉಱಉಲಉಳಉ
ಉವಉಶಉಷಉಸಉಹಉೞಉ

ಊಅಊಆಊಇಊಈಊಉಊಊಊಋಊೠಊಌಊೡಊಎಊಏಊಐಊ
ಊಒಊಓಊಔಊ
ಊಕಊಖಊಗಊಘಊಙಊಚಊಛಊಜಊಝಊಞಊಟಊಠಊಡಊಢಊ
ಊಣಊತಊಥಊದಊಧಊನಊಪಊಫಊಬಊಭಊಮಊಯಊರಊಱಊ
ಊಲಊಳಊವಊಶಊಷಊಸಊಹಊೞಊ

ಋಅಋಆಋಇಋಈಋಉಋಊಋಋಋೠಋಌಋೡಋಎಋಏಋಐಋ
ಋಒಋಓಋಔಋ
ಋಕಋಖಋಗಋಘಋಙಋಚಋಛಋಜಋಝಋಞಋಟಋಠಋಡಋಢಋಣಋತಋ
ಋಋಥಋದಋಧಋನಋಪಋಫಋಬಋಭಋಮಋಯಋರಋಱಋಲಋಳಋ
ಋವಋಶಋಷಋಸಋಹಋೞಋ

ೠಅೠಆೠಇೠಈೠಉೠಊೠಋೠೠೠಌೠೡೠಎೠಏೠಐೠ
ೠೠಒೠಓೠಔೠ
ೠಕೠಖೠಗೠಘೠಙೠಚೠಛೠಜೠಝೠಞೠಟೠಠೠಡೠಢೠಣೠ
ೠತಥೠದೠಧೠನೠಪೠಫೠಬೠಭೠಮೠಯೠರೠಱೠ
ೠಲೠಳೠವೠಶೠಷೠಸೠಹೠೞೠ

ಌಅಌಆಌಇಌಈಌಉಌಊಌಋಌೠಌಌಌೡಌಎಌಏಌಐಌಒಌಓಌಔಌ
ಌಕಌಖಌಗಌಘಌಙಌಚಌಛಌಜಌಝಌಞಌಟಌಠಌಡಌಢಌಣಌತಌಥಌದಌಧಌನಌ
ಌಪಌಫಌಬಌಭಌಮಌಯಌರಌಱಌಲಌಳಌವಌಶಌಷಌಸಌಹಌೞಌ

ೡಅೡಆೡಇೡಈೡಉೡಊೡಋೡೠೡಌೡೡೡಎೡಏೡಐೡಒೡಓೡಔೡ
ೡಕೡಖೡಗೡಘೡಙೡಚೡಛೡಜೡಝೡಞೡಟೡಠೡಡೡಢೡಣೡತೡ
ೡಥೡದೡಧೡನಪೡಫೡಬೡಭೡಮೡಯೡರೡಱೡಲೡಳೡ
ೡವೡಶೡಷೡಸೡಹೡೞೡ

ಎಅಎಆಎಇಎಈಎಉಎಊಎಋಎೠಎಌಎೡಎಎಎಏಎಐಎಒಎಓಎಔಎ
ಎಕಎಖಎಗಎಘಎಙಎಚಎಛಎಜಎಝಎಞಎಟಎಠಎಡಎಢಎಣಎತಎಥಎದಎಧಎನಎ
ಎಪಎಫಎಬಎಭಎಮಎಯಎರಎಱಎಲಎಳಎವಎಶಎಷಎಸಎಹಎೞಎ

ಏಅಏಆಏಇಏಈಏಉಏಊಏಋಏೠಏಌಏೡಏಎಏಏಏಐಏಒಏಓಏಔಏ
ಏಕಏಖಏಗಏಘಏಙಏಚಏಛಏಜಏಝಏಞಏಟಏಠಏಡಏಢಏಣಏತಏಥಏದಏಧಏನಏ
ಏಪಏಫಏಬಏಭಏಮಏಯಏರಏಱಏಲಏಳಏವಏಶಏಷಏಸಏಹಏೞಏ

ಐಅಐಆಐಇಐಈಐಉಐಊಐಋಐೠಐಌಐೡಐಎಐಏಐಐಐಒಐಓಐಔಐ
ಐಕಐಖಐಗಐಘಐಙಐಚಐಛಐಜಐಝಐಞಐಟಐಠಐಡಐಢಐಣಐತಐಥಐದಐಧಐನಐ
ಐಪಐಫಐಬಐಭಐಮಐಯಐರಐಱಐಲಐಳಐವಐಶಐಷಐಸಐಹಐೞಐ

ಒಅಒಆಒಇಒಈಒಉಒಊಒಋಒೠಒಌಒೡಒಎಒಏಒಐಒಒಒಓಒಔಒ
ಒಕಒಖಒಗಒಘಒಙಒಚಒಛಒಜಒಝಒಞಒಟಒಠಒಡಒಢಒಣಒತಒಥಒದಒಧಒನಒ
ಒಪಒಫಒಬಒಭಒಮಒಯಒರಒಱಒಲಒಳಒವಒಶಒಷಒಸಒಹಒೞಒ

ಓಅಓಆಓಇಓಈಓಉಓಊಓಋಓೠಓಌಓೡಓಎಓಏಓಐಓಒಓಓಓಔಓ
ಓಕಓಖಓಗಓಘಓಙಓಚಓಛಓಜಓಝಓಞಓಟಓಠಓಡಓಢಓಣಓತಓಥಓದಓಧಓನಓ
ಓಪಓಫಓಬಓಭಓಮಓಯಓರಓಱಓಲಓಳಓವಓಶಓಷಓಸಓಹಓೞಓ

ಔಅಔಆಔಇಔಈಔಉಔಊಔಋಔೠಔಌಔೡಔಎಔಏಔಐಔಒಔಓಔಔಔ
ಔಕಔಖಔಗಔಘಔಙಔಚಔಛಔಜಔಝಔಞಔಟಔಠಔಡಔಢಔಣಔತಔಥಔದಔಧಔನಔ
ಔಪಔಫಔಬಔಭಔಮಔಯಔರಔಱಔಲಔಳಔವಔಶಔಷಔಸಔಹಔೞಔಕಅಕಆಕಇಕಈಕಉಕಊಕಋಕೠಕಌಕೡಕಎಕಏಕಐಕಒಕಓಕಔಕ
ಕಕಕಖಕಗಕಘಕಙಕಚಕಛಕಜಕಝಕಞಕಟಕಠಕಡಕಢಕಣಕತಕಥಕದಕಧಕನಕ
ಕಪಕಫಕಬಕಭಕಮಕಯಕರಕಱಕಲಕಳಕವಕಶಕಷಕಸಕಹಕೞಕ

ಖಅಖಆಖಇಖಈಖಉಖಊಖಋಖೠಖಌಖೡಖಎಖಏಖಐಖಒಖಓಖಔಖ
ಖಕಖಖಖಗಖಘಖಙಖಚಖಛಖಜಖಝಖಞಖಟಖಠಖಡಖಢಖಣಖತಖಥಖದಖಧಖನಖ
ಖಪಖಫಖಬಖಭಖಮಖಯಖರಖಱಖಲಖಳಖವಖಶಖಷಖಸಖಹಖೞಖ

ಗಅಗಆಗಇಗಈಗಉಗಊಗಋಗೠಗಌಗೡಗಎಗಏಗಐಗಒಗಓಗಔಗ
ಗಕಗಖಗಗಗಘಗಙಗಚಗಛಗಜಗಝಗಞಗಟಗಠಗಡಗಢಗಣಗತಗಥಗದಗಧಗನಗ
ಗಪಗಫಗಬಗಭಗಮಗಯಗರಗಱಗಲಗಳಗವಗಶಗಷಗಸಗಹಗೞಗ

ಘಅಘಆಘಇಘಈಘಉಘಊಘಋಘೠಘಌಘೡಘಎಘಏಘಐಘಒಘಓಘಔಘ
ಘಕಘಖಘಗಘಘಘಙಘಚಘಛಘಜಘಝಘಞಘಟಘಠಘಡಘಢಘಣಘತಘಥಘದಘಧಘನಘ
ಘಪಘಫಘಬಘಭಘಮಘಯಘರಘಱಘಲಘಳಘವಘಶಘಷಘಸಘಹಘೞಘ

ಙಅಙಆಙಇಙಈಙಉಙಊಙಋಙೠಙಌಙೡಙಎಙಏಙಐಙಒಙಓಙಔಙ
ಙಕಙಖಙಗಙಘಙಙಙಚಙಛಙಜಙಝಙಞಙಟಙಠಙಡಙಢಙಣಙತಙಥಙದಙಧಙನಙ
ಙಪಙಫಙಬಙಭಙಮಙಯಙರಙಱಙಲಙಳಙವಙಶಙಷಙಸಙಹಙೞಙ

ಚಅಚಆಚಇಚಈಚಉಚಊಚಋಚೠಚಌಚೡಚಎಚಏಚಐಚಒಚಓಚಔಚ
ಚಕಚಖಚಗಚಘಚಙಚಚಚಛಚಜಚಝಚಞಚಟಚಠಚಡಚಢಚಣಚತಚಥಚದಚಧಚನಚ
ಚಪಚಫಚಬಚಭಚಮಚಯಚರಚಱಚಲಚಳಚವಚಶಚಷಚಸಚಹಚೞಚ

ಛಅಛಆಛಇಛಈಛಉಛಊಛಋಛೠಛಌಛೡಛಎಛಏಛಐಛಒಛಓಛಔಛ
ಛಕಛಖಛಗಛಘಛಙಛಚಛಛಛಜಛಝಛಞಛಟಛಠಛಡಛಢಛಣಛತಛಥಛದಛಧಛನಛ
ಛಪಛಫಛಬಛಭಛಮಛಯಛರಛಱಛಲಛಳಛವಛಶಛಷಛಸಛಹಛೞಛ

ಜಅಜಆಜಇಜಈಜಉಜಊಜಋಜೠಜಌಜೡಜಎಜಏಜಐಜಒಜಓಜಔಜ
ಜಕಜಖಜಗಜಘಜಙಜಚಜಛಜಜಜಝಜಞಜಟಜಠಜಡಜಢಜಣಜತಜಥಜದಜಧಜನಜ
ಜಪಜಫಜಬಜಭಜಮಜಯಜರಜಱಜಲಜಳಜವಜಶಜಷಜಸಜಹಜೞಜ

ಝಅಝಆಝಇಝಈಝಉಝಊಝಋಝೠಝಌಝೡಝಎಝಏಝಐಝ
ಝಒಝಓಝಔಝ
ಝಕಝಖಝಗಝಘಝಙಝಚಝಛಝಜಝಝಝಞಝಟಝಠಝಡಝಢಝಣಝತಝ
ಝಥಝದಝಧಝನಝಪಝಫಝಬಝಭಝಮಝಯಝರಝಱಝಲಝಳಝ
ಝವಝಶಝಷಝಸಝಹಝೞಝ

ಞಅಞಆಞಇಞಈಞಉಞಊಞಋಞೠಞಌಞೡಞಎಞಏಞಐಞ
ಞಒಞಓಞಔಞ
ಞಕಞಖಞಗಞಘಞಙಞಚಞಛಞಜಞಝಞಞಞಟಞಠಞಡಞಢಞಣಞತಞ
ಞಥಞದಞಧಞನಞಪಞಫಞಬಞಭಞಮಞಯಞರಞಱಞಲಞಳಞ
ಞವಞಶಞಷಞಸಞಹಞೞಞ

ಟಅಟಆಟಇಟಈಟಉಟಊಟಋಟೠಟಌಟೡಟಎಟಏಟಐಟಒಟಓಟಔಟ
ಟಕಟಖಟಗಟಘಟಙಟಚಟಛಟಜಟಝಟಞಟಟಟಠಟಡಟಢಟಣಟತಟಥಟದಟಧಟನಟ
ಟಪಟಫಟಬಟಭಟಮಟಯಟರಟಱಟಲಟಳಟವಟಶಟಷಟಸಟಹಟೞಟ

ಠಅಠಆಠಇಠಈಠಉಠಊಠಋಠೠಠಌಠೡಠಎಠಏಠಐಠಒಠಓಠಔಠ
ಠಕಠಖಠಗಠಘಠಙಠಚಠಛಠಜಠಝಠಞಠಟಠಠಠಡಠಢಠಣಠತಠಥಠದಠಧಠನಠ
ಠಪಠಫಠಬಠಭಠಮಠಯಠರಠಱಠಲಠಳಠವಠಶಠಷಠಸಠಹಠೞಠ

ಡಅಡಆಡಇಡಈಡಉಡಊಡಋಡೠಡಌಡೡಡಎಡಏಡಐಡಒಡಓಡಔಡ
ಡಕಡಖಡಗಡಘಡಙಡಚಡಛಡಜಡಝಡಞಡಟಡಠಡಡಡಢಡಣಡತಡಥಡದಡಧಡನಡ
ಡಪಡಫಡಬಡಭಡಮಡಯಡರಡಱಡಲಡಳಡವಡಶಡಷಡಸಡಹಡೞಡ

ಢಅಢಆಢಇಢಈಢಉಢಊಢಋಢೠಢಌಢೡಢಎಢಏಢಐಢಒಢಓಢಔಢ
ಢಕಢಖಢಗಢಘಢಙಢಚಢಛಢಜಢಝಢಞಢಟಢಠಢಡಢಢಢಣಢತಢಥಢದಢಧಢನಢ
ಢಪಢಫಢಬಢಭಢಮಢಯಢರಢಱಢಲಢಳಢವಢಶಢಷಢಸಢಹಢೞಢ

ಣಅಣಆಣಇಣಈಣಉಣಊಣಋಣೠಣಌಣೡಣಎಣಏಣಐಣಒಣಓಣಔಣ
ಣಕಣಖಣಗಣಘಣಙಣಚಣಛಣಜಣಝಣಞಣಟಣಠಣಡಣಢಣಣಣತಣಥಣದಣಧಣನಣ
ಣಪಣಫಣಬಣಭಣಮಣಯಣರಣಱಣಲಣಳಣವಣಶಣಷಣಸಣಹಣೞಣ

ತಅತಆತಇತಈತಉತಊತಋತೠತಌತೡತಎತಏತಐತಒತಓತಔತ
ತಕತಖತಗತಘತಙತಚತಛತಜತಝತಞತಟತಠತಡತಢತಣತತತಥತದತಧತನತ
ತಪತಫತಬತಭತಮತಯತರತಱತಲತಳತವತಶತಷತಸತಹತೞತ

ಥಅಥಆಥಇಥಈಥಉಥಊಥಋಥೠಥಌಥೡಥಎಥಏಥಐಥಒಥಓಥಔಥ
ಥಕಥಖಥಗಥಘಥಙಥಚಥಛಥಜಥಝಥಞಥಟಥಠಥಡಥಢಥಣಥತಥಥಥದಥಧಥನಥ
ಥಪಥಫಥಬಥಭಥಮಥಯಥರಥಱಥಲಥಳಥವಥಶಥಷಥಸಥಹಥೞಥ

ದಅದಆದಇದಈದಉದಊದಋದೠದಌದೡದಎದಏದಐದಒದಓದಔದ
ದಕದಖದಗದಘದಙದಚದಛದಜದಝದಞದಟದಠದಡದಢದಣದತದಥದದದಧದನದ
ದಪದಫದಬದಭದಮದಯದರದಱದಲದಳದವದಶದಷದಸದಹದೞದ

ಧಅಧಆಧಇಧಈಧಉಧಊಧಋಧೠಧಌಧೡಧಎಧಏಧಐಧಒಧಓಧಔಧ
ಧಕಧಖಧಗಧಘಧಙಧಚಧಛಧಜಧಝಧಞಧಟಧಠಧಡಧಢಧಣಧತಧಥಧದಧಧಧನಧ
ಧಪಧಫಧಬಧಭಧಮಧಯಧರಧಱಧಲಧಳಧವಧಶಧಷಧಸಧಹಧೞಧ

ನಅನಆನಇನಈನಉನಊನಋನೠನಌನೡನಎನಏನಐನಒನಓನಔನ
ನಕನಖನಗನಘನಙನಚನಛನಜನಝನಞನಟನಠನಡನಢನಣನತನಥನದನಧನನನ
ನಪನಫನಬನಭನಮನಯನರನಱನಲನಳನವನಶನಷನಸನಹನೞನ

ಪಅಪಆಪಇಪಈಪಉಪಊಪಋಪೠಪಌಪೡಪಎಪಏಪಐಪಒಪಓಪಔಪ
ಪಕಪಖಪಗಪಘಪಙಪಚಪಛಪಜಪಝಪಞಪಟಪಠಪಡಪಢಪಣಪತಪಥಪದಪಧಪನಪ
ಪಪಪಫಪಬಪಭಪಮಪಯಪರಪಱಪಲಪಳಪವಪಶಪಷಪಸಪಹಪೞಪ

ಫಅಫಆಫಇಫಈಫಉಫಊಫಋಫೠಫಌಫೡಫಎಫಏಫಐಫಒಫಓಫಔಫ
ಫಕಫಖಫಗಫಘಫಙಫಚಫಛಫಜಫಝಫಞಫಟಫಠಫಡಫಢಫಣಫತಫಥಫದಫಧಫನಫ
ಫಪಫಫಫಬಫಭಫಮಫಯಫರಫಱಫಲಫಳಫವಫಶಫಷಫಸಫಹಫೞಫ

ಬಅಬಆಬಇಬಈಬಉಬಊಬಋಬೠಬಌಬೡಬಎಬಏಬಐಬಒಬಓಬಔಬ
ಬಕಬಖಬಗಬಘಬಙಬಚಬಛಬಜಬಝಬಞಬಟಬಠಬಡಬಢಬಣಬತಬಥಬದಬಧಬನಬ
ಬಪಬಫಬಬಬಭಬಮಬಯಬರಬಱಬಲಬಳಬವಬಶಬಷಬಸಬಹಬೞಬ

ಭಅಭಆಭಇಭಈಭಉಭಊಭಋಭೠಭಌಭೡಭಎಭಏಭಐಭಒಭಓಭಔಭ
ಭಕಭಖಭಗಭಘಭಙಭಚಭಛಭಜಭಝಭಞಭಟಭಠಭಡಭಢಭಣಭತಭಥಭದಭಧಭನಭ
ಭಪಭಫಭಬಭಭಭಮಭಯಭರಭಱಭಲಭಳಭವಭಶಭಷಭಸಭಹಭೞಭ

ಮಅಮಆಮಇಮಈಮಉಮಊಮಋಮೠಮಌಮೡಮಎಮಏಮಐಮಒಮಓಮಔಮ
ಮಕಮಖಮಗಮಘಮಙಮಚಮಛಮಜಮಝಮಞಮಟಮಠಮಡಮಢಮಣಮತಮಥಮದಮ
ಮಧಮನಮಪಮಫಮಬಮಭಮಮಮಯಮರಮಱಮಲಮಳಮವಮಶಮಷಮಸಮಹಮೞಮ

ಯಅಯಆಯಇಯಈಯಉಯಊಯಋಯೠಯಌಯೡಯಎಯಏಯಐಯಒಯ
ಯಓಯಔಯ
ಯಕಯಖಯಗಯಘಯಙಯಚಯಛಯಜಯಝಯಞಯಟಯಠಯಡಯಢಯಣಯ
ಯತಯಥಯದಯಧಯನಯಪಯಫಯಬಯಭಯಮಯಯಯರಯಱಯಲಯಳಯ
ಯವಯಶಯಷಯಸಯಹಯೞಯ

ರಅರಆರಇರಈರಉರಊರಋರೠರಌರೡರಎರಏರಐರಒರಓರಔರ
ರಕರಖರಗರಘರಙರಚರಛರಜರಝರಞರಟರಠರಡರಢರಣರತರಥರದರಧರನರ
ರಪರಫರಬರಭರಮರಯರರರಱರಲರಳರವರಶರಷರಸರಹರೞರ

ಱಅಱಆಱಇಱಈಱಉಱಊಱಋಱೠಱಌಱೡಱಎಱಏಱಐಱಒಱಓಱಔಱ
ಱಕಱಖಱಗಱಘಱಙಱಚಱಛಱಜಱಝಱಞಱಟಱಠಱಡಱಢಱಣಱತಱಥಱದಱಧಱನಱ
ಱಪಱಫಱಬಱಭಱಮಱಯಱರಱಱಱಲಱಳಱವಱಶಱಷಱಸಱಹಱೞಱ

ಲಅಲಆಲಇಲಈಲಉಲಊಲಋಲೠಲಌಲೡಲಎಲಏಲಐಲಒಲಓಲಔಲ
ಲಕಲಖಲಗಲಘಲಙಲಚಲಛಲಜಲಝಲಞಲಟಲಠಲಡಲಢಲಣಲತಲಥಲದಲಧಲನಲ
ಲಪಲಫಲಬಲಭಲಮಲಯಲರಲಱಲಲಲಳಲವಲಶಲಷಲಸಲಹಲೞಲ

ಳಅಳಆಳಇಳಈಳಉಳಊಳಋಳೠಳಌಳೡಳಎಳಏಳಐಳಒಳಓಳಔಳ
ಳಕಳಖಳಗಳಘಳಙಳಚಳಛಳಜಳಝಳಞಳಟಳಠಳಡಳಢಳಣಳತಳಥಳದಳಧಳನಳ
ಳಪಳಫಳಬಳಭಳಮಳಯಳರಳಱಳಲಳಳಳವಳಶಳಷಳಸಳಹಳೞಳ

ವಅವಆವಇವಈವಉವಊವಋವೠವಌವೡವಎವಏವಐವಒವಓವಔವ
ವಕವಖವಗವಘವಙವಚವಛವಜವಝವಞವಟವಠವಡವಢವಣವತವಥವದವಧವನವ
ವಪವಫವಬವಭವಮವಯವರವಱವಲವಳವವವಶವಷವಸವಹವೞವ

ಶಅಶಆಶಇಶಈಶಉಶಊಶಋಶೠಶಌಶೡಶಎಶಏಶಐಶಒಶಓಶಔಶ
ಶಕಶಖಶಗಶಘಶಙಶಚಶಛಶಜಶಝಶಞಶಟಶಠಶಡಶಢಶಣಶತಶಥಶದಶಧಶನಶ
ಶಪಶಫಶಬಶಭಶಮಶಯಶರಶಱಶಲಶಳಶವಶಶಶಷಶಸಶಹಶೞಶ

ಷಅಷಆಷಇಷಈಷಉಷಊಷಋಷೠಷಌಷೡಷಎಷಏಷಐಷಒಷಓಷಔಷ
ಷಕಷಖಷಗಷಘಷಙಷಚಷಛಷಜಷಝಷಞಷಟಷಠಷಡಷಢಷಣಷತಷಥಷದಷಧಷನಷ
ಷಪಷಫಷಬಷಭಷಮಷಯಷರಷಱಷಲಷಳಷವಷಶಷಷಷಸಷಹಷೞಷ

ಸಅಸಆಸಇಸಈಸಉಸಊಸಋಸೠಸಌಸೡಸಎಸಏಸಐಸಒಸಓಸಔಸ
ಸಕಸಖಸಗಸಘಸಙಸಚಸಛಸಜಸಝಸಞಸಟಸಠಸಡಸಢಸಣಸತಸಥಸದಸಧಸನಸ
ಸಪಸಫಸಬಸಭಸಮಸಯಸರಸಱಸಲಸಳಸವಸಶಸಷಸಸಸಹಸೞಸ

ಹಅಹಆಹಇಹಈಹಉಹಊಹಋಹೠಹಌಹೡಹಎಹಏಹಐಹಒಹಓಹಔಹ
ಹಕಹಖಹಗಹಘಹಙಹಚಹಛಹಜಹಝಹಞಹಟಹಠಹಡಹಢಹಣಹತಹಥಹದಹಧಹನಹ
ಹಪಹಫಹಬಹಭಹಮಹಯಹರಹಱಹಲಹಳಹವಹಶಹಷಹಸಹಹಹೞಹ

ೞಅೞಆೞಇೞಈೞಉೞಊೞಋೞೠೞಌೞೡೞಎೞಏೞಐೞಒೞಓೞಔೞ
ೞಕೞಖೞಗೞಘೞಙೞಚೞಛೞಜೞಝೞಞೞಟೞಠೞಡೞಢೞಣೞತೞಥೞದೞಧೞನೞ
ೞಪೞಫೞಬೞಭೞಮೞಯೞರೞಱೞಲೞಳೞವೞಶೞಷೞಸೞಹೞೞೞ

Vowel sign spacing (ಕಾಕುಕೂಕೃಕೆಕೇಕೈಕೊಕೋಕೌ and low variants: ಫುಫೂ)

 

Vowel signs/Vowels:

 

ಅಕಾಅಫುಅಫೂಅಕುಅಕೂಅಕೃಅಕೆಅಕೇಅಕೈಅಕೊಅಕೋಅಕೌಅಂಅಕಃಅಕ್ಅ

ಆಕಾಆಫುಆಫೂಆಕುಆಕೂಆಕೃಆಕೆಆಕೇಆಕೈಆಕೊಆಕೋಆಕೌಆಂಆಕಃಆಕ್ಆ

ಇಕಾಇಫುಇಫೂಇಕುಇಕೂಇಕೃಇಕೆಇಕೇಇಕೈಇಕೊಇಕೋಇಕೌಇಂಇಕಃಇಕ್ಇ

ಈಕಾಈಫುಈಫೂಈಕುಈಕೂಈಕೃಈಕೆಈಕೇಈಕೈಈಕೊಈಕೋಈಕೌಈಂಈಕಃಈಕ್ಈ

ಉಕಾಉಫುಉಫೂಉಕುಉಕೂಉಕೃಉಕೆಉಕೇಉಕೈಉಕೊಉಕೋಉಕೌಉಂಉಕಃಉಕ್ಉ

ಊಕಾಊಫುಊಫೂಊಕುಊಕೂಊಕೃಊಕೆಊಕೇಊಕೈಊಕೊಊಕೋಊಕೌಊ
ಊಂಊಕಃಊಕ್ಊ

ಋಕಾಋಫುಋಫೂಋಕುಋಕೂಋಕೃಋಕೆಋಕೇಋಕೈಋಕೊಋಕೋಋಕೌಋ
ಋಂಋಕಃಋಕ್ಋ

ೠಕಾೠಫುೠಫೂೠಕುೠಕೂೠಕೃೠಕೆೠಕೇೠಕೈೠಕೊೠಕೋೠಕೌೠ
ೠಂೠಕಃೠಕ್ೠ

ಌಕಾಌಫುಌಫೂಌಕುಌಕೂಌಕೃಌಕೆಌಕೇಌಕೈಌಕೊಌಕೋಌಕೌಌ
ಌಂಌಕಃಌಕ್ಌ

ೡಕಾೡಫುೡಫೂೡಕುೡಕೂೡಕೃೡಕೆೡಕೇೡಕೈೡಕೊೡಕೋೡಕೌೡ
ೡಂೡಕಃೡಕ್ೡ

ಎಕಾಎಫುಎಫೂಎಕುಎಕೂಎಕೃಎಕೆಎಕೇಎಕೈಎಕೊಎಕೋಎಕೌಎಂಎಕಃಎಕ್ಎ

ಏಕಾಏಫುಏಫೂಏಕುಏಕೂಏಕೃಏಕೆಏಕೇಏಕೈಏಕೊಏಕೋಏಕೌಏಂಏಕಃಏಕ್ಏ

ಐಕಾಐಫುಐಫೂಐಕುಐಕೂಐಕೃಐಕೆಐಕೇಐಕೈಐಕೊಐಕೋಐಕೌಐಂಐಕಃಐಕ್ಐ

ಒಕಾಒಫುಒಫೂಒಕುಒಕೂಒಕೃಒಕೆಒಕೇಒಕೈಒಕೊಒಕೋಒಕೌಒಂಒಕಃಒಕ್ಒ

ಓಕಾಓಫುಓಫೂಓಕುಓಕೂಓಕೃಓಕೆಓಕೇಓಕೈಓಕೊಓಕೋಓಕೌಓಂಓಕಃಓಕ್ಓ

ಔಕಾಔಫುಔಫೂಔಕುಔಕೂಔಕೃಔಕೆಔಕೇಔಕೈಔಕೊಔಕೋಔಕೌಔಂಔಕಃಔಕ್ಔ

 

 

Vowel signs/Consonants:

 

ಕಕಾಕಫುಕಫೂಕಕುಕಕೂಕಕೃಕಕೆಕಕೇಕಕೈಕಕೊಕಕೋಕಕೌಕಕಂಕಕಃಕ

ಖಕಾಖಫುಖಫೂಖಕುಖಕೂಖಕೃಖಕೆಖಕೇಖಕೈಖಕೊಖಕೋಖಕೌಖಕಂಖಕಃಖ

ಗಕಾಗಫುಗಫೂಗಕುಗಕೂಗಕೃಗಕೆಗಕೇಗಕೈಗಕೊಗಕೋಗಕೌಗಕಂಗಕಃಗ

ಘಕಾಘಫುಘಫೂಘಕುಘಕೂಘಕೃಘಕೆಘಕೇಘಕೈಘಕೊಘಕೋಘಕೌಘಕಂಘಕಃಘ

ಙಕಾಙಫುಙಫೂಙಕುಙಕೂಙಕೃಙಕೆಙಕೇಙಕೈಙಕೊಙಕೋಙಕೌಙಕಂಙಕಃಙ

ಚಕಾಚಫುಚಫೂಚಕುಚಕೂಚಕೃಚಕೆಚಕೇಚಕೈಚಕೊಚಕೋಚಕೌಚಕಂಚಕಃಚ

ಛಕಾಛಫುಛಫೂಛಕುಛಕೂಛಕೃಛಕೆಛಕೇಛಕೈಛಕೊಛಕೋಛಕೌಛಕಂಛಕಃಛ

ಜಕಾಜಫುಜಫೂಜಕುಜಕೂಜಕೃಜಕೆಜಕೇಜಕೈಜಕೊಜಕೋಜಕೌಜಕಂಜಕಃಜ

ಝಕಾಝಫುಝಫೂಝಕುಝಕೂಝಕೃಝಕೆಝಕೇಝಕೈಝಕೊಝಕೋಝಕೌಝಕಂಝಕಃಝ

ಞಕಾಞಫುಞಫೂಞಕುಞಕೂಞಕೃಞಕೆಞಕೇಞಕೈಞಕೊಞಕೋಞಕೌಞಕಂಞಕಃಞ

ಟಕಾಟಫುಟಫೂಟಕುಟಕೂಟಕೃಟಕೆಟಕೇಟಕೈಟಕೊಟಕೋಟಕೌಟಕಂಟಕಃಟ

ಠಕಾಠಫುಠಫೂಠಕುಠಕೂಠಕೃಠಕೆಠಕೇಠಕೈಠಕೊಠಕೋಠಕೌಠಕಂಠಕಃಠ

ಡಕಾಡಫುಡಫೂಡಕುಡಕೂಡಕೃಡಕೆಡಕೇಡಕೈಡಕೊಡಕೋಡಕೌಡಕಂಡಕಃಡ

ಢಕಾಢಫುಢಫೂಢಕುಢಕೂಢಕೃಢಕೆಢಕೇಢಕೈಢಕೊಢಕೋಢಕೌಢಕಂಢಕಃಢ

ಣಕಾಣಫುಣಫೂಣಕುಣಕೂಣಕೃಣಕೆಣಕೇಣಕೈಣಕೊಣಕೋಣಕೌಣಕಂಣಕಃಣ

ತಕಾತಫುತಫೂತಕುತಕೂತಕೃತಕೆತಕೇತಕೈತಕೊತಕೋತಕೌತಕಂತಕಃತ

ಥಕಾಥಫುಥಫೂಥಕುಥಕೂಥಕೃಥಕೆಥಕೇಥಕೈಥಕೊಥಕೋಥಕೌಥಕಂಥಕಃಥ

ದಕಾದಫುದಫೂದಕುದಕೂದಕೃದಕೆದಕೇದಕೈದಕೊದಕೋದಕೌದಕಂದಕಃದ

ಧಕಾಧಫುಧಫೂಧಕುಧಕೂಧಕೃಧಕೆಧಕೇಧಕೈಧಕೊಧಕೋಧಕೌಧಕಂಧಕಃಧ

ನಕಾನಫುನಫೂನಕುನಕೂನಕೃನಕೆನಕೇನಕೈನಕೊನಕೋನಕೌನಕಂನಕಃನ

ಪಕಾಪಫುಪಫೂಪಕುಪಕೂಪಕೃಪಕೆಪಕೇಪಕೈಪಕೊಪಕೋಪಕೌಪಕಂಪಕಃಪ

ಫಕಾಫಫುಫಫೂಫಕುಫಕೂಫಕೃಫಕೆಫಕೇಫಕೈಫಕೊಫಕೋಫಕೌಫಕಂಫಕಃಫ

ಬಕಾಬಫುಬಫೂಬಕುಬಕೂಬಕೃಬಕೆಬಕೇಬಕೈಬಕೊಬಕೋಬಕೌಬಕಂಬಕಃಬ

ಭಕಾಭಫುಭಫೂಭಕುಭಕೂಭಕೃಭಕೆಭಕೇಭಕೈಭಕೊಭಕೋಭಕೌಭಕಂಭಕಃಭ

ಮಕಾಮಫುಮಫೂಮಕುಮಕೂಮಕೃಮಕೆಮಕೇಮಕೈಮಕೊಮಕೋಮಕೌಮಕಂಮಕಃಮ

ಯಕಾಯಫುಯಫೂಯಕುಯಕೂಯಕೃಯಕೆಯಕೇಯಕೈಯಕೊಯಕೋಯಕೌಯಕಂಯಕಃಯ

ರಕಾರಫುರಫೂರಕುರಕೂರಕೃರಕೆರಕೇರಕೈರಕೊರಕೋರಕೌರಕಂರಕಃರ

ಱಕಾಱಫುಱಫೂಱಕುಱಕೂಱಕೃಱಕೆಱಕೇಱಕೈಱಕೊಱಕೋಱಕೌಱಕಂಱಕಃಱ

ಲಕಾಲಫುಲಫೂಲಕುಲಕೂಲಕೃಲಕೆಲಕೇಲಕೈಲಕೊಲಕೋಲಕೌಲಕಂಲಕಃಲ

ಳಕಾಳಫುಳಫೂಳಕುಳಕೂಳಕೃಳಕೆಳಕೇಳಕೈಳಕೊಳಕೋಳಕೌಳಕಂಳಕಃಳ

ವಕಾವಫುವಫೂವಕುವಕೂವಕೃವಕೆವಕೇವಕೈವಕೊವಕೋವಕೌವಕಂವಕಃವ

ಶಕಾಶಫುಶಫೂಶಕುಶಕೂಶಕೃಶಕೆಶಕೇಶಕೈಶಕೊಶಕೋಶಕೌಶಕಂಶಕಃಶ

ಷಕಾಷಫುಷಫೂಷಕುಷಕೂಷಕೃಷಕೆಷಕೇಷಕೈಷಕೊಷಕೋಷಕೌಷಕಂಷಕಃಷ

ಸಕಾಸಫುಸಫೂಸಕುಸಕೂಸಕೃಸಕೆಸಕೇಸಕೈಸಕೊಸಕೋಸಕೌಸಕಂಸಕಃಸ

ಹಕಾಹಫುಹಫೂಹಕುಹಕೂಹಕೃಹಕೆಹಕೇಹಕೈಹಕೊಹಕೋಹಕೌಹಕಂಹಕಃಹ

ೞಕಾೞಫುೞಫೂೞಕುೞಕೂೞಕೃೞಕೆೞಕೇೞಕೈೞಕೊೞಕೋೞಕೌೞಕಂೞಕಃೞ

 

 

Reph/Vowels and Consonants:

 

ರ್ಅರ್ಆರ್ಇರ್ಈರ್ಉರ್ಊರ್ಋರ್ೠರ್ಌರ್ೡರ್ಎರ್ಏರ್ಐರ್ಒರ್ಓರ್ಔರ್
ಕರ್ರ್ಖರ್ಗರ್ಘರ್ಙರ್ಚರ್ಛರ್ಜರ್ಝರ್ಞರ್ಟರ್ಠರ್ಡರ್ಢರ್ಣರ್ತರ್ಥರ್ದರ್ಧರ್ನರ್
ರ್ನರ್ಪರ್ಫರ್ಬರ್ಭರ್ಮರ್ಯರ್ರರ್ಱರ್ಲರ್ಳರ್ವರ್ಶರ್ಷರ್ಸರ್ಹರ್ೞರ್
ರ್ೞರ್ಕಾರ್ಕಿರ್ಕೀರ್ಕುರ್ಕೂರ್ಕೃರ್ಕೆರ್ಕೇರ್ಕೈರ್ಕೊರ್ಕೋರ್ಕೌರ್ಕರ್ಂರ್ಕಃ
ರ್ಕರ್ಕಿರ್ಖಿರ್ಗಿರ್ಘಿರ್ಙಿರ್ಚಿರ್ಛಿರ್ಜಿರ್ಝಿರ್ಞಿರ್ಟಿರ್ಠಿರ್ಡಿರ್ಢಿರ್ಣಿರ್ತಿರ್ಥಿರ್ದಿರ್ಧಿರ್ನಿರ್ಪಿರ್ಫಿರ್ಬಿರ್ಭಿರ್ಮಿ
ರ್ಮಿರ್ಯಿರಿರ್ಱಿರ್ಲಿರ್ವಿರ್ಶಿರ್ಷಿರ್ಸಿರ್ಹಿರ್ಳಿರ್ೞಿರ್ಙೆರ್ಜೆರ್ಞೆರ್ಱೆರ್ೞೆ

(Syllables that may have different sidebearings or kerning than the default consonants)

 

'I' vowel syllable glyphs:

 

ಕಿಅಕಿಆಕಿಇಕಿಈಕಿಉಕಿಊಕಿಋಕಿೠಕಿಌಕಿೡಕಿಎಕಿಏಕಿಐಕಿಒಕಿಓಕಿಔಕಿಔ
ಕಿಕಕಿಖಕಿಗಕಿಘಕಿಙಕಿಚಕಿಛಕಿಜಕಿಝಕಿಞಕಿಟಕಿಠಕಿಡಕಿಢಕಿಣಕಿತಕಿಥಕಿದಕಿಧಕಿನಕಿ
ಕಿಪಕಿಫಕಿಬಕಿಭಕಿಮಕಿಯಕಿರಕಿಱಕಿಲಕಿಳಕಿವಕಿಶಕಿಷಕಿಸಕಿಹಕಿೞಕಿ
ಕಿಕಾಕಿಕಿಕಿಕೀಕಿಕುಕಿಕೂಕಿಕೃಕಿಕೆಕಿಕೇಕಿಕೈಕಿಕೊಕಿಕೋಕಿಕೌಕಿಕಕಿಂಕಿಕಃಕಿ
ಕಿಕಿಕಿಖಿಕಿಗಿಕಿಘಿಕಿಙಿಕಿಚಿಕಿಛಿಕಿಜಿಕಿಝಿಕಿಞಿಕಿಟಿಕಿಠಿಕಿಡಿಕಿಢಿಕಿಣಿಕಿ
ಕಿತಿಕಿಥಿಕಿದಿಕಿಧಿಕಿನಿಕಿಪಿಕಿಫಿಕಿಬಿಕಿಭಿಕಿಮಿಕಿಯಿಕಿರಿಕಿಱಿಕಿಲಿಕಿವಿಕಿಶಿಕಿ
ಕಿಷಿಕಿಸಿಕಿಹಿಕಿಳಿಕಿೞಿಕಿಙೆಕಿಜೆಕಿಞೆಕಿಱೆಕಿೞೆಕಿರ್ಕಿಕಿ

ಖಿಅಖಿಆಖಿಇಖಿಈಖಿಉಖಿಊಖಿಋಖಿೠಖಿಌಖಿೡಖಿಎಖಿಏಖಿಐಖಿಒಖಿಓಖಿಔಖಿಔ
ಖಿಕಖಿಖಖಿಗಖಿಘಖಿಙಖಿಚಖಿಛಖಿಜಖಿಝಖಿಞಖಿಟಖಿಠಖಿಡಖಿಢಖಿಣಖಿತಖಿಥಖಿದಖಿಧಖಿನಖಿ
ಖಿಪಖಿಫಖಿಬಖಿಭಖಿಮಖಿಯಖಿರಖಿಱಖಿಲಖಿಳಖಿವಖಿಶಖಿಷಖಿಸಖಿಹಖಿೞಖಿ
ಖಿಕಾಖಿಖಿಖಿಕೀಖಿಕುಖಿಕೂಖಿಕೃಖಿಕೆಖಿಕೇಖಿಕೈಖಿಕೊಖಿಕೋಖಿಕೌಖಿಕಖಿಂಖಿಕಃಖಿ
ಖಿಕಿಖಿಖಿಖಿಗಿಖಿಘಿಖಿಙಿಖಿಚಿಖಿಛಿಖಿಜಿಖಿಝಿಖಿಞಿಖಿಟಿಖಿಠಿಖಿಡಿಖಿಢಿಖಿಣಿಖಿ
ಖಿತಿಖಿಥಿಖಿದಿಖಿಧಿಖಿನಿಖಿಪಿಖಿಫಿಖಿಬಿಖಿಭಿಖಿಮಿಖಿಯಿಖಿರಿಖಿಱಿಖಿಲಿಖಿವಿಖಿಶಿಖಿ
ಖಿಷಿಖಿಸಿಖಿಹಿಖಿಳಿಖಿೞಿಖಿಙೆಖಿಜೆಖಿಞೆಖಿಱೆಖಿೞೆಖಿರ್ಖಿಖಿ

ಗಿಅಗಿಆಗಿಇಗಿಈಗಿಉಗಿಊಗಿಋಗಿೠಗಿಌಗಿೡಗಿಎಗಿಏಗಿಐಗಿಒಗಿಓಗಿಔಗಿಔ
ಗಿಕಗಿಖಗಿಗಗಿಘಗಿಙಗಿಚಗಿಛಗಿಜಗಿಝಗಿಞಗಿಟಗಿಠಗಿಡಗಿಢಗಿಣಗಿತಗಿಥಗಿದಗಿಧಗಿನಗಿ
ಗಿಪಗಿಫಗಿಬಗಿಭಗಿಮಗಿಯಗಿರಗಿಱಗಿಲಗಿಳಗಿವಗಿಶಗಿಷಗಿಸಗಿಹಗಿೞಗಿ
ಗಿಕಾಗಿಗಿಗಿಕೀಗಿಕುಗಿಕೂಗಿಕೃಗಿಕೆಗಿಕೇಗಿಕೈಗಿಕೊಗಿಕೋಗಿಕೌಗಿಕಗಿಂಗಿಕಃಗಿ
ಗಿಕಿಗಿಖಿಗಿಗಿಗಿಘಿಗಿಙಿಗಿಚಿಗಿಛಿಗಿಜಿಗಿಝಿಗಿಞಿಗಿಟಿಗಿಠಿಗಿಡಿಗಿಢಿಗಿಣಿಗಿ
ಗಿತಿಗಿಥಿಗಿದಿಗಿಧಿಗಿನಿಗಿಪಿಗಿಫಿಗಿಬಿಗಿಭಿಗಿಮಿಗಿಯಿಗಿರಿಗಿಱಿಗಿಲಿಗಿವಿಗಿಶಿಗಿ
ಗಿಷಿಗಿಸಿಗಿಹಿಗಿಳಿಗಿೞಿಗಿಙೆಗಿಜೆಗಿಞೆಗಿಱೆಗಿೞೆಗಿರ್ಗಿಗಿ

ಘಿಅಘಿಆಘಿಇಘಿಈಘಿಉಘಿಊಘಿಋಘಿೠಘಿಌಘಿೡಘಿಎಘಿಏಘಿಐಘಿಒಘಿಓಘಿಔಘಿಔ
ಘಿಕಘಿಖಘಿಗಘಿಘಘಿಙಘಿಚಘಿಛಘಿಜಘಿಝಘಿಞಘಿಟಘಿಠಘಿಡಘಿಢಘಿಣಘಿತಘಿಥಘಿದಘಿಧಘಿನಘಿ
ಘಿಪಘಿಫಘಿಬಘಿಭಘಿಮಘಿಯಘಿರಘಿಱಘಿಲಘಿಳಘಿವಘಿಶಘಿಷಘಿಸಘಿಹಘಿೞಘಿ
ಘಿಕಾಘಿಘಿಘಿಕೀಘಿಕುಘಿಕೂಘಿಕೃಘಿಕೆಘಿಕೇಘಿಕೈಘಿಕೊಘಿಕೋಘಿಕೌಘಿಕಘಿಂಘಿಕಃಘಿ
ಘಿಕಿಘಿಖಿಘಿಗಿಘಿಘಿಘಿಙಿಘಿಚಿಘಿಛಿಘಿಜಿಘಿಝಿಘಿಞಿಘಿಟಿಘಿಠಿಘಿಡಿಘಿಢಿಘಿಣಿಘಿ
ಘಿತಿಘಿಥಿಘಿದಿಘಿಧಿಘಿನಿಘಿಪಿಘಿಫಿಘಿಬಿಘಿಭಿಘಿಮಿಘಿಯಿಘಿರಿಘಿಱಿಘಿಲಿಘಿವಿಘಿಶಿಘಿ
ಘಿಷಿಘಿಸಿಘಿಹಿಘಿಳಿಘಿೞಿಘಿಙೆಘಿಜೆಘಿಞೆಘಿಱೆಘಿೞೆಘಿರ್ಘಿಘಿ

ಙಿಅಙಿಆಙಿಇಙಿಈಙಿಉಙಿಊಙಿಋಙಿೠಙಿಌಙಿೡಙಿಎಙಿಏಙಿಐಙಿಒಙಿಓಙಿಔಙಿಔ
ಙಿಕಙಿಖಙಿಗಙಿಘಙಿಙಙಿಚಙಿಛಙಿಜಙಿಝಙಿಞಙಿಟಙಿಠಙಿಡಙಿಢಙಿಣಙಿತಙಿಥಙಿದಙಿಧಙಿನಙಿ
ಙಿಪಙಿಫಙಿಬಙಿಭಙಿಮಙಿಯಙಿರಙಿಱಙಿಲಙಿಳಙಿವಙಿಶಙಿಷಙಿಸಙಿಹಙಿೞಙಿ
ಙಿಕಾಙಿಙಿಙಿಕೀಙಿಕುಙಿಕೂಙಿಕೃಙಿಕೆಙಿಕೇಙಿಕೈಙಿಕೊಙಿಕೋಙಿಕೌಙಿಕಙಿಂಙಿಕಃಙಿ
ಙಿಕಿಙಿಖಿಙಿಗಿಙಿಘಿಙಿಙಿಙಿಚಿಙಿಛಿಙಿಜಿಙಿಝಿಙಿಞಿಙಿಟಿಙಿಠಿಙಿಡಿಙಿಢಿಙಿಣಿಙಿ
ಙಿತಿಙಿಥಿಙಿದಿಙಿಧಿಙಿನಿಙಿಪಿಙಿಫಿಙಿಬಿಙಿಭಿಙಿಮಿಙಿಯಿಙಿರಿಙಿಱಿಙಿಲಿಙಿವಿಙಿಶಿಙಿ
ಙಿಷಿಙಿಸಿಙಿಹಿಙಿಳಿಙಿೞಿಙಿಙೆಙಿಜೆಙಿಞೆಙಿಱೆಙಿೞೆಙಿರ್ಙಿಙಿ

ಚಿಅಚಿಆಚಿಇಚಿಈಚಿಉಚಿಊಚಿಋಚಿೠಚಿಌಚಿೡಚಿಎಚಿಏಚಿಐಚಿಒಚಿಓಚಿಔಚಿಔ
ಚಿಕಚಿಖಚಿಗಚಿಘಚಿಙಚಿಚಚಿಛಚಿಜಚಿಝಚಿಞಚಿಟಚಿಠಚಿಡಚಿಢಚಿಣಚಿತಚಿಥಚಿದಚಿಧಚಿನಚಿ
ಚಿಪಚಿಫಚಿಬಚಿಭಚಿಮಚಿಯಚಿರಚಿಱಚಿಲಚಿಳಚಿವಚಿಶಚಿಷಚಿಸಚಿಹಚಿೞಚಿ
ಚಿಕಾಚಿಚಿಚಿಕೀಚಿಕುಚಿಕೂಚಿಕೃಚಿಕೆಚಿಕೇಚಿಕೈಚಿಕೊಚಿಕೋಚಿಕೌಚಿಕಚಿಂಚಿಕಃಚಿ
ಚಿಕಿಚಿಖಿಚಿಗಿಚಿಘಿಚಿಙಿಚಿಚಿಚಿಛಿಚಿಜಿಚಿಝಿಚಿಞಿಚಿಟಿಚಿಠಿಚಿಡಿಚಿಢಿಚಿಣಿಚಿ
ಚಿತಿಚಿಥಿಚಿದಿಚಿಧಿಚಿನಿಚಿಪಿಚಿಫಿಚಿಬಿಚಿಭಿಚಿಮಿಚಿಯಿಚಿರಿಚಿಱಿಚಿಲಿಚಿವಿಚಿಶಿಚಿ
ಚಿಷಿಚಿಸಿಚಿಹಿಚಿಳಿಚಿೞಿಚಿಙೆಚಿಜೆಚಿಞೆಚಿಱೆಚಿೞೆಚಿರ್ಚಿಚಿ

ಛಿಅಛಿಆಛಿಇಛಿಈಛಿಉಛಿಊಛಿಋಛಿೠಛಿಌಛಿೡಛಿಎಛಿಏಛಿಐಛಿಒಛಿಓಛಿಔಛಿಔ
ಛಿಕಛಿಖಛಿಗಛಿಘಛಿಙಛಿಚಛಿಛಛಿಜಛಿಝಛಿಞಛಿಟಛಿಠಛಿಡಛಿಢಛಿಣಛಿತಛಿಥಛಿದಛಿಧಛಿನಛಿ
ಛಿಪಛಿಫಛಿಬಛಿಭಛಿಮಛಿಯಛಿರಛಿಱಛಿಲಛಿಳಛಿವಛಿಶಛಿಷಛಿಸಛಿಹಛಿೞಛಿ
ಛಿಕಾಛಿಛಿಛಿಕೀಛಿಕುಛಿಕೂಛಿಕೃಛಿಕೆಛಿಕೇಛಿಕೈಛಿಕೊಛಿಕೋಛಿಕೌಛಿಕಛಿಂಛಿಕಃಛಿ
ಛಿಕಿಛಿಖಿಛಿಗಿಛಿಘಿಛಿಙಿಛಿಚಿಛಿಛಿಛಿಜಿಛಿಝಿಛಿಞಿಛಿಟಿಛಿಠಿಛಿಡಿಛಿಢಿಛಿಣಿಛಿ
ಛಿತಿಛಿಥಿಛಿದಿಛಿಧಿಛಿನಿಛಿಪಿಛಿಫಿಛಿಬಿಛಿಭಿಛಿಮಿಛಿಯಿಛಿರಿಛಿಱಿಛಿಲಿಛಿವಿಛಿಶಿಛಿ
ಛಿಷಿಛಿಸಿಛಿಹಿಛಿಳಿಛಿೞಿಛಿಙೆಛಿಜೆಛಿಞೆಛಿಱೆಛಿೞೆಛಿರ್ಛಿಛಿ

ಜಿಅಜಿಆಜಿಇಜಿಈಜಿಉಜಿಊಜಿಋಜಿೠಜಿಌಜಿೡಜಿಎಜಿಏಜಿಐಜಿಒಜಿಓಜಿಔಜಿಔ
ಜಿಕಜಿಖಜಿಗಜಿಘಜಿಙಜಿಚಜಿಛಜಿಜಜಿಝಜಿಞಜಿಟಜಿಠಜಿಡಜಿಢಜಿಣಜಿತಜಿಥಜಿದಜಿಧಜಿನಜಿ
ಜಿಪಜಿಫಜಿಬಜಿಭಜಿಮಜಿಯಜಿರಜಿಱಜಿಲಜಿಳಜಿವಜಿಶಜಿಷಜಿಸಜಿಹಜಿೞಜಿ
ಜಿಕಾಜಿಜಿಜಿಕೀಜಿಕುಜಿಕೂಜಿಕೃಜಿಕೆಜಿಕೇಜಿಕೈಜಿಕೊಜಿಕೋಜಿಕೌಜಿಕಜಿಂಜಿಕಃಜಿ
ಜಿಕಿಜಿಖಿಜಿಗಿಜಿಘಿಜಿಙಿಜಿಚಿಜಿಛಿಜಿಜಿಜಿಝಿಜಿಞಿಜಿಟಿಜಿಠಿಜಿಡಿಜಿಢಿಜಿಣಿಜಿ
ಜಿತಿಜಿಥಿಜಿದಿಜಿಧಿಜಿನಿಜಿಪಿಜಿಫಿಜಿಬಿಜಿಭಿಜಿಮಿಜಿಯಿಜಿರಿಜಿಱಿಜಿಲಿಜಿವಿಜಿಶಿಜಿ
ಜಿಷಿಜಿಸಿಜಿಹಿಜಿಳಿಜಿೞಿಜಿಙೆಜಿಜೆಜಿಞೆಜಿಱೆಜಿೞೆಜಿರ್ಜಿಜಿ

ಝಿಅಝಿಆಝಿಇಝಿಈಝಿಉಝಿಊಝಿಋಝಿೠಝಿಌಝಿೡಝಿಎಝಿಏಝಿಐಝಿಒಝಿಓಝಿ
ಝಿಔಝಿಔ
ಝಿಕಝಿಖಝಿಗಝಿಘಝಿಙಝಿಚಝಿಛಝಿಜಝಿಝಝಿಞಝಿಟಝಿಠಝಿಡಝಿಢಝಿಣಝಿತಝಿಥಝಿ
ಝಿದಝಿಧಝಿನಝಿಪಝಿಫಝಿಬಝಿಭಝಿಮಝಿಯಝಿರಝಿಱಝಿಲಝಿಳಝಿವಝಿಶಝಿಷಝಿ
ಝಿಸಝಿಹಝಿೞಝಿ
ಝಿಕಾಝಿಝಿಝಿಕೀಝಿಕುಝಿಕೂಝಿಕೃಝಿಕೆಝಿಕೇಝಿಕೈಝಿಕೊಝಿಕೋಝಿಕೌಝಿಕಝಿಂಝಿಕಃಝಿ
ಝಿಕಿಝಿಖಿಝಿಗಿಝಿಘಿಝಿಙಿಝಿಚಿಝಿಛಿಝಿಜಿಝಿಝಿಝಿಞಿಝಿಟಿಝಿಠಿಝಿಡಿಝಿಢಿಝಿಣಿಝಿ
ಝಿತಿಝಿಥಿಝಿದಿಝಿಧಿಝಿನಿಝಿಪಿಝಿಫಿಝಿಬಿಝಿಭಿಝಿಮಿಝಿಯಿಝಿರಿಝಿಱಿಝಿಲಿಝಿವಿಝಿಶಿಝಿ
ಝಿಷಿಝಿಸಿಝಿಹಿಝಿಳಿಝಿೞಿಝಿಙೆಝಿಜೆಝಿಞೆಝಿಱೆಝಿೞೆಝಿರ್ಝಿಝಿ

ಞಿಅಞಿಆಞಿಇಞಿಈಞಿಉಞಿಊಞಿಋಞಿೠಞಿಌಞಿೡಞಿಎಞಿಏಞಿಐಞಿಒಞಿಓಞಿಔಞಿಔ
ಞಿಕಞಿಖಞಿಗಞಿಘಞಿಙಞಿಚಞಿಛಞಿಜಞಿಝಞಿಞಞಿಟಞಿಠಞಿಡಞಿಢಞಿಣಞಿತಞಿಥಞಿ
ಞಿದಞಿಧಞಿನಞಿಞಿಪಞಿಫಞಿಬಞಿಭಞಿಮಞಿಯಞಿರಞಿಱಞಿಲಞಿಳಞಿವಞಿಶಞಿ
ಞಿಷಞಿಸಞಿಹಞಿೞಞಿ
ಞಿಕಾಞಿಞಿಞಿಕೀಞಿಕುಞಿಕೂಞಿಕೃಞಿಕೆಞಿಕೇಞಿಕೈಞಿಕೊಞಿಕೋಞಿಕೌಞಿಕಞಿಂಞಿಕಃಞಿ
ಞಿಕಿಞಿಖಿಞಿಗಿಞಿಘಿಞಿಙಿಞಿಚಿಞಿಛಿಞಿಜಿಞಿಝಿಞಿಞಿಞಿಟಿಞಿಠಿಞಿಡಿಞಿಢಿಞಿಣಿಞಿ
ಞಿತಿಞಿಥಿಞಿದಿಞಿಧಿಞಿನಿಞಿಪಿಞಿಫಿಞಿಬಿಞಿಭಿಞಿಮಿಞಿಯಿಞಿರಿಞಿಱಿಞಿಲಿಞಿವಿಞಿಶಿಞಿ
ಞಿಷಿಞಿಸಿಞಿಹಿಞಿಳಿಞಿೞಿಞಿಙೆಞಿಜೆಞಿಞೆಞಿಱೆಞಿೞೆಞಿರ್ಞಿಞಿ

ಟಿಅಟಿಆಟಿಇಟಿಈಟಿಉಟಿಊಟಿಋಟಿೠಟಿಌಟಿೡಟಿಎಟಿಏಟಿಐಟಿಒಟಿಓಟಿಔಟಿಔ
ಟಿಕಟಿಖಟಿಗಟಿಘಟಿಙಟಿಚಟಿಛಟಿಜಟಿಝಟಿಞಟಿಟಟಿಠಟಿಡಟಿಢಟಿಣಟಿತಟಿಥಟಿದಟಿಧಟಿನಟಿ
ಟಿಪಟಿಫಟಿಬಟಿಭಟಿಮಟಿಯಟಿರಟಿಱಟಿಲಟಿಳಟಿವಟಿಶಟಿಷಟಿಸಟಿಹಟಿೞಟಿ
ಟಿಕಾಟಿಟಿಟಿಕೀಟಿಕುಟಿಕೂಟಿಕೃಟಿಕೆಟಿಕೇಟಿಕೈಟಿಕೊಟಿಕೋಟಿಕೌಟಿಕಟಿಂಟಿಕಃಟಿ
ಟಿಕಿಟಿಖಿಟಿಗಿಟಿಘಿಟಿಙಿಟಿಚಿಟಿಛಿಟಿಜಿಟಿಝಿಟಿಞಿಟಿಟಿಟಿಠಿಟಿಡಿಟಿಢಿಟಿಣಿಟಿ
ಟಿತಿಟಿಥಿಟಿದಿಟಿಧಿಟಿನಿಟಿಪಿಟಿಫಿಟಿಬಿಟಿಭಿಟಿಮಿಟಿಯಿಟಿರಿಟಿಱಿಟಿಲಿಟಿವಿಟಿಶಿಟಿ
ಟಿಷಿಟಿಸಿಟಿಹಿಟಿಳಿಟಿೞಿಟಿಙೆಟಿಜೆಟಿಞೆಟಿಱೆಟಿೞೆಟಿರ್ಟಿಟಿ

ಠಿಅಠಿಆಠಿಇಠಿಈಠಿಉಠಿಊಠಿಋಠಿೠಠಿಌಠಿೡಠಿಎಠಿಏಠಿಐಠಿಒಠಿಓಠಿಔಠಿಔ
ಠಿಕಠಿಖಠಿಗಠಿಘಠಿಙಠಿಚಠಿಛಠಿಜಠಿಝಠಿಞಠಿಟಠಿಠಠಿಡಠಿಢಠಿಣಠಿತಠಿಥಠಿದಠಿಧಠಿನಠಿ
ಠಿಪಠಿಫಠಿಬಠಿಭಠಿಮಠಿಯಠಿರಠಿಱಠಿಲಠಿಳಠಿವಠಿಶಠಿಷಠಿಸಠಿಹಠಿೞಠಿ
ಠಿಕಾಠಿಠಿಠಿಕೀಠಿಕುಠಿಕೂಠಿಕೃಠಿಕೆಠಿಕೇಠಿಕೈಠಿಕೊಠಿಕೋಠಿಕೌಠಿಕಠಿಂಠಿಕಃಠಿ
ಠಿಕಿಠಿಖಿಠಿಗಿಠಿಘಿಠಿಙಿಠಿಚಿಠಿಛಿಠಿಜಿಠಿಝಿಠಿಞಿಠಿಟಿಠಿಠಿಠಿಡಿಠಿಢಿಠಿಣಿಠಿ
ಠಿತಿಠಿಥಿಠಿದಿಠಿಧಿಠಿನಿಠಿಪಿಠಿಫಿಠಿಬಿಠಿಭಿಠಿಮಿಠಿಯಿಠಿರಿಠಿಱಿಠಿಲಿಠಿವಿಠಿಶಿಠಿ
ಠಿಷಿಠಿಸಿಠಿಹಿಠಿಳಿಠಿೞಿಠಿಙೆಠಿಜೆಠಿಞೆಠಿಱೆಠಿೞೆಠಿರ್ಠಿಠಿ

ಡಿಅಡಿಆಡಿಇಡಿಈಡಿಉಡಿಊಡಿಋಡಿೠಡಿಌಡಿೡಡಿಎಡಿಏಡಿಐಡಿಒಡಿಓಡಿಔಡಿಔ
ಡಿಕಡಿಖಡಿಗಡಿಘಡಿಙಡಿಚಡಿಛಡಿಜಡಿಝಡಿಞಡಿಟಡಿಠಡಿಡಡಿಢಡಿಣಡಿತಡಿಥಡಿದಡಿಧಡಿನಡಿ
ಡಿಪಡಿಫಡಿಬಡಿಭಡಿಮಡಿಯಡಿರಡಿಱಡಿಲಡಿಳಡಿವಡಿಶಡಿಷಡಿಸಡಿಹಡಿೞಡಿ
ಡಿಕಾಡಿಡಿಡಿಕೀಡಿಕುಡಿಕೂಡಿಕೃಡಿಕೆಡಿಕೇಡಿಕೈಡಿಕೊಡಿಕೋಡಿಕೌಡಿಕಡಿಂಡಿಕಃಡಿ
ಡಿಕಿಡಿಖಿಡಿಗಿಡಿಘಿಡಿಙಿಡಿಚಿಡಿಛಿಡಿಜಿಡಿಝಿಡಿಞಿಡಿಟಿಡಿಠಿಡಿಡಿಡಿಢಿಡಿಣಿಡಿ
ಡಿತಿಡಿಥಿಡಿದಿಡಿಧಿಡಿನಿಡಿಪಿಡಿಫಿಡಿಬಿಡಿಭಿಡಿಮಿಡಿಯಿಡಿರಿಡಿಱಿಡಿಲಿಡಿವಿಡಿಶಿಡಿ
ಡಿಷಿಡಿಸಿಡಿಹಿಡಿಳಿಡಿೞಿಡಿಙೆಡಿಜೆಡಿಞೆಡಿಱೆಡಿೞೆಡಿರ್ಡಿಡಿ

ಢಿಅಢಿಆಢಿಇಢಿಈಢಿಉಢಿಊಢಿಋಢಿೠಢಿಌಢಿೡಢಿಎಢಿಏಢಿಐಢಿಒಢಿಓಢಿಔಢಿಔ
ಢಿಕಢಿಖಢಿಗಢಿಘಢಿಙಢಿಚಢಿಛಢಿಜಢಿಝಢಿಞಢಿಟಢಿಠಢಿಡಢಿಢಢಿಣಢಿತಢಿಥಢಿದಢಿಧಢಿನಢಿ
ಢಿಪಢಿಫಢಿಬಢಿಭಢಿಮಢಿಯಢಿರಢಿಱಢಿಲಢಿಳಢಿವಢಿಶಢಿಷಢಿಸಢಿಹಢಿೞಢಿ
ಢಿಕಾಢಿಢಿಢಿಕೀಢಿಕುಢಿಕೂಢಿಕೃಢಿಕೆಢಿಕೇಢಿಕೈಢಿಕೊಢಿಕೋಢಿಕೌಢಿಕಢಿಂಢಿಕಃಢಿ
ಢಿಕಿಢಿಖಿಢಿಗಿಢಿಘಿಢಿಙಿಢಿಚಿಢಿಛಿಢಿಜಿಢಿಝಿಢಿಞಿಢಿಟಿಢಿಠಿಢಿಡಿಢಿಢಿಢಿಣಿಢಿ
ಢಿತಿಢಿಥಿಢಿದಿಢಿಧಿಢಿನಿಢಿಪಿಢಿಫಿಢಿಬಿಢಿಭಿಢಿಮಿಢಿಯಿಢಿರಿಢಿಱಿಢಿಲಿಢಿವಿಢಿಶಿಢಿ
ಢಿಷಿಢಿಸಿಢಿಹಿಢಿಳಿಢಿೞಿಢಿಙೆಢಿಜೆಢಿಞೆಢಿಱೆಢಿೞೆಢಿರ್ಢಿಢಿ

ಣಿಅಣಿಆಣಿಇಣಿಈಣಿಉಣಿಊಣಿಋಣಿೠಣಿಌಣಿೡಣಿಎಣಿಏಣಿಐಣಿಒಣಿಓಣಿಔಣಿಔ
ಣಿಕಣಿಖಣಿಗಣಿಘಣಿಙಣಿಚಣಿಛಣಿಜಣಿಝಣಿಞಣಿಟಣಿಠಣಿಡಣಿಢಣಿಣಣಿತಣಿಥಣಿದಣಿಧಣಿನಣಿ
ಣಿಪಣಿಫಣಿಬಣಿಭಣಿಮಣಿಯಣಿರಣಿಱಣಿಲಣಿಳಣಿವಣಿಶಣಿಷಣಿಸಣಿಹಣಿೞಣಿ
ಣಿಕಾಣಿಣಿಣಿಕೀಣಿಕುಣಿಕೂಣಿಕೃಣಿಕೆಣಿಕೇಣಿಕೈಣಿಕೊಣಿಕೋಣಿಕೌಣಿಕಣಿಂಣಿಕಃಣಿ
ಣಿಕಿಣಿಖಿಣಿಗಿಣಿಘಿಣಿಙಿಣಿಚಿಣಿಛಿಣಿಜಿಣಿಝಿಣಿಞಿಣಿಟಿಣಿಠಿಣಿಡಿಣಿಢಿಣಿಣಿಣಿ
ಣಿತಿಣಿಥಿಣಿದಿಣಿಧಿಣಿನಿಣಿಪಿಣಿಫಿಣಿಬಿಣಿಭಿಣಿಮಿಣಿಯಿಣಿರಿಣಿಱಿಣಿಲಿಣಿವಿಣಿಶಿಣಿ
ಣಿಷಿಣಿಸಿಣಿಹಿಣಿಳಿಣಿೞಿಣಿಙೆಣಿಜೆಣಿಞೆಣಿಱೆಣಿೞೆಣಿರ್ಣಿಣಿ

ತಿಅತಿಆತಿಇತಿಈತಿಉತಿಊತಿಋತಿೠತಿಌತಿೡತಿಎತಿಏತಿಐತಿಒತಿಓತಿಔತಿಔ
ತಿಕತಿಖತಿಗತಿಘತಿಙತಿಚತಿಛತಿಜತಿಝತಿಞತಿಟತಿಠತಿಡತಿಢತಿಣತಿತತಿಥತಿದತಿಧತಿನತಿ
ತಿಪತಿಫತಿಬತಿಭತಿಮತಿಯತಿರತಿಱತಿಲತಿಳತಿವತಿಶತಿಷತಿಸತಿಹತಿೞತಿ
ತಿಕಾತಿತಿತಿಕೀತಿಕುತಿಕೂತಿಕೃತಿಕೆತಿಕೇತಿಕೈತಿಕೊತಿಕೋತಿಕೌತಿಕತಿಂತಿಕಃತಿ
ತಿಕಿತಿಖಿತಿಗಿತಿಘಿತಿಙಿತಿಚಿತಿಛಿತಿಜಿತಿಝಿತಿಞಿತಿಟಿತಿಠಿತಿಡಿತಿಢಿತಿಣಿತಿ
ತಿತಿತಿಥಿತಿದಿತಿಧಿತಿನಿತಿಪಿತಿಫಿತಿಬಿತಿಭಿತಿಮಿತಿಯಿತಿರಿತಿಱಿತಿಲಿತಿವಿತಿಶಿತಿ
ತಿಷಿತಿಸಿತಿಹಿತಿಳಿತಿೞಿತಿಙೆತಿಜೆತಿಞೆತಿಱೆತಿೞೆತಿರ್ತಿತಿ

ಥಿಅಥಿಆಥಿಇಥಿಈಥಿಉಥಿಊಥಿಋಥಿೠಥಿಌಥಿೡಥಿಎಥಿಏಥಿಐಥಿಒಥಿಓಥಿಔಥಿಔ
ಥಿಕಥಿಖಥಿಗಥಿಘಥಿಙಥಿಚಥಿಛಥಿಜಥಿಝಥಿಞಥಿಟಥಿಠಥಿಡಥಿಢಥಿಣಥಿತಥಿಥಥಿದಥಿಧಥಿನಥಿ
ಥಿಪಥಿಫಥಿಬಥಿಭಥಿಮಥಿಯಥಿರಥಿಱಥಿಲಥಿಳಥಿವಥಿಶಥಿಷಥಿಸಥಿಹಥಿೞಥಿ
ಥಿಕಾಥಿಥಿಥಿಕೀಥಿಕುಥಿಕೂಥಿಕೃಥಿಕೆಥಿಕೇಥಿಕೈಥಿಕೊಥಿಕೋಥಿಕೌಥಿಕಥಿಂಥಿಕಃಥಿ
ಥಿಕಿಥಿಖಿಥಿಗಿಥಿಘಿಥಿಙಿಥಿಚಿಥಿಛಿಥಿಜಿಥಿಝಿಥಿಞಿಥಿಟಿಥಿಠಿಥಿಡಿಥಿಢಿಥಿಣಿಥಿ
ಥಿತಿಥಿಥಿಥಿದಿಥಿಧಿಥಿನಿಥಿಪಿಥಿಫಿಥಿಬಿಥಿಭಿಥಿಮಿಥಿಯಿಥಿರಿಥಿಱಿಥಿಲಿಥಿವಿಥಿಶಿಥಿ
ಥಿಷಿಥಿಸಿಥಿಹಿಥಿಳಿಥಿೞಿಥಿಙೆಥಿಜೆಥಿಞೆಥಿಱೆಥಿೞೆಥಿರ್ಥಿಥಿ

ದಿಅದಿಆದಿಇದಿಈದಿಉದಿಊದಿಋದಿೠದಿಌದಿೡದಿಎದಿಏದಿಐದಿಒದಿಓದಿಔದಿಔ
ದಿಕದಿಖದಿಗದಿಘದಿಙದಿಚದಿಛದಿಜದಿಝದಿಞದಿಟದಿಠದಿಡದಿಢದಿಣದಿತದಿಥದಿದದಿಧದಿನದಿ
ದಿಪದಿಫದಿಬದಿಭದಿಮದಿಯದಿರದಿಱದಿಲದಿಳದಿವದಿಶದಿಷದಿಸದಿಹದಿೞದಿ
ದಿಕಾದಿದಿದಿಕೀದಿಕುದಿಕೂದಿಕೃದಿಕೆದಿಕೇದಿಕೈದಿಕೊದಿಕೋದಿಕೌದಿಕದಿಂದಿಕಃದಿ
ದಿಕಿದಿಖಿದಿಗಿದಿಘಿದಿಙಿದಿಚಿದಿಛಿದಿಜಿದಿಝಿದಿಞಿದಿಟಿದಿಠಿದಿಡಿದಿಢಿದಿಣಿದಿ
ದಿತಿದಿಥಿದಿದಿದಿಧಿದಿನಿದಿಪಿದಿಫಿದಿಬಿದಿಭಿದಿಮಿದಿಯಿದಿರಿದಿಱಿದಿಲಿದಿವಿದಿಶಿದಿ
ದಿಷಿದಿಸಿದಿಹಿದಿಳಿದಿೞಿದಿಙೆದಿಜೆದಿಞೆದಿಱೆದಿೞೆದಿರ್ದಿದಿ

ಧಿಅಧಿಆಧಿಇಧಿಈಧಿಉಧಿಊಧಿಋಧಿೠಧಿಌಧಿೡಧಿಎಧಿಏಧಿಐಧಿಒಧಿಓಧಿಔಧಿಔ
ಧಿಕಧಿಖಧಿಗಧಿಘಧಿಙಧಿಚಧಿಛಧಿಜಧಿಝಧಿಞಧಿಟಧಿಠಧಿಡಧಿಢಧಿಣಧಿತಧಿಥಧಿದಧಿಧಧಿನಧಿ
ಧಿಪಧಿಫಧಿಬಧಿಭಧಿಮಧಿಯಧಿರಧಿಱಧಿಲಧಿಳಧಿವಧಿಶಧಿಷಧಿಸಧಿಹಧಿೞಧಿ
ಧಿಕಾಧಿಧಿಧಿಕೀಧಿಕುಧಿಕೂಧಿಕೃಧಿಕೆಧಿಕೇಧಿಕೈಧಿಕೊಧಿಕೋಧಿಕೌಧಿಕಧಿಂಧಿಕಃಧಿ
ಧಿಕಿಧಿಖಿಧಿಗಿಧಿಘಿಧಿಙಿಧಿಚಿಧಿಛಿಧಿಜಿಧಿಝಿಧಿಞಿಧಿಟಿಧಿಠಿಧಿಡಿಧಿಢಿಧಿಣಿಧಿ
ಧಿತಿಧಿಥಿಧಿದಿಧಿಧಿಧಿನಿಧಿಪಿಧಿಫಿಧಿಬಿಧಿಭಿಧಿಮಿಧಿಯಿಧಿರಿಧಿಱಿಧಿಲಿಧಿವಿಧಿಶಿಧಿ
ಧಿಷಿಧಿಸಿಧಿಹಿಧಿಳಿಧಿೞಿಧಿಙೆಧಿಜೆಧಿಞೆಧಿಱೆಧಿೞೆಧಿರ್ಧಿಧಿ

ನಿಅನಿಆನಿಇನಿಈನಿಉನಿಊನಿಋನಿೠನಿಌನಿೡನಿಎನಿಏನಿಐನಿಒನಿಓನಿಔನಿಔ
ನಿಕನಿಖನಿಗನಿಘನಿಙನಿಚನಿಛನಿಜನಿಝನಿಞನಿಟನಿಠನಿಡನಿಢನಿಣನಿತನಿಥನಿದನಿಧನಿನನಿ
ನಿಪನಿಫನಿಬನಿಭನಿಮನಿಯನಿರನಿಱನಿಲನಿಳನಿವನಿಶನಿಷನಿಸನಿಹನಿೞನಿ
ನಿಕಾನಿನಿನಿಕೀನಿಕುನಿಕೂನಿಕೃನಿಕೆನಿಕೇನಿಕೈನಿಕೊನಿಕೋನಿಕೌನಿಕನಿಂನಿಕಃನಿ
ನಿಕಿನಿಖಿನಿಗಿನಿಘಿನಿಙಿನಿಚಿನಿಛಿನಿಜಿನಿಝಿನಿಞಿನಿಟಿನಿಠಿನಿಡಿನಿಢಿನಿಣಿನಿ
ನಿತಿನಿಥಿನಿದಿನಿಧಿನಿನಿನಿಪಿನಿಫಿನಿಬಿನಿಭಿನಿಮಿನಿಯಿನಿರಿನಿಱಿನಿಲಿನಿವಿನಿಶಿನಿ
ನಿಷಿನಿಸಿನಿಹಿನಿಳಿನಿೞಿನಿಙೆನಿಜೆನಿಞೆನಿಱೆನಿೞೆನಿರ್ನಿನಿ

ಪಿಅಪಿಆಪಿಇಪಿಈಪಿಉಪಿಊಪಿಋಪಿೠಪಿಌಪಿೡಪಿಎಪಿಏಪಿಐಪಿಒಪಿಓಪಿಔಪಿಔ
ಪಿಕಪಿಖಪಿಗಪಿಘಪಿಙಪಿಚಪಿಛಪಿಜಪಿಝಪಿಞಪಿಟಪಿಠಪಿಡಪಿಢಪಿಣಪಿತಪಿಥಪಿದಪಿಧಪಿನಪಿ
ಪಿಪಪಿಫಪಿಬಪಿಭಪಿಮಪಿಯಪಿರಪಿಱಪಿಲಪಿಳಪಿವಪಿಶಪಿಷಪಿಸಪಿಹಪಿೞಪಿ
ಪಿಕಾಪಿಪಿಪಿಕೀಪಿಕುಪಿಕೂಪಿಕೃಪಿಕೆಪಿಕೇಪಿಕೈಪಿಕೊಪಿಕೋಪಿಕೌಪಿಕಪಿಂಪಿಕಃಪಿ
ಪಿಕಿಪಿಖಿಪಿಗಿಪಿಘಿಪಿಙಿಪಿಚಿಪಿಛಿಪಿಜಿಪಿಝಿಪಿಞಿಪಿಟಿಪಿಠಿಪಿಡಿಪಿಢಿಪಿಣಿಪಿ
ಪಿತಿಪಿಥಿಪಿದಿಪಿಧಿಪಿನಿಪಿಪಿಪಿಫಿಪಿಬಿಪಿಭಿಪಿಮಿಪಿಯಿಪಿರಿಪಿಱಿಪಿಲಿಪಿವಿಪಿಶಿಪಿ
ಪಿಷಿಪಿಸಿಪಿಹಿಪಿಳಿಪಿೞಿಪಿಙೆಪಿಜೆಪಿಞೆಪಿಱೆಪಿೞೆಪಿರ್ಪಿಪಿ

ಫಿಅಫಿಆಫಿಇಫಿಈಫಿಉಫಿಊಫಿಋಫಿೠಫಿಌಫಿೡಫಿಎಫಿಏಫಿಐಫಿಒಫಿಓಫಿಔಫಿಔ
ಫಿಕಫಿಖಫಿಗಫಿಘಫಿಙಫಿಚಫಿಛಫಿಜಫಿಝಫಿಞಫಿಟಫಿಠಫಿಡಫಿಢಫಿಣಫಿತಫಿಥಫಿದಫಿಧಫಿನಫಿ
ಫಿಪಫಿಫಫಿಬಫಿಭಫಿಮಫಿಯಫಿರಫಿಱಫಿಲಫಿಳಫಿವಫಿಶಫಿಷಫಿಸಫಿಹಫಿೞಫಿ
ಫಿಕಾಫಿಫಿಫಿಕೀಫಿಕುಫಿಕೂಫಿಕೃಫಿಕೆಫಿಕೇಫಿಕೈಫಿಕೊಫಿಕೋಫಿಕೌಫಿಕಫಿಂಫಿಕಃಫಿ
ಫಿಕಿಫಿಖಿಫಿಗಿಫಿಘಿಫಿಙಿಫಿಚಿಫಿಛಿಫಿಜಿಫಿಝಿಫಿಞಿಫಿಟಿಫಿಠಿಫಿಡಿಫಿಢಿಫಿಣಿಫಿ
ಫಿತಿಫಿಥಿಫಿದಿಫಿಧಿಫಿನಿಫಿಪಿಫಿಫಿಫಿಬಿಫಿಭಿಫಿಮಿಫಿಯಿಫಿರಿಫಿಱಿಫಿಲಿಫಿವಿಫಿಶಿಫಿ
ಫಿಷಿಫಿಸಿಫಿಹಿಫಿಳಿಫಿೞಿಫಿಙೆಫಿಜೆಫಿಞೆಫಿಱೆಫಿೞೆಫಿರ್ಫಿಫಿ

ಬಿಅಬಿಆಬಿಇಬಿಈಬಿಉಬಿಊಬಿಋಬಿೠಬಿಌಬಿೡಬಿಎಬಿಏಬಿಐಬಿಒಬಿಓಬಿಔಬಿಔ
ಬಿಕಬಿಖಬಿಗಬಿಘಬಿಙಬಿಚಬಿಛಬಿಜಬಿಝಬಿಞಬಿಟಬಿಠಬಿಡಬಿಢಬಿಣಬಿತಬಿಥಬಿದಬಿಧಬಿನಬಿ
ಬಿಪಬಿಫಬಿಬಬಿಭಬಿಮಬಿಯಬಿರಬಿಱಬಿಲಬಿಳಬಿವಬಿಶಬಿಷಬಿಸಬಿಹಬಿೞಬಿ
ಬಿಕಾಬಿಬಿಬಿಕೀಬಿಕುಬಿಕೂಬಿಕೃಬಿಕೆಬಿಕೇಬಿಕೈಬಿಕೊಬಿಕೋಬಿಕೌಬಿಕಬಿಂಬಿಕಃಬಿ
ಬಿಕಿಬಿಖಿಬಿಗಿಬಿಘಿಬಿಙಿಬಿಚಿಬಿಛಿಬಿಜಿಬಿಝಿಬಿಞಿಬಿಟಿಬಿಠಿಬಿಡಿಬಿಢಿಬಿಣಿಬಿ
ಬಿತಿಬಿಥಿಬಿದಿಬಿಧಿಬಿನಿಬಿಪಿಬಿಫಿಬಿಬಿಬಿಭಿಬಿಮಿಬಿಯಿಬಿರಿಬಿಱಿಬಿಲಿಬಿವಿಬಿಶಿಬಿ
ಬಿಷಿಬಿಸಿಬಿಹಿಬಿಳಿಬಿೞಿಬಿಙೆಬಿಜೆಬಿಞೆಬಿಱೆಬಿೞೆಬಿರ್ಬಿಬಿ

ಭಿಅಭಿಆಭಿಇಭಿಈಭಿಉಭಿಊಭಿಋಭಿೠಭಿಌಭಿೡಭಿಎಭಿಏಭಿಐಭಿಒಭಿಓಭಿಔಭಿಔ
ಭಿಕಭಿಖಭಿಗಭಿಘಭಿಙಭಿಚಭಿಛಭಿಜಭಿಝಭಿಞಭಿಟಭಿಠಭಿಡಭಿಢಭಿಣಭಿತಭಿಥಭಿದಭಿಧಭಿನಭಿ
ಭಿಪಭಿಫಭಿಬಭಿಭಭಿಮಭಿಯಭಿರಭಿಱಭಿಲಭಿಳಭಿವಭಿಶಭಿಷಭಿಸಭಿಹಭಿೞಭಿ
ಭಿಕಾಭಿಭಿಭಿಕೀಭಿಕುಭಿಕೂಭಿಕೃಭಿಕೆಭಿಕೇಭಿಕೈಭಿಕೊಭಿಕೋಭಿಕೌಭಿಕಭಿಂಭಿಕಃಭಿ
ಭಿಕಿಭಿಖಿಭಿಗಿಭಿಘಿಭಿಙಿಭಿಚಿಭಿಛಿಭಿಜಿಭಿಝಿಭಿಞಿಭಿಟಿಭಿಠಿಭಿಡಿಭಿಢಿಭಿಣಿಭಿ
ಭಿತಿಭಿಥಿಭಿದಿಭಿಧಿಭಿನಿಭಿಪಿಭಿಫಿಭಿಬಿಭಿಭಿಭಿಮಿಭಿಯಿಭಿರಿಭಿಱಿಭಿಲಿಭಿವಿಭಿಶಿಭಿ
ಭಿಷಿಭಿಸಿಭಿಹಿಭಿಳಿಭಿೞಿಭಿಙೆಭಿಜೆಭಿಞೆಭಿಱೆಭಿೞೆಭಿರ್ಭಿಭಿ

ಮಿಅಮಿಆಮಿಇಮಿಈಮಿಉಮಿಊಮಿಋಮಿೠಮಿಌಮಿೡಮಿಎಮಿಏಮಿಐಮಿಒಮಿಓಮಿಔಮಿಔ
ಮಿಕಮಿಖಮಿಗಮಿಘಮಿಙಮಿಚಮಿಛಮಿಜಮಿಝಮಿಞಮಿಟಮಿಠಮಿಡಮಿಢಮಿಣಮಿತಮಿಥಮಿದಮಿಧಮಿನಮಿ
ಮಿಪಮಿಫಮಿಬಮಿಭಮಿಮಮಿಯಮಿರಮಿಱಮಿಲಮಿಳಮಿವಮಿಶಮಿಷಮಿಸಮಿಹಮಿೞಮಿ
ಮಿಕಾಮಿಮಿಮಿಕೀಮಿಕುಮಿಕೂಮಿಕೃಮಿಕೆಮಿಕೇಮಿಕೈಮಿಕೊಮಿಕೋಮಿಕೌಮಿಕಮಿಂಮಿಕಃಮಿ
ಮಿಕಿಮಿಖಿಮಿಗಿಮಿಘಿಮಿಙಿಮಿಚಿಮಿಛಿಮಿಜಿಮಿಝಿಮಿಞಿಮಿಟಿಮಿಠಿಮಿಡಿಮಿಢಿಮಿಣಿಮಿ
ಮಿತಿಮಿಥಿಮಿದಿಮಿಧಿಮಿನಿಮಿಪಿಮಿಫಿಮಿಬಿಮಿಭಿಮಿಮಿಮಿಯಿಮಿರಿಮಿಱಿಮಿಲಿಮಿವಿಮಿಶಿಮಿ
ಮಿಷಿಮಿಸಿಮಿಹಿಮಿಳಿಮಿೞಿಮಿಙೆಮಿಜೆಮಿಞೆಮಿಱೆಮಿೞೆಮಿರ್ಮಿಮಿ

ಯಿಅಯಿಆಯಿಇಯಿಈಯಿಉಯಿಊಯಿಋಯಿೠಯಿಌಯಿೡಯಿಎಯಿಏಯಿಐಯಿಒಯಿ
ಯಿಓಯಿಔಯಿಔ
ಯಿಕಯಿಖಯಿಗಯಿಘಯಿಙಯಿಚಯಿಛಯಿಜಯಿಝಯಿಞಯಿಟಯಿಠಯಿಡಯಿಢಯಿಣಯಿತಯಿ
ಯಿಥಯಿದಯಿಧಯಿನಯಿಪಯಿಫಯಿಬಯಿಭಯಿಮಯಿಯಯಿರಯಿಱಯಿಲಯಿಳಯಿವಯಿಶಯಿ
ಯಿಷಯಿಸಯಿಹಯಿೞಯಿ
ಯಿಕಾಯಿಯಿಯಿಕೀಯಿಕುಯಿಕೂಯಿಕೃಯಿಕೆಯಿಕೇಯಿಕೈಯಿಕೊಯಿಕೋಯಿಕೌಯಿಕಯಿಂಯಿಕಃಯಿ
ಯಿಕಿಯಿಖಿಯಿಗಿಯಿಘಿಯಿಙಿಯಿಚಿಯಿಛಿಯಿಜಿಯಿಝಿಯಿಞಿಯಿಟಿಯಿಠಿಯಿಡಿಯಿಢಿಯಿಣಿಯಿ
ಯಿತಿಯಿಥಿಯಿದಿಯಿಧಿಯಿನಿಯಿಪಿಯಿಫಿಯಿಬಿಯಿಭಿಯಿಮಿಯಿಯಿಯಿರಿಯಿಱಿಯಿಲಿಯಿವಿಯಿಶಿಯಿ
ಯಿಷಿಯಿಸಿಯಿಹಿಯಿಳಿಯಿೞಿಯಿಙೆಯಿಜೆಯಿಞೆಯಿಱೆಯಿೞೆಯಿರ್ಯಿಯಿ

ರಿಅರಿಆರಿಇರಿಈರಿಉರಿಊರಿಋರಿೠರಿಌರಿೡರಿಎರಿಏರಿಐರಿಒರಿಓರಿಔರಿಔ
ರಿಕರಿಖರಿಗರಿಘರಿಙರಿಚರಿಛರಿಜರಿಝರಿಞರಿಟರಿಠರಿಡರಿಢರಿಣರಿತರಿಥರಿದರಿಧರಿನರಿ
ರಿಪರಿಫರಿಬರಿಭರಿಮರಿಯರಿರರಿಱರಿಲರಿಳರಿವರಿಶರಿಷರಿಸರಿಹರಿೞರಿ
ರಿಕಾರಿರಿರಿಕೀರಿಕುರಿಕೂರಿಕೃರಿಕೆರಿಕೇರಿಕೈರಿಕೊರಿಕೋರಿಕೌರಿಕರಿಂರಿಕಃರಿ
ರಿಕಿರಿಖಿರಿಗಿರಿಘಿರಿಙಿರಿಚಿರಿಛಿರಿಜಿರಿಝಿರಿಞಿರಿಟಿರಿಠಿರಿಡಿರಿಢಿರಿಣಿರಿ
ರಿತಿರಿಥಿರಿದಿರಿಧಿರಿನಿರಿಪಿರಿಫಿರಿಬಿರಿಭಿರಿಮಿರಿಯಿರಿರಿರಿಱಿರಿಲಿರಿವಿರಿಶಿರಿ
ರಿಷಿರಿಸಿರಿಹಿರಿಳಿರಿೞಿರಿಙೆರಿಜೆರಿಞೆರಿಱೆರಿೞೆರಿರ್ರಿರಿ

ಱಿಅಱಿಆಱಿಇಱಿಈಱಿಉಱಿಊಱಿಋಱಿೠಱಿಌಱಿೡಱಿಎಱಿಏಱಿಐಱಿಒಱಿಓಱಿಔಱಿಔ
ಱಿಕಱಿಖಱಿಗಱಿಘಱಿಙಱಿಚಱಿಛಱಿಜಱಿಝಱಿಞಱಿಟಱಿಠಱಿಡಱಿಢಱಿಣಱಿತಱಿಥಱಿದಱಿಧಱಿನಱಿ
ಱಿಪಱಿಫಱಿಬಱಿಭಱಿಮಱಿಯಱಿರಱಿಱಱಿಲಱಿಳಱಿವಱಿಶಱಿಷಱಿಸಱಿಹಱಿೞಱಿ
ಱಿಕಾಱಿಱಿಱಿಕೀಱಿಕುಱಿಕೂಱಿಕೃಱಿಕೆಱಿಕೇಱಿಕೈಱಿಕೊಱಿಕೋಱಿಕೌಱಿಕಱಿಂಱಿಕಃಱಿ
ಱಿಕಿಱಿಖಿಱಿಗಿಱಿಘಿಱಿಙಿಱಿಚಿಱಿಛಿಱಿಜಿಱಿಝಿಱಿಞಿಱಿಟಿಱಿಠಿಱಿಡಿಱಿಢಿಱಿಣಿಱಿ
ಱಿತಿಱಿಥಿಱಿದಿಱಿಧಿಱಿನಿಱಿಪಿಱಿಫಿಱಿಬಿಱಿಭಿಱಿಮಿಱಿಯಿಱಿರಿಱಿಱಿಱಿಲಿಱಿವಿಱಿಶಿಱಿ
ಱಿಷಿಱಿಸಿಱಿಹಿಱಿಳಿಱಿೞಿಱಿಙೆಱಿಜೆಱಿಞೆಱಿಱೆಱಿೞೆಱಿರ್ಱಿಱಿ

ಲಿಅಲಿಆಲಿಇಲಿಈಲಿಉಲಿಊಲಿಋಲಿೠಲಿಌಲಿೡಲಿಎಲಿಏಲಿಐಲಿಒಲಿಓಲಿಔಲಿಔ
ಲಿಕಲಿಖಲಿಗಲಿಘಲಿಙಲಿಚಲಿಛಲಿಜಲಿಝಲಿಞಲಿಟಲಿಠಲಿಡಲಿಢಲಿಣಲಿತಲಿಥಲಿದಲಿಧಲಿನಲಿ
ಲಿಪಲಿಫಲಿಬಲಿಭಲಿಮಲಿಯಲಿರಲಿಱಲಿಲಲಿಳಲಿವಲಿಶಲಿಷಲಿಸಲಿಹಲಿೞಲಿ
ಲಿಕಾಲಿಲಿಲಿಕೀಲಿಕುಲಿಕೂಲಿಕೃಲಿಕೆಲಿಕೇಲಿಕೈಲಿಕೊಲಿಕೋಲಿಕೌಲಿಕಲಿಂಲಿಕಃಲಿ
ಲಿಕಿಲಿಖಿಲಿಗಿಲಿಘಿಲಿಙಿಲಿಚಿಲಿಛಿಲಿಜಿಲಿಝಿಲಿಞಿಲಿಟಿಲಿಠಿಲಿಡಿಲಿಢಿಲಿಣಿಲಿ
ಲಿತಿಲಿಥಿಲಿದಿಲಿಧಿಲಿನಿಲಿಪಿಲಿಫಿಲಿಬಿಲಿಭಿಲಿಮಿಲಿಯಿಲಿರಿಲಿಱಿಲಿಲಿಲಿವಿಲಿಶಿಲಿ
ಲಿಷಿಲಿಸಿಲಿಹಿಲಿಳಿಲಿೞಿಲಿಙೆಲಿಜೆಲಿಞೆಲಿಱೆಲಿೞೆಲಿರ್ಲಿಲಿ

ವಿಅವಿಆವಿಇವಿಈವಿಉವಿಊವಿಋವಿೠವಿಌವಿೡವಿಎವಿಏವಿಐವಿಒವಿಓವಿಔವಿಔ
ವಿಕವಿಖವಿಗವಿಘವಿಙವಿಚವಿಛವಿಜವಿಝವಿಞವಿಟವಿಠವಿಡವಿಢವಿಣವಿತವಿಥವಿದವಿಧವಿನವಿ
ವಿಪವಿಫವಿಬವಿಭವಿಮವಿಯವಿರವಿಱವಿಲವಿಳವಿವವಿಶವಿಷವಿಸವಿಹವಿೞವಿ
ವಿಕಾವಿವಿವಿಕೀವಿಕುವಿಕೂವಿಕೃವಿಕೆವಿಕೇವಿಕೈವಿಕೊವಿಕೋವಿಕೌವಿಕವಿಂವಿಕಃವಿ
ವಿಕಿವಿಖಿವಿಗಿವಿಘಿವಿಙಿವಿಚಿವಿಛಿವಿಜಿವಿಝಿವಿಞಿವಿಟಿವಿಠಿವಿಡಿವಿಢಿವಿಣಿವಿ
ವಿತಿವಿಥಿವಿದಿವಿಧಿವಿನಿವಿಪಿವಿಫಿವಿಬಿವಿಭಿವಿಮಿವಿಯಿವಿರಿವಿಱಿವಿಲಿವಿವಿವಿಶಿವಿ
ವಿಷಿವಿಸಿವಿಹಿವಿಳಿವಿೞಿವಿಙೆವಿಜೆವಿಞೆವಿಱೆವಿೞೆವಿರ್ವಿವಿ

ಶಿಅಶಿಆಶಿಇಶಿಈಶಿಉಶಿಊಶಿಋಶಿೠಶಿಌಶಿೡಶಿಎಶಿಏಶಿಐಶಿಒಶಿಓಶಿಔಶಿಔ
ಶಿಕಶಿಖಶಿಗಶಿಘಶಿಙಶಿಚಶಿಛಶಿಜಶಿಝಶಿಞಶಿಟಶಿಠಶಿಡಶಿಢಶಿಣಶಿತಶಿಥಶಿದಶಿಧಶಿನಶಿ
ಶಿಪಶಿಫಶಿಬಶಿಭಶಿಮಶಿಯಶಿರಶಿಱಶಿಲಶಿಳಶಿವಶಿಶಶಿಷಶಿಸಶಿಹಶಿೞಶಿ
ಶಿಕಾಶಿಶಿಶಿಕೀಶಿಕುಶಿಕೂಶಿಕೃಶಿಕೆಶಿಕೇಶಿಕೈಶಿಕೊಶಿಕೋಶಿಕೌಶಿಕಶಿಂಶಿಕಃಶಿ
ಶಿಕಿಶಿಖಿಶಿಗಿಶಿಘಿಶಿಙಿಶಿಚಿಶಿಛಿಶಿಜಿಶಿಝಿಶಿಞಿಶಿಟಿಶಿಠಿಶಿಡಿಶಿಢಿಶಿಣಿಶಿ
ಶಿತಿಶಿಥಿಶಿದಿಶಿಧಿಶಿನಿಶಿಪಿಶಿಫಿಶಿಬಿಶಿಭಿಶಿಮಿಶಿಯಿಶಿರಿಶಿಱಿಶಿಲಿಶಿವಿಶಿಶಿಶಿ
ಶಿಷಿಶಿಸಿಶಿಹಿಶಿಳಿಶಿೞಿಶಿಙೆಶಿಜೆಶಿಞೆಶಿಱೆಶಿೞೆಶಿರ್ಶಿಶಿ

ಷಿಅಷಿಆಷಿಇಷಿಈಷಿಉಷಿಊಷಿಋಷಿೠಷಿಌಷಿೡಷಿಎಷಿಏಷಿಐಷಿಒಷಿಓಷಿಔಷಿಔ
ಷಿಕಷಿಖಷಿಗಷಿಘಷಿಙಷಿಚಷಿಛಷಿಜಷಿಝಷಿಞಷಿಟಷಿಠಷಿಡಷಿಢಷಿಣಷಿತಷಿಥಷಿದಷಿಧಷಿನಷಿ
ಷಿಪಷಿಫಷಿಬಷಿಭಷಿಮಷಿಯಷಿರಷಿಱಷಿಲಷಿಳಷಿವಷಿಶಷಿಷಷಿಸಷಿಹಷಿೞಷಿ
ಷಿಕಾಷಿಷಿಷಿಕೀಷಿಕುಷಿಕೂಷಿಕೃಷಿಕೆಷಿಕೇಷಿಕೈಷಿಕೊಷಿಕೋಷಿಕೌಷಿಕಷಿಂಷಿಕಃಷಿ
ಷಿಕಿಷಿಖಿಷಿಗಿಷಿಘಿಷಿಙಿಷಿಚಿಷಿಛಿಷಿಜಿಷಿಝಿಷಿಞಿಷಿಟಿಷಿಠಿಷಿಡಿಷಿಢಿಷಿಣಿಷಿ
ಷಿತಿಷಿಥಿಷಿದಿಷಿಧಿಷಿನಿಷಿಪಿಷಿಫಿಷಿಬಿಷಿಭಿಷಿಮಿಷಿಯಿಷಿರಿಷಿಱಿಷಿಲಿಷಿವಿಷಿಶಿಷಿ
ಷಿಷಿಷಿಸಿಷಿಹಿಷಿಳಿಷಿೞಿಷಿಙೆಷಿಜೆಷಿಞೆಷಿಱೆಷಿೞೆಷಿರ್ಷಿಷಿ

ಸಿಅಸಿಆಸಿಇಸಿಈಸಿಉಸಿಊಸಿಋಸಿೠಸಿಌಸಿೡಸಿಎಸಿಏಸಿಐಸಿಒಸಿಓಸಿಔಸಿಔ
ಸಿಕಸಿಖಸಿಗಸಿಘಸಿಙಸಿಚಸಿಛಸಿಜಸಿಝಸಿಞಸಿಟಸಿಠಸಿಡಸಿಢಸಿಣಸಿತಸಿಥಸಿದಸಿಧಸಿನಸಿ
ಸಿಪಸಿಫಸಿಬಸಿಭಸಿಮಸಿಯಸಿರಸಿಱಸಿಲಸಿಳಸಿವಸಿಶಸಿಷಸಿಸಸಿಹಸಿೞಸಿ
ಸಿಕಾಸಿಸಿಸಿಕೀಸಿಕುಸಿಕೂಸಿಕೃಸಿಕೆಸಿಕೇಸಿಕೈಸಿಕೊಸಿಕೋಸಿಕೌಸಿಕಸಿಂಸಿಕಃಸಿ
ಸಿಕಿಸಿಖಿಸಿಗಿಸಿಘಿಸಿಙಿಸಿಚಿಸಿಛಿಸಿಜಿಸಿಝಿಸಿಞಿಸಿಟಿಸಿಠಿಸಿಡಿಸಿಢಿಸಿಣಿಸಿ
ಸಿತಿಸಿಥಿಸಿದಿಸಿಧಿಸಿನಿಸಿಪಿಸಿಫಿಸಿಬಿಸಿಭಿಸಿಮಿಸಿಯಿಸಿರಿಸಿಱಿಸಿಲಿಸಿವಿಸಿಶಿಸಿ
ಸಿಷಿಸಿಸಿಸಿಹಿಸಿಳಿಸಿೞಿಸಿಙೆಸಿಜೆಸಿಞೆಸಿಱೆಸಿೞೆಸಿರ್ಸಿಸಿ

ಳಿಅಳಿಆಳಿಇಳಿಈಳಿಉಳಿಊಳಿಋಳಿೠಳಿಌಳಿೡಳಿಎಳಿಏಳಿಐಳಿಒಳಿಓಳಿಔಳಿಔ
ಳಿಕಳಿಖಳಿಗಳಿಘಳಿಙಳಿಚಳಿಛಳಿಜಳಿಝಳಿಞಳಿಟಳಿಠಳಿಡಳಿಢಳಿಣಳಿತಳಿಥಳಿದಳಿಧಳಿನಳಿ
ಳಿಪಳಿಫಳಿಬಳಿಭಳಿಮಳಿಯಳಿರಳಿಱಳಿಲಳಿಳಳಿವಳಿಶಳಿಷಳಿಸಳಿಹಳಿೞಳಿ
ಳಿಕಾಳಿಳಿಳಿಕೀಳಿಕುಳಿಕೂಳಿಕೃಳಿಕೆಳಿಕೇಳಿಕೈಳಿಕೊಳಿಕೋಳಿಕೌಳಿಕಳಿಂಳಿಕಃಳಿ
ಳಿಕಿಳಿಖಿಳಿಗಿಳಿಘಿಳಿಙಿಳಿಚಿಳಿಛಿಳಿಜಿಳಿಝಿಳಿಞಿಳಿಟಿಳಿಠಿಳಿಡಿಳಿಢಿಳಿಣಿಳಿ
ಳಿತಿಳಿಥಿಳಿದಿಳಿಧಿಳಿನಿಳಿಪಿಳಿಫಿಳಿಬಿಳಿಭಿಳಿಮಿಳಿಯಿಳಿರಿಳಿಱಿಳಿಲಿಳಿವಿಳಿಶಿಳಿ
ಳಿಷಿಳಿಸಿಳಿಹಿಳಿಳಿಳಿೞಿಳಿಙೆಳಿಜೆಳಿಞೆಳಿಱೆಳಿೞೆಳಿರ್ಳಿಳಿ

 

 

Possibly abnormal 'E' vowel sign syllable glyphs:

 

ೞಿಅೞಿಆೞಿಇೞಿಈೞಿಉೞಿಊೞಿಋೞಿೠೞಿಌೞಿೡೞಿಎೞಿಏೞಿಐೞಿಒೞಿಓೞಿಔೞಿಔ
ೞಿಕೞಿಖೞಿಗೞಿಘೞಿಙೞಿಚೞಿಛೞಿಜೞಿಝೞಿಞೞಿಟೞಿಠೞಿಡೞಿಢೞಿಣೞಿತೞಿಥೞಿದೞಿಧೞಿನೞಿ
ೞಿಪೞಿಫೞಿಬೞಿಭೞಿಮೞಿಯೞಿರೞಿಱೞಿಲೞಿಳೞಿವೞಿಶೞಿಷೞಿಸೞಿಹೞಿೞೞಿ
ೞಿಕಾೞಿೞಿೞಿಕೀೞಿಕುೞಿಕೂೞಿಕೃೞಿಕೆೞಿಕೇೞಿಕೈೞಿಕೊೞಿಕೋೞಿಕೌೞಿಕೞಿಂೞಿಕಃೞಿ
ೞಿಕಿೞಿಖಿೞಿಗಿೞಿಘಿೞಿಙಿೞಿಚಿೞಿಛಿೞಿಜಿೞಿಝಿೞಿಞಿೞಿಟಿೞಿಠಿೞಿಡಿೞಿಢಿೞಿಣಿೞಿ
ೞಿತಿೞಿಥಿೞಿದಿೞಿಧಿೞಿನಿೞಿಪಿೞಿಫಿೞಿಬಿೞಿಭಿೞಿಮಿೞಿಯಿೞಿರಿೞಿಱಿೞಿಲಿೞಿವಿೞಿಶಿೞಿ
ೞಿಷಿೞಿಸಿೞಿಹಿೞಿಳಿೞಿೞಿೞಿಙೆೞಿಜೆೞಿಞೆೞಿಱೆೞಿೞೆೞಿರ್ೞಿೞಿ

ಙೆಅಙೆಆಙೆಇಙೆಈಙೆಉಙೆಊಙೆಋಙೆೠಙೆಌಙೆೡಙೆಎಙೆಏಙೆಐಙೆಒಙೆಓಙೆಔಙೆಔ
ಙೆಕಙೆಖಙೆಗಙೆಘಙೆಙಙೆಚಙೆಛಙೆಜಙೆಝಙೆಞಙೆಟಙೆಠಙೆಡಙೆಢಙೆಣಙೆತಙೆಥಙೆದಙೆಧಙೆನಙೆ
ಙೆಪಙೆಫಙೆಬಙೆಭಙೆಮಙೆಯಙೆರಙೆಱಙೆಲಙೆಳಙೆವಙೆಶಙೆಷಙೆಸಙೆಹಙೆೞಙೆ
ಙೆಕಾಙೆಙೆಙೆಕೀಙೆಕುಙೆಕೂಙೆಕೃಙೆಕೆಙೆಕೇಙೆಕೈಙೆಕೊಙೆಕೋಙೆಕೌಙೆಕಙೆಂಙೆಕಃಙೆ
ಙೆಕಿಙೆಖಿಙೆಗಿಙೆಘಿಙೆಙಿಙೆಚಿಙೆಛಿಙೆಜಿಙೆಝಿಙೆಞಿಙೆಟಿಙೆಠಿಙೆಡಿಙೆಢಿಙೆಣಿಙೆ
ಙೆತಿಙೆಥಿಙೆದಿಙೆಧಿಙೆನಿಙೆಪಿಙೆಫಿಙೆಬಿಙೆಭಿಙೆಮಿಙೆಯಿಙೆರಿಙೆಱಿಙೆಲಿಙೆವಿಙೆಶಿಙೆ
ಙೆಷಿಙೆಸಿಙೆಹಿಙೆಳಿಙೆೞಿಙೆಙೆಙೆಜೆಙೆಞೆಙೆಱೆಙೆೞೆಙೆರ್ಙೆಙೆ

ಜೆಅಜೆಆಜೆಇಜೆಈಜೆಉಜೆಊಜೆಋಜೆೠಜೆಌಜೆೡಜೆಎಜೆಏಜೆಐಜೆಒಜೆಓಜೆಔಜೆಔ
ಜೆಕಜೆಖಜೆಗಜೆಘಜೆಙಜೆಚಜೆಛಜೆಜಜೆಝಜೆಞಜೆಟಜೆಠಜೆಡಜೆಢಜೆಣಜೆತಜೆಥಜೆದಜೆಧಜೆನಜೆ
ಜೆಪಜೆಫಜೆಬಜೆಭಜೆಮಜೆಯಜೆರಜೆಱಜೆಲಜೆಳಜೆವಜೆಶಜೆಷಜೆಸಜೆಹಜೆೞಜೆ
ಜೆಕಾಜೆಜೆಜೆಕೀಜೆಕುಜೆಕೂಜೆಕೃಜೆಕೆಜೆಕೇಜೆಕೈಜೆಕೊಜೆಕೋಜೆಕೌಜೆಕಜೆಂಜೆಕಃಜೆ
ಜೆಕಿಜೆಖಿಜೆಗಿಜೆಘಿಜೆಙಿಜೆಚಿಜೆಛಿಜೆಜಿಜೆಝಿಜೆಞಿಜೆಟಿಜೆಠಿಜೆಡಿಜೆಢಿಜೆಣಿಜೆ
ಜೆತಿಜೆಥಿಜೆದಿಜೆಧಿಜೆನಿಜೆಪಿಜೆಫಿಜೆಬಿಜೆಭಿಜೆಮಿಜೆಯಿಜೆರಿಜೆಱಿಜೆಲಿಜೆವಿಜೆಶಿಜೆ
ಜೆಷಿಜೆಸಿಜೆಹಿಜೆಳಿಜೆೞಿಜೆಙೆಜೆಜೆಜೆಞೆಜೆಱೆಜೆೞೆಜೆರ್ಜೆಜೆ

ಞೆಅಞೆಆಞೆಇಞೆಈಞೆಉಞೆಊಞೆಋಞೆೠಞೆಌಞೆೡಞೆಎಞೆಏಞೆಐಞೆಒಞೆ
ಞೆಓಞೆಔಞೆಔ
ಞೆಕಞೆಖಞೆಗಞೆಘಞೆಙಞೆಚಞೆಛಞೆಜಞೆಝಞೆಞಞೆಟಞೆಠಞೆಡಞೆಢಞೆಣಞೆತಞೆ
ಞೆಥಞೆದಞೆಧಞೆಞೆನಞೆಪಞೆಫಞೆಬಞೆಭಞೆಮಞೆಯಞೆರಞೆಱಞೆಲಞೆಳಞೆವಞೆ
ಞೆಶಞೆಷಞೆಸಞೆಹಞೆೞಞೆ
ಞೆಕಾಞೆಞೆಞೆಕೀಞೆಕುಞೆಕೂಞೆಕೃಞೆಕೆಞೆಕೇಞೆಕೈಞೆಕೊಞೆಕೋಞೆಕೌಞೆಕಞೆಂಞೆಕಃಞೆ
ಞೆಕಿಞೆಖಿಞೆಗಿಞೆಘಿಞೆಙಿಞೆಚಿಞೆಛಿಞೆಜಿಞೆಝಿಞೆಞಿಞೆಟಿಞೆಠಿಞೆಡಿಞೆಢಿಞೆಣಿಞೆ
ಞೆತಿಞೆಥಿಞೆದಿಞೆಧಿಞೆನಿಞೆಪಿಞೆಫಿಞೆಬಿಞೆಭಿಞೆಮಿಞೆಯಿಞೆರಿಞೆಱಿಞೆಲಿಞೆವಿಞೆಶಿಞೆ
ಞೆಷಿಞೆಸಿಞೆಹಿಞೆಳಿಞೆೞಿಞೆಙೆಞೆಜೆಞೆಞೆಞೆಱೆಞೆೞೆಞೆರ್ಞೆಞೆ

ಱೆಅಱೆಆಱೆಇಱೆಈಱೆಉಱೆಊಱೆಋಱೆೠಱೆಌಱೆೡಱೆಎಱೆಏಱೆಐಱೆಒಱೆಓಱೆಔಱೆಔ
ಱೆಕಱೆಖಱೆಗಱೆಘಱೆಙಱೆಚಱೆಛಱೆಜಱೆಝಱೆಞಱೆಟಱೆಠಱೆಡಱೆಢಱೆಣಱೆತಱೆಥಱೆದಱೆಧಱೆನಱೆ
ಱೆಪಱೆಫಱೆಬಱೆಭಱೆಮಱೆಯಱೆರಱೆಱಱೆಲಱೆಳಱೆವಱೆಶಱೆಷಱೆಸಱೆಹಱೆೞಱೆ
ಱೆಕಾಱೆಱೆಱೆಕೀಱೆಕುಱೆಕೂಱೆಕೃಱೆಕೆಱೆಕೇಱೆಕೈಱೆಕೊಱೆಕೋಱೆಕೌಱೆಕಱೆಂಱೆಕಃಱೆ
ಱೆಕಿಱೆಖಿಱೆಗಿಱೆಘಿಱೆಙಿಱೆಚಿಱೆಛಿಱೆಜಿಱೆಝಿಱೆಞಿಱೆಟಿಱೆಠಿಱೆಡಿಱೆಢಿಱೆಣಿಱೆ
ಱೆತಿಱೆಥಿಱೆದಿಱೆಧಿಱೆನಿಱೆಪಿಱೆಫಿಱೆಬಿಱೆಭಿಱೆಮಿಱೆಯಿಱೆರಿಱೆಱಿಱೆಲಿಱೆವಿಱೆಶಿಱೆ
ಱೆಷಿಱೆಸಿಱೆಹಿಱೆಳಿಱೆೞಿಱೆಙೆಱೆಜೆಱೆಞೆಱೆಱೆಱೆೞೆಱೆರ್ಱೆಱೆ

ೞೆಅೞೆಆೞೆಇೞೆಈೞೆಉೞೆಊೞೆಋೞೆೠೞೆಌೞೆೡೞೆಎೞೆಏೞೆಐೞೆಒೞೆಓೞೆಔೞೆಔ
ೞೆಕೞೆಖೞೆಗೞೆಘೞೆಙೞೆಚೞೆಛೞೆಜೞೆಝೞೆಞೞೆಟೞೆಠೞೆಡೞೆಢೞೆಣೞೆತೞೆಥೞೆದೞೆಧೞೆನೞೆ
ೞೆಪೞೆಫೞೆಬೞೆಭೞೆಮೞೆಯೞೆರೞೆಱೞೆಲೞೆಳೞೆವೞೆಶೞೆಷೞೆಸೞೆಹೞೆೞೞೆ
ೞೆಕಾೞೆೞೆೞೆಕೀೞೆಕುೞೆಕೂೞೆಕೃೞೆಕೆೞೆಕೇೞೆಕೈೞೆಕೊೞೆಕೋೞೆಕೌೞೆಕೞೆಂೞೆಕಃೞೆ
ೞೆಕಿೞೆಖಿೞೆಗಿೞೆಘಿೞೆಙಿೞೆಚಿೞೆಛಿೞೆಜಿೞೆಝಿೞೆಞಿೞೆಟಿೞೆಠಿೞೆಡಿೞೆಢಿೞೆಣಿೞೆ
ೞೆತಿೞೆಥಿೞೆದಿೞೆಧಿೞೆನಿೞೆಪಿೞೆಫಿೞೆಬಿೞೆಭಿೞೆಮಿೞೆಯಿೞೆರಿೞೆಱಿೞೆಲಿೞೆವಿೞೆಶಿೞೆ
ೞೆಷಿೞೆಸಿೞೆಹಿೞೆಳಿೞೆೞಿೞೆಙೆೞೆಜೆೞೆಞೆೞೆಱೆೞೆೞೆೞೆರ್ೞೆೞೆ

(Conjuncts) Consonant/subscript spacing:

 

ಕಕಕ್ಕಕಕ್ಖಕಕ್ಗಕಕ್ಘಕಕ್ಙಕಕ್ಚಕಕ್ಛಕಕ್ಜಕಕ್ಝಕಕ್ಞಕಕ್ಟಕಕ್ಠಕಕ್ಡಕಕ್ಢಕಕ್ಣಕಕ್ತಕಕ್ಥಕಕ್ದಕಕ್ಧಕಕ್ನಕ
ಕ್ಪಕಕ್ಫಕಕ್ಬಕಕ್ಭಕಕ್ಮಕಕ್ಯಕಕ್ರಕಕ್ಱಕಕ್ಲಕಕ್ವಕಕ್ಶಕಕ್ಷಕಕ್ಸಕಕ್ಹಕಕ್ಳಕಕ್ೞಕ

ಖಖಖ್ಕಖಖ್ಖಖಖ್ಗಖಖ್ಘಖಖ್ಙಖಖ್ಚಖಖ್ಛಖಖ್ಜಖಖ್ಝಖಖ್ಞಖಖ್ಟಖಖ್ಠಖಖ್ಡಖಖ್ಢಖಖ್ಣಖ
ಖ್ತಖಖ್ಥಖಖ್ದಖಖ್ಧಖಖ್ನಖಖ್ಪಖಖ್ಫಖಖ್ಬಖಖ್ಭಖಖ್ಮಖಖ್ಯಖಖ್ರಖಖ್ಱಖಖ್ಲಖಖ್ವಖಖ್ಶಖ
ಖ್ಷಖಖ್ಸಖಖ್ಹಖಖ್ಳಖಖ್ೞಖ

ಗಗಗ್ಕಗಗ್ಖಗಗ್ಗಗಗ್ಘಗಗ್ಙಗಗ್ಚಗಗ್ಛಗಗ್ಜಗಗ್ಝಗಗ್ಞಗಗ್ಟಗಗ್ಠಗಗ್ಡಗಗ್ಢಗಗ್ಣಗಗ್ತಗಗ್ಥಗಗ್ದಗಗ್ಧಗಗ್ನಗ
ಗ್ಪಗಗ್ಫಗಗ್ಬಗಗ್ಭಗಗ್ಮಗಗ್ಯಗಗ್ರಗಗ್ಱಗಗ್ಲಗಗ್ವಗಗ್ಶಗಗ್ಷಗಗ್ಸಗಗ್ಹಗಗ್ಳಗಗ್ೞಗ

ಘಘಘ್ಕಘಘ್ಖಘಘ್ಗಘಘ್ಘಘಘ್ಙಘಘ್ಚಘಘ್ಛಘಘ್ಜಘಘ್ಝಘಘ್ಞಘಘ್ಟಘಘ್ಠಘಘ್ಡಘಘ್ಢಘಘ್ಣಘಘ್ತಘ
ಘ್ಥಘಘ್ದಘಘ್ಧಘಘ್ನಘಘ್ಪಘಘ್ಫಘಘ್ಬಘಘ್ಭಘಘ್ಮಘಘ್ಯಘಘ್ರಘಘ್ಱಘಘ್ಲಘಘ್ವಘ
ಘ್ಶಘಘ್ಷಘಘ್ಸಘಘ್ಹಘಘ್ಳಘಘ್ೞಘ

ಙಙಙ್ಕಙಙ್ಖಙಙ್ಗಙಙ್ಘಙಙ್ಙಙಙ್ಚಙಙ್ಛಙಙ್ಜಙಙ್ಝಙಙ್ಞಙಙ್ಟಙಙ್ಠಙಙ್ಡಙಙ್ಢಙಙ್ಣಙಙ್ತಙಙ್ಥಙಙ್ದಙಙ್ಧಙಙ್ನಙ
ಙ್ಪಙಙ್ಫಙಙ್ಬಙಙ್ಭಙಙ್ಮಙಙ್ಯಙಙ್ರಙಙ್ಱಙಙ್ಲಙಙ್ವಙಙ್ಶಙಙ್ಷಙಙ್ಸಙಙ್ಹಙಙ್ಳಙಙ್ೞಙ

ಚಚಚ್ಕಚಚ್ಖಚಚ್ಗಚಚ್ಘಚಚ್ಙಚಚ್ಚಚಚ್ಛಚಚ್ಜಚಚ್ಝಚಚ್ಞಚಚ್ಟಚಚ್ಠಚಚ್ಡಚಚ್ಢಚಚ್ಣಚಚ್ತಚಚ್ಥಚಚ್ದಚಚ್ಧಚಚ್ನಚ
ಚ್ಪಚಚ್ಫಚಚ್ಬಚಚ್ಭಚಚ್ಮಚಚ್ಯಚಚ್ರಚಚ್ಱಚಚ್ಲಚಚ್ವಚಚ್ಶಚಚ್ಷಚಚ್ಸಚಚ್ಹಚಚ್ಳಚಚ್ೞಚ

ಛಛಛ್ಕಛಛ್ಖಛಛ್ಗಛಛ್ಘಛಛ್ಙಛಛ್ಚಛಛ್ಛಛಛ್ಜಛಛ್ಝಛಛ್ಞಛಛ್ಟಛಛ್ಠಛಛ್ಡಛಛ್ಢಛಛ್ಣಛಛ್ತಛ
ಛ್ಥಛಛ್ದಛಛ್ಧಛಛ್ನಛಛ್ಪಛಛ್ಫಛಛ್ಬಛಛ್ಭಛಛ್ಮಛಛ್ಯಛಛ್ರಛಛ್ಱಛಛ್ಲಛಛ್ವಛ
ಛ್ಶಛಛ್ಷಛಛ್ಸಛಛ್ಹಛಛ್ಳಛಛ್ೞಛ

ಜಜಜ್ಕಜಜ್ಖಜಜ್ಗಜಜ್ಘಜಜ್ಙಜಜ್ಚಜಜ್ಛಜಜ್ಜಜಜ್ಝಜಜ್ಞಜಜ್ಟಜಜ್ಠಜಜ್ಡಜಜ್ಢಜಜ್ಣಜಜ್ತಜಜ್ಥಜಜ್ದಜಜ್ಧಜಜ್ನಜ
ಜ್ಪಜಜ್ಫಜಜ್ಬಜಜ್ಭಜಜ್ಮಜಜ್ಯಜಜ್ರಜಜ್ಱಜಜ್ಲಜಜ್ವಜಜ್ಶಜಜ್ಷಜಜ್ಸಜಜ್ಹಜಜ್ಳಜಜ್ೞಜ

ಝಝಝ್ಕಝಝ್ಖಝಝ್ಗಝಝ್ಘಝಝ್ಙಝಝ್ಚಝಝ್ಛಝಝ್ಜಝಝ್ಝಝಝ್ಞಝಝ್ಟಝ
ಝ್ಠಝಝ್ಡಝಝ್ಢಝಝ್ಣಝಝ್ತಝಝ್ಥಝಝ್ದಝಝ್ಧಝಝ್ನಝಝ್ಪಝಝ್ಫಝಝ್ಬಝ
ಝ್ಭಝಝ್ಮಝಝ್ಯಝಝ್ರಝಝ್ಱಝಝ್ಲಝಝ್ವಝಝ್ಶಝಝ್ಷಝಝ್ಸಝಝ್ಹಝ
ಝ್ಳಝಝ್ೞಝ

ಞಞಞ್ಕಞಞ್ಖಞಞ್ಗಞಞ್ಘಞಞ್ಙಞಞ್ಚಞಞ್ಛಞಞ್ಜಞಞ್ಝಞಞ್ಞಞಞ್ಟಞಞ್ಠಞ
ಞ್ಡಞಞ್ಢಞಞ್ಣಞಞ್ತಞಞ್ಥಞಞ್ದಞಞ್ಧಞಞ್ನಞಞ್ಪಞಞ್ಫಞಞ್ಬಞಞ್ಭಞಞ್ಮಞ
ಞ್ಯಞಞ್ರಞಞ್ಱಞಞ್ಲಞಞ್ವಞಞ್ಶಞಞ್ಷಞಞ್ಸಞಞ್ಹಞಞ್ಳಞಞ್ೞಞ

ಟಟಟ್ಕಟಟ್ಖಟಟ್ಗಟಟ್ಘಟಟ್ಙಟಟ್ಚಟಟ್ಛಟಟ್ಜಟಟ್ಝಟಟ್ಞಟಟ್ಟಟಟ್ಠಟಟ್ಡಟಟ್ಢಟಟ್ಣಟಟ್ತಟಟ್ಥಟಟ್ದಟ
ಟ್ಧಟಟ್ನಟಟ್ಪಟಟ್ಫಟಟ್ಬಟಟ್ಭಟಟ್ಮಟಟ್ಯಟಟ್ರಟಟ್ಱಟಟ್ಲಟಟ್ವಟಟ್ಶಟಟ್ಷಟಟ್ಸಟಟ್ಹಟಟ್ಳಟಟ್ೞಟ

ಠಠಠ್ಕಠಠ್ಖಠಠ್ಗಠಠ್ಘಠಠ್ಙಠಠ್ಚಠಠ್ಛಠಠ್ಜಠಠ್ಝಠಠ್ಞಠಠ್ಟಠಠ್ಠಠಠ್ಡಠಠ್ಢಠಠ್ಣಠಠ್ತಠಠ್ಥಠಠ್ದಠಠ್ಧಠಠ್ನಠ
ಠ್ಪಠಠ್ಫಠಠ್ಬಠಠ್ಭಠಠ್ಮಠಠ್ಯಠಠ್ರಠಠ್ಱಠಠ್ಲಠಠ್ವಠಠ್ಶಠಠ್ಷಠಠ್ಸಠಠ್ಹಠಠ್ಳಠಠ್ೞಠ

ಡಡಡ್ಕಡಡ್ಖಡಡ್ಗಡಡ್ಘಡಡ್ಙಡಡ್ಚಡಡ್ಛಡಡ್ಜಡಡ್ಝಡಡ್ಞಡಡ್ಟಡಡ್ಠಡಡ್ಡಡಡ್ಢಡಡ್ಣಡಡ್ತಡಡ್ಥಡಡ್ದಡಡ್ಧಡಡ್ನಡ
ಡ್ಪಡಡ್ಫಡಡ್ಬಡಡ್ಭಡಡ್ಮಡಡ್ಯಡಡ್ರಡಡ್ಱಡಡ್ಲಡಡ್ವಡಡ್ಶಡಡ್ಷಡಡ್ಸಡಡ್ಹಡಡ್ಳಡಡ್ೞಡ

ಢಢಢ್ಕಢಢ್ಖಢಢ್ಗಢಢ್ಘಢಢ್ಙಢಢ್ಚಢಢ್ಛಢಢ್ಜಢಢ್ಝಢಢ್ಞಢಢ್ಟಢಢ್ಠಢಢ್ಡಢಢ್ಢಢಢ್ಣಢಢ್ತಢಢ್ಥಢಢ್ದಢಢ್ಧಢಢ್ನಢ
ಢ್ಪಢಢ್ಫಢಢ್ಬಢಢ್ಭಢಢ್ಮಢಢ್ಯಢಢ್ರಢಢ್ಱಢಢ್ಲಢಢ್ವಢಢ್ಶಢಢ್ಷಢಢ್ಸಢಢ್ಹಢಢ್ಳಢಢ್ೞಢ

ಣಣಣ್ಕಣಣ್ಖಣಣ್ಗಣಣ್ಘಣಣ್ಙಣಣ್ಚಣಣ್ಛಣಣ್ಜಣಣ್ಝಣಣ್ಞಣಣ್ಟಣಣ್ಠಣಣ್ಡಣಣ್ಢಣಣ್ಣಣಣ್ತಣಣ್ಥಣಣ್ದಣಣ್ಧಣಣ್ನಣ
ಣ್ಪಣಣ್ಫಣಣ್ಬಣಣ್ಭಣಣ್ಮಣಣ್ಯಣಣ್ರಣಣ್ಱಣಣ್ಲಣಣ್ವಣಣ್ಶಣಣ್ಷಣಣ್ಸಣಣ್ಹಣಣ್ಳಣಣ್ೞಣ

ತತತ್ಕತತ್ಖತತ್ಗತತ್ಘತತ್ಙತತ್ಚತತ್ಛತತ್ಜತತ್ಝತತ್ಞತತ್ಟತತ್ಠತತ್ಡತತ್ಢತತ್ಣತತ್ತತತ್ಥತತ್ದತತ್ಧತತ್ನತ
ತ್ಪತತ್ಫತತ್ಬತತ್ಭತತ್ಮತತ್ಯತತ್ರತತ್ಱತತ್ಲತತ್ವತತ್ಶತತ್ಷತತ್ಸತತ್ಹತತ್ಳತತ್ೞತ

ಥಥಥ್ಕಥಥ್ಖಥಥ್ಗಥಥ್ಘಥಥ್ಙಥಥ್ಚಥಥ್ಛಥಥ್ಜಥಥ್ಝಥಥ್ಞಥಥ್ಟಥಥ್ಠಥಥ್ಡಥಥ್ಢಥಥ್ಣಥಥ್ತಥಥ್ಥಥಥ್ದಥಥ್ಧಥಥ್ನಥ
ಥ್ಪಥಥ್ಫಥಥ್ಬಥಥ್ಭಥಥ್ಮಥಥ್ಯಥಥ್ರಥಥ್ಱಥಥ್ಲಥಥ್ವಥಥ್ಶಥಥ್ಷಥಥ್ಸಥಥ್ಹಥಥ್ಳಥಥ್ೞಥ

ದದದ್ಕದದ್ಖದದ್ಗದದ್ಘದದ್ಙದದ್ಚದದ್ಛದದ್ಜದದ್ಝದದ್ಞದದ್ಟದದ್ಠದದ್ಡದದ್ಢದದ್ಣದದ್ತದದ್ಥದದ್ದದದ್ಧದದ್ನದ
ದ್ಪದದ್ಫದದ್ಬದದ್ಭದದ್ಮದದ್ಯದದ್ರದದ್ಱದದ್ಲದದ್ವದದ್ಶದದ್ಷದದ್ಸದದ್ಹದದ್ಳದದ್ೞದ

ಧಧಧ್ಕಧಧ್ಖಧಧ್ಗಧಧ್ಘಧಧ್ಙಧಧ್ಚಧಧ್ಛಧಧ್ಜಧಧ್ಝಧಧ್ಞಧಧ್ಟಧಧ್ಠಧಧ್ಡಧಧ್ಢಧಧ್ಣಧಧ್ತಧಧ್ಥಧಧ್ದಧಧ್ಧಧಧ್ನಧ
ಧ್ಪಧಧ್ಫಧಧ್ಬಧಧ್ಭಧಧ್ಮಧಧ್ಯಧಧ್ರಧಧ್ಱಧಧ್ಲಧಧ್ವಧಧ್ಶಧಧ್ಷಧಧ್ಸಧಧ್ಹಧಧ್ಳಧಧ್ೞಧ

ನನನ್ಕನನ್ಖನನ್ಗನನ್ಘನನ್ಙನನ್ಚನನ್ಛನನ್ಜನನ್ಝನನ್ಞನನ್ಟನನ್ಠನನ್ಡನನ್ಢನನ್ಣನನ್ತನನ್ಥನನ್ದನನ್ಧನನ್ನನ
ನ್ಪನನ್ಫನನ್ಬನನ್ಭನನ್ಮನನ್ಯನನ್ರನನ್ಱನನ್ಲನನ್ವನನ್ಶನನ್ಷನನ್ಸನನ್ಹನನ್ಳನನ್ೞನ

ಪಪಪ್ಕಪಪ್ಖಪಪ್ಗಪಪ್ಘಪಪ್ಙಪಪ್ಚಪಪ್ಛಪಪ್ಜಪಪ್ಝಪಪ್ಞಪಪ್ಟಪಪ್ಠಪಪ್ಡಪಪ್ಢಪಪ್ಣಪಪ್ತಪಪ್ಥಪಪ್ದಪಪ್ಧಪಪ್ನಪ
ಪ್ಪಪಪ್ಫಪಪ್ಬಪಪ್ಭಪಪ್ಮಪಪ್ಯಪಪ್ರಪಪ್ಱಪಪ್ಲಪಪ್ವಪಪ್ಶಪಪ್ಷಪಪ್ಸಪಪ್ಹಪಪ್ಳಪಪ್ೞಪ

ಫಫಫ್ಕಫಫ್ಖಫಫ್ಗಫಫ್ಘಫಫ್ಙಫಫ್ಚಫಫ್ಛಫಫ್ಜಫಫ್ಝಫಫ್ಞಫಫ್ಟಫಫ್ಠಫಫ್ಡಫಫ್ಢಫಫ್ಣಫಫ್ತಫಫ್ಥಫಫ್ದಫಫ್ಧಫಫ್ನಫ
ಫ್ಪಫಫ್ಫಫಫ್ಬಫಫ್ಭಫಫ್ಮಫಫ್ಯಫಫ್ರಫಫ್ಱಫಫ್ಲಫಫ್ವಫಫ್ಶಫಫ್ಷಫಫ್ಸಫಫ್ಹಫಫ್ಳಫಫ್ೞಫ

ಬಬಬ್ಕಬಬ್ಖಬಬ್ಗಬಬ್ಘಬಬ್ಙಬಬ್ಚಬಬ್ಛಬಬ್ಜಬಬ್ಝಬಬ್ಞಬಬ್ಟಬಬ್ಠಬಬ್ಡಬಬ್ಢಬಬ್ಣಬಬ್ತಬಬ್ಥಬಬ್ದಬಬ್ಧಬಬ್ನಬ
ಬ್ಪಬಬ್ಫಬಬ್ಬಬಬ್ಭಬಬ್ಮಬಬ್ಯಬಬ್ರಬಬ್ಱಬಬ್ಲಬಬ್ವಬಬ್ಶಬಬ್ಷಬಬ್ಸಬಬ್ಹಬಬ್ಳಬಬ್ೞಬ

ಭಭಭ್ಕಭಭ್ಖಭಭ್ಗಭಭ್ಘಭಭ್ಙಭಭ್ಚಭಭ್ಛಭಭ್ಜಭಭ್ಝಭಭ್ಞಭಭ್ಟಭಭ್ಠಭಭ್ಡಭಭ್ಢಭಭ್ಣಭಭ್ತಭಭ್ಥಭಭ್ದಭಭ್ಧಭಭ್ನಭ
ಭ್ಪಭಭ್ಫಭಭ್ಬಭಭ್ಭಭಭ್ಮಭಭ್ಯಭಭ್ರಭಭ್ಱಭಭ್ಲಭಭ್ವಭಭ್ಶಭಭ್ಷಭಭ್ಸಭಭ್ಹಭಭ್ಳಭಭ್ೞಭ

ಮಮಮ್ಕಮಮ್ಖಮಮ್ಗಮಮ್ಘಮಮ್ಙಮಮ್ಚಮಮ್ಛಮಮ್ಜಮಮ್ಝಮಮ್ಞಮಮ್ಟಮಮ್ಠಮಮ್ಡಮಮ್ಢಮ
ಮ್ಣಮಮ್ತಮಮ್ಥಮಮ್ದಮಮ್ಧಮಮ್ನಮಮ್ಪಮಮ್ಫಮಮ್ಬಮಮ್ಭಮಮ್ಮಮಮ್ಯಮಮ್ರಮಮ್ಱಮ
ಮ್ಲಮಮ್ವಮಮಮ್ಶಮಮ್ಷಮಮ್ಸಮಮ್ಹಮಮ್ಳಮಮ್ೞಮ

ಯಯಯ್ಕಯಯ್ಖಯಯ್ಗಯಯ್ಘಯಯ್ಙಯಯ್ಚಯಯ್ಛಯಯ್ಜಯಯ್ಝಯಯ್ಞಯಯ್ಟಯಯ್ಠಯ
ಯ್ಡಯಯ್ಢಯಯ್ಣಯಯ್ತಯಯ್ಥಯಯ್ದಯಯ್ಧಯಯ್ನಯಯ್ಪಯಯ್ಫಯಯ್ಬಯಯ್ಭಯಯ್ಮಯ
ಯ್ಯಯಯ್ರಯಯ್ಱಯಯ್ಲಯಯ್ವಯಯ್ಶಯಯ್ಷಯಯ್ಸಯಯ್ಹಯಯ್ಳಯಯ್ೞಯ

ರರರ್‍ಕರರ್‍ಖರರ್‍ಗರರ್‍ಘರರ್‍ಙರರ್‍ಚರರ್‍ಛರರ್‍ಜರರ್‍ಝರರ್‍ಞರರ್‍ಟರರ್‍ಠರರ್‍ಡರರ್‍ಢರರ್‍ಣರರ್‍ತರರ್‍ಥರರ್‍ದರರ್‍ಧರರ್‍ನರ
ರ್‍ಪರರ್‍ಫರರ್‍ಬರರ್‍ಭರರ್‍ಮರರ್‍ಯರರ್‍ರರರ್‍ಱರರ್‍ಲರರ್‍ವರರ್‍ಶರರ್‍ಷರರ್‍ಸರರ್‍ಹರರ್‍ಳರರ್‍ೞರ

ಱಱಱ್ಕಱಱ್ಖಱಱ್ಗಱಱ್ಘಱಱ್ಙಱಱ್ಚಱಱ್ಛಱಱ್ಜಱಱ್ಝಱಱ್ಞಱಱ್ಟಱಱ್ಠಱಱ್ಡಱಱ್ಢಱಱ್ಣಱಱ್ತಱಱ್ಥಱಱ್ದಱಱ್ಧಱಱ್ನಱ
ಱ್ಪಱಱ್ಫಱಱ್ಬಱಱ್ಭಱಱ್ಮಱಱ್ಯಱಱ್ರಱಱ್ಱಱಱ್ಲಱಱ್ವಱಱ್ಶಱಱ್ಷಱಱ್ಸಱಱ್ಹಱಱ್ಳಱಱ್ೞಱ

ಲಲಲ್ಕಲಲ್ಖಲಲ್ಗಲಲ್ಘಲಲ್ಙಲಲ್ಚಲಲ್ಛಲಲ್ಜಲಲ್ಝಲಲ್ಞಲಲ್ಟಲಲ್ಠಲಲ್ಡಲಲ್ಢಲಲ್ಣಲಲ್ತಲಲ್ಥಲಲ್ದಲಲ್ಧಲಲ್ನಲ
ಲ್ಪಲಲ್ಫಲಲ್ಬಲಲ್ಭಲಲ್ಮಲಲ್ಯಲಲ್ರಲಲ್ಱಲಲ್ಲಲಲ್ವಲಲ್ಶಲಲ್ಷಲಲ್ಸಲಲ್ಹಲಲ್ಳಲಲ್ೞಲ

ವವವ್ಕವವ್ಖವವ್ಗವವ್ಘವವ್ಙವವ್ಚವವ್ಛವವ್ಜವವ್ಝವವ್ಞವವ್ಟವವ್ಠವವ್ಡವವ್ಢವವ್ಣವವ್ತವವ್ಥವವ್ದವವ್ಧವವ್ನವ
ವ್ಪವವ್ಫವವ್ಬವವ್ಭವವ್ಮವವ್ಯವವ್ರವವ್ಱವವ್ಲವವ್ವವವ್ಶವವ್ಷವವ್ಸವವ್ಹವವ್ಳವವ್ೞವ

ಶಶಶ್ಕಶಶ್ಖಶಶ್ಗಶಶ್ಘಶಶ್ಙಶಶ್ಚಶಶ್ಛಶಶ್ಜಶಶ್ಝಶಶ್ಞಶಶ್ಟಶಶ್ಠಶಶ್ಡಶಶ್ಢಶಶ್ಣಶಶ್ತಶಶ್ಥಶಶ್ದಶಶ್ಧಶಶ್ನಶ
ಶ್ಪಶಶ್ಫಶಶ್ಬಶಶ್ಭಶಶ್ಮಶಶ್ಯಶಶ್ರಶಶ್ಱಶಶ್ಲಶಶ್ವಶಶ್ಶಶಶ್ಷಶಶ್ಸಶಶ್ಹಶಶ್ಳಶಶ್ೞಶ

ಷಷಷ್ಕಷಷ್ಖಷಷ್ಗಷಷ್ಘಷಷ್ಙಷಷ್ಚಷಷ್ಛಷಷ್ಜಷಷ್ಝಷಷ್ಞಷಷ್ಟಷಷ್ಠಷಷ್ಡಷಷ್ಢಷಷ್ಣಷಷ್ತಷಷ್ಥಷಷ್ದಷಷ್ಧಷಷ್ನಷ
ಷ್ಪಷಷ್ಫಷಷ್ಬಷಷ್ಭಷಷ್ಮಷಷ್ಯಷಷ್ರಷಷ್ಱಷಷ್ಲಷಷ್ವಷಷ್ಶಷಷ್ಷಷಷ್ಸಷಷ್ಹಷಷ್ಳಷಷ್ೞಷ

ಸಸಸ್ಕಸಸ್ಖಸಸ್ಗಸಸ್ಘಸಸ್ಙಸಸ್ಚಸಸ್ಛಸಸ್ಜಸಸ್ಝಸಸ್ಞಸಸ್ಟಸಸ್ಠಸಸ್ಡಸಸ್ಢಸಸ್ಣಸಸ್ತಸಸ್ಥಸಸ್ದಸಸ್ಧಸಸ್ನಸ
ಸ್ಪಸಸ್ಫಸಸ್ಬಸಸ್ಭಸಸ್ಮಸಸ್ಯಸಸ್ರಸಸ್ಱಸಸ್ಲಸಸ್ವಸಸ್ಶಸಸ್ಷಸಸ್ಸಸಸ್ಹಸಸ್ಳಸಸ್ೞಸ

ಹಹಹ್ಕಹಹ್ಖಹಹ್ಗಹಹ್ಘಹಹ್ಙಹಹ್ಚಹಹ್ಛಹಹ್ಜಹಹ್ಝಹಹ್ಞಹಹ್ಟಹಹ್ಠಹಹ್ಡಹಹ್ಢಹಹ್ಣಹಹ್ತಹಹ್ಥಹಹ್ದಹ
ಹ್ಧಹಹ್ನಹಹ್ಪಹಹ್ಫಹಹ್ಬಹಹ್ಭಹಹ್ಮಹಹ್ಯಹಹ್ರಹಹ್ಱಹಹ್ಲಹಹ್ವಹಹ್ಶಹಹ್ಷಹಹ್ಸಹಹ್ಹಹಹ್ಳಹಹ್ೞಹ

ಳಳಳ್ಕಳಳ್ಖಳಳ್ಗಳಳ್ಘಳಳ್ಙಳಳ್ಚಳಳ್ಛಳಳ್ಜಳಳ್ಝಳಳ್ಞಳಳ್ಟಳಳ್ಠಳಳ್ಡಳಳ್ಢಳಳ್ಣಳಳ್ತಳಳ್ಥಳಳ್ದಳಳ್ಧಳಳ್ನಳ
ಳ್ಪಳಳ್ಫಳಳ್ಬಳಳ್ಭಳಳ್ಮಳಳ್ಯಳಳ್ರಳಳ್ಱಳಳ್ಲಳಳ್ವಳಳ್ಶಳಳ್ಷಳಳ್ಸಳಳ್ಹಳಳ್ಳಳಳ್ೞಳ

ೞೞೞ್ಕೞೞ್ಖೞೞ್ಗೞೞ್ಘೞೞ್ಙೞೞ್ಚೞೞ್ಛೞೞ್ಜೞೞ್ಝೞೞ್ಞೞೞ್ಟೞೞ್ಠೞೞ್ಡೞೞ್ಢೞೞ್ಣೞೞ್ತೞೞ್ಥೞೞ್ದೞೞ್ಧೞೞ್ನೞ
ೞ್ಪೞೞ್ಫೞೞ್ಬೞೞ್ಭೞೞ್ಮೞೞ್ಯೞೞ್ರೞೞ್ಱೞೞ್ಲೞೞ್ವೞೞ್ಶೞೞ್ಷೞೞ್ಸೞೞ್ಹೞೞ್ಳೞೞ್ೞೞ

Syllable/subscript kerns

 

Vowel signs/subscripts:

 

ಕ್ಕಾಕ್ಖಾಕ್ಗಾಕ್ಘಾಕ್ಙಾಕ್ಚಾಕ್ಛಾಕ್ಜಾಕ್ಝಾಕ್ಞಾಕ್ಟಾಕ್ಠಾಕ್ಡಾಕ್ಢಾಕ್ಣಾಕ್ತಾಕ್ಥಾಕ್ದಾಕ್ಧಾಕ್ನಾ
ಕ್ಪಾಕ್ಫಾಕ್ಬಾಕ್ಭಾಕ್ಮಾಕ್ಯಾಕ್ರಾಕ್ಱಾಕ್ಲಾಕ್ವಾಕ್ಶಾಕ್ಷಾಕ್ಸಾಕ್ಹಾಕ್ಳಾಕ್ೞಾ

ಕ್ಕುಕ್ಖುಕ್ಗುಕ್ಘುಕ್ಙುಕ್ಚುಕ್ಛುಕ್ಜುಕ್ಝುಕ್ಞುಕ್ಟುಕ್ಠುಕ್ಡುಕ್ಢುಕ್ಣುಕ್ತುಕ್ಥುಕ್ದುಕ್ಧುಕ್ನುಕ
ಕ್ಪುಕ್ಫುಕ್ಬುಕ್ಭುಕ್ಮುಕ್ಯುಕ್ರುಕ್ಱುಕ್ಲುಕ್ವುಕ್ಶುಕ್ಷುಕ್ಸುಕ್ಹುಕ್ಳುಕ್ೞುಕ

ಕ್ಕೂಕ್ಖೂಕ್ಗೂಕ್ಘೂಕ್ಙೂಕ್ಚೂಕ್ಛೂಕ್ಜೂಕ್ಝೂಕ್ಞೂಕ್ಟೂಕ್ಠೂಕ್ಡೂಕ್ಢೂಕ್ಣೂಕ್ತೂಕ್ಥೂಕ್ದೂಕ್ಧೂಕ್ನೂಕ
ಕ್ಪೂಕ್ಫೂಕ್ಬೂಕ್ಭೂಕ್ಮೂಕ್ಯೂಕ್ರೂಕ್ಱೂಕ್ಲೂಕ್ವೂಕ್ಶೂಕ್ಷೂಕ್ಸೂಕ್ಹೂಕ್ಳೂಕ್ೞೂಕ

ಕ್ಕೌಕ್ಖೌಕ್ಗೌಕ್ಘೌಕ್ಙೌಕ್ಚೌಕ್ಛೌಕ್ಜೌಕ್ಝೌಕ್ಞೌಕ್ಟೌಕ್ಠೌಕ್ಡೌಕ್ಢೌಕ್ಣೌಕ್ತೌಕ್ಥೌಕ್ದೌಕ್ಧೌಕ್ನೌಕ
ಕ್ಪೌಕ್ಫೌಕ್ಬೌಕ್ಭೌಕ್ಮೌಕ್ಯೌಕ್ರೌಕ್ಱೌಕ್ಲೌಕ್ವೌಕ್ಶೌಕ್ಷೌಕ್ಸೌಕ್ಹೌಕ್ಳೌಕ್ೞೌಕ

ಫ್ಫುಫ್ಖುಫ್ಗುಫ್ಘುಫ್ಙುಫ್ಚುಫ್ಛುಫ್ಜುಫ್ಝುಫ್ಞುಫ್ಟುಫ್ಠುಫ್ಡುಫ್ಢುಫ್ಣುಫ್ತುಫ್ಥುಫ್ದುಫ್ಧುಫ್ನುಫ
ಫ್ಪುಫ್ಫುಫ್ಬುಫ್ಭುಫ್ಮುಫ್ಯುಫ್ರುಫ್ಱುಫ್ಲುಫ್ವುಫ್ಶುಫ್ಷುಫ್ಸುಫ್ಹುಫ್ಳುಫ್ೞುಫ

ಫ್ಫೂಫ್ಖೂಫ್ಗೂಫ್ಘೂಫ್ಙೂಫ್ಚೂಫ್ಛೂಫ್ಜೂಫ್ಝೂಫ್ಞೂಫ್ಟೂಫ್ಠೂಫ್ಡೂಫ್ಢೂಫ್ಣೂಫ್ತೂಫ್ಥೂಫ್ದೂಫ್ಧೂಫ್ನೂಫ
ಫ್ಪೂಫ್ಫೂಫ್ಬೂಫ್ಭೂಫ್ಮೂಫ್ಯೂಫ್ರೂಫ್ಱೂಫ್ಲೂಫ್ವೂಫ್ಶೂಫ್ಷೂಫ್ಸೂಫ್ಹೂಫ್ಳೂಫ್ೞೂಫ

 

 

'I' vowel sign syllables/subscripts:

 

ಕ್ಕೆಕ್ಖೆಕ್ಗೆಕ್ಘೆಕ್ಙೆಕ್ಚೆಕ್ಛೆಕ್ಜೆಕ್ಝೆಕ್ಞೆಕ್ಟೆಕ್ಠೆಕ್ಡೆಕ್ಢೆಕ್ಣೆಕ್ತೆಕ್ಥೆಕ್ದೆಕ್ಧೆಕ್ನೆಕ್ಪೆಕ್ಫೆಕ್ಬೆಕ್ಭೆಕ್ಮೆಕ್ಯೆಕ್ರೆಕ್ಱೆಕ್ಲೆಕ್ವೆಕ್ಶೆಕ್ಷೆಕ್ಸೆಕ್ಹೆಕ್ಳೆಕ್ೞೆ

ಖ್ಕೆಖ್ಖೆಖ್ಗೆಖ್ಘೆಖ್ಙೆಖ್ಚೆಖ್ಛೆಖ್ಜೆಖ್ಝೆಖ್ಞೆಖ್ಟೆಖ್ಠೆಖ್ಡೆಖ್ಢೆಖ್ಣೆಖ್ತೆಖ್ಥೆಖ್ದೆಖ್ಧೆಖ್ನೆಖ್ಪೆಖ್ಫೆಖ್ಬೆಖ್ಭೆಖ್ಮೆಖ್ಯೆಖ್ರೆಖ್ಱೆಖ್ಲೆಖ್ವೆಖ್ಶೆಖ್ಷೆಖ್ಸೆಖ್ಹೆಖ್ಳೆಖ್ೞೆ

ಗ್ಕೆಗ್ಖೆಗ್ಗೆಗ್ಘೆಗ್ಙೆಗ್ಚೆಗ್ಛೆಗ್ಜೆಗ್ಝೆಗ್ಞೆಗ್ಟೆಗ್ಠೆಗ್ಡೆಗ್ಢೆಗ್ಣೆಗ್ತೆಗ್ಥೆಗ್ದೆಗ್ಧೆಗ್ನೆಗ್ಪೆಗ್ಫೆಗ್ಬೆಗ್ಭೆಗ್ಮೆಗ್ಯೆಗ್ರೆಗ್ಱೆಗ್ಲೆಗ್ವೆಗ್ಶೆಗ್ಷೆಗ್ಸೆಗ್ಹೆಗ್ಳೆಗ್ೞೆ

ಘ್ಕೆಘ್ಖೆಘ್ಗೆಘ್ಘೆಘ್ಙೆಘ್ಚೆಘ್ಛೆಘ್ಜೆಘ್ಝೆಘ್ಞೆಘ್ಟೆಘ್ಠೆಘ್ಡೆಘ್ಢೆಘ್ಣೆಘ್ತೆಘ್ಥೆಘ್ದೆಘ್ಧೆಘ್ನೆಘ್ಪೆಘ್ಫೆಘ್ಬೆಘ್ಭೆಘ್ಮೆಘ್ಯೆಘ್ರೆಘ್ಱೆಘ್ಲೆಘ್ವೆಘ್ಶೆಘ್ಷೆಘ್ಸೆಘ್ಹೆಘ್ಳೆಘ್ೞೆ

ಙ್ಕೆಙ್ಖೆಙ್ಗೆಙ್ಘೆಙ್ಙೆಙ್ಚೆಙ್ಛೆಙ್ಜೆಙ್ಝೆಙ್ಞೆಙ್ಟೆಙ್ಠೆಙ್ಡೆಙ್ಢೆಙ್ಣೆಙ್ತೆಙ್ಥೆಙ್ದೆಙ್ಧೆಙ್ನೆಙ್ಪೆಙ್ಫೆಙ್ಬೆಙ್ಭೆಙ್ಮೆಙ್ಯೆಙ್ರೆಙ್ಱೆಙ್ಲೆಙ್ವೆಙ್ಶೆಙ್ಷೆಙ್ಸೆಙ್ಹೆಙ್ಳೆಙ್ೞೆ

ಚ್ಕೆಚ್ಖೆಚ್ಗೆಚ್ಘೆಚ್ಙೆಚ್ಚೆಚ್ಛೆಚ್ಜೆಚ್ಝೆಚ್ಞೆಚ್ಟೆಚ್ಠೆಚ್ಡೆಚ್ಢೆಚ್ಣೆಚ್ತೆಚ್ಥೆಚ್ದೆಚ್ಧೆಚ್ನೆಚ್ಪೆಚ್ಫೆಚ್ಬೆಚ್ಭೆಚ್ಮೆಚ್ಯೆಚ್ರೆಚ್ಱೆಚ್ಲೆಚ್ವೆಚ್ಶೆಚ್ಷೆಚ್ಸೆಚ್ಹೆಚ್ಳೆಚ್ೞೆ

ಛ್ಕೆಛ್ಖೆಛ್ಗೆಛ್ಘೆಛ್ಙೆಛ್ಚೆಛ್ಛೆಛ್ಜೆಛ್ಝೆಛ್ಞೆಛ್ಟೆಛ್ಠೆಛ್ಡೆಛ್ಢೆಛ್ಣೆಛ್ತೆಛ್ಥೆಛ್ದೆಛ್ಧೆಛ್ನೆಛ್ಪೆಛ್ಫೆಛ್ಬೆಛ್ಭೆಛ್ಮೆಛ್ಯೆಛ್ರೆಛ್ಱೆಛ್ಲೆಛ್ವೆಛ್ಶೆಛ್ಷೆಛ್ಸೆಛ್ಹೆಛ್ಳೆಛ್ೞೆ

ಜ್ಕೆಜ್ಖೆಜ್ಗೆಜ್ಘೆಜ್ಙೆಜ್ಚೆಜ್ಛೆಜ್ಜೆಜ್ಝೆಜ್ಞೆಜ್ಟೆಜ್ಠೆಜ್ಡೆಜ್ಢೆಜ್ಣೆಜ್ತೆಜ್ಥೆಜ್ದೆಜ್ಧೆಜ್ನೆಜ್ಪೆಜ್ಫೆಜ್ಬೆಜ್ಭೆಜ್ಮೆಜ್ಯೆಜ್ರೆಜ್ಱೆಜ್ಲೆಜ್ವೆಜ್ಶೆಜ್ಷೆಜ್ಸೆಜ್ಹೆಜ್ಳೆಜ್ೞೆ

ಝ್ಕೆಝ್ಖೆಝ್ಗೆಝ್ಘೆಝ್ಙೆಝ್ಚೆಝ್ಛೆಝ್ಜೆಝ್ಝೆಝ್ಞೆಝ್ಟೆಝ್ಠೆಝ್ಡೆಝ್ಢೆಝ್ಣೆಝ್ತೆಝ್ಥೆಝ್ದೆಝ್ಧೆಝ್ನೆ
ಝ್ಪೆಝ್ಫೆಝ್ಬೆಝ್ಭೆಝ್ಮೆಝ್ಯೆಝ್ರೆಝ್ಱೆಝ್ಲೆಝ್ವೆಝ್ಶೆಝ್ಷೆಝ್ಸೆಝ್ಹೆಝ್ಳೆಝ್ೞೆ

ಞ್ಕೆಞ್ಖೆಞ್ಗೆಞ್ಘೆಞ್ಙೆಞ್ಚೆಞ್ಛೆಞ್ಜೆಞ್ಝೆಞ್ಞೆಞ್ಟೆಞ್ಠೆಞ್ಡೆಞ್ಢೆಞ್ಣೆಞ್ತೆಞ್ಥೆಞ್ದೆಞ್ಧೆಞ್ನೆ
ಞ್ಪೆಞ್ಫೆಞ್ಬೆಞ್ಭೆಞ್ಮೆಞ್ಯೆಞ್ರೆಞ್ಱೆಞ್ಲೆಞ್ವೆಞ್ಶೆಞ್ಷೆಞ್ಸೆಞ್ಹೆಞ್ಳೆಞ್ೞೆ

ಟ್ಕೆಟ್ಖೆಟ್ಗೆಟ್ಘೆಟ್ಙೆಟ್ಚೆಟ್ಛೆಟ್ಜೆಟ್ಝೆಟ್ಞೆಟ್ಟೆಟ್ಠೆಟ್ಡೆಟ್ಢೆಟ್ಣೆಟ್ತೆಟ್ಥೆಟ್ದೆಟ್ಧೆಟ್ನೆಟ್ಪೆಟ್ಫೆಟ್ಬೆಟ್ಭೆಟ್ಮೆಟ್ಯೆಟ್ರೆಟ್ಱೆಟ್ಲೆಟ್ವೆಟ್ಶೆಟ್ಷೆಟ್ಸೆಟ್ಹೆಟ್ಳೆಟ್ೞೆ

ಠ್ಕೆಠ್ಖೆಠ್ಗೆಠ್ಘೆಠ್ಙೆಠ್ಚೆಠ್ಛೆಠ್ಜೆಠ್ಝೆಠ್ಞೆಠ್ಟೆಠ್ಠೆಠ್ಡೆಠ್ಢೆಠ್ಣೆಠ್ತೆಠ್ಥೆಠ್ದೆಠ್ಧೆಠ್ನೆಠ್ಪೆಠ್ಫೆಠ್ಬೆಠ್ಭೆಠ್ಮೆಠ್ಯೆಠ್ರೆಠ್ಱೆಠ್ಲೆಠ್ವೆಠ್ಶೆಠ್ಷೆಠ್ಸೆಠ್ಹೆಠ್ಳೆಠ್ೞೆ

ಡ್ಕೆಡ್ಖೆಡ್ಗೆಡ್ಘೆಡ್ಙೆಡ್ಚೆಡ್ಛೆಡ್ಜೆಡ್ಝೆಡ್ಞೆಡ್ಟೆಡ್ಠೆಡ್ಡೆಡ್ಢೆಡ್ಣೆಡ್ತೆಡ್ಥೆಡ್ದೆಡ್ಧೆಡ್ನೆಡ್ಪೆಡ್ಫೆಡ್ಬೆಡ್ಭೆಡ್ಮೆಡ್ಯೆಡ್ರೆಡ್ಱೆಡ್ಲೆಡ್ವೆಡ್ಶೆಡ್ಷೆಡ್ಸೆಡ್ಹೆಡ್ಳೆಡ್ೞೆ

ಢ್ಕೆಢ್ಖೆಢ್ಗೆಢ್ಘೆಢ್ಙೆಢ್ಚೆಢ್ಛೆಢ್ಜೆಢ್ಝೆಢ್ಞೆಢ್ಟೆಢ್ಠೆಢ್ಡೆಢ್ಢೆಢ್ಣೆಢ್ತೆಢ್ಥೆಢ್ದೆಢ್ಧೆಢ್ನೆಢ್ಪೆಢ್ಫೆಢ್ಬೆಢ್ಭೆಢ್ಮೆಢ್ಯೆಢ್ರೆಢ್ಱೆಢ್ಲೆಢ್ವೆಢ್ಶೆಢ್ಷೆಢ್ಸೆಢ್ಹೆಢ್ಳೆಢ್ೞೆ

ಣ್ಕೆಣ್ಖೆಣ್ಗೆಣ್ಘೆಣ್ಙೆಣ್ಚೆಣ್ಛೆಣ್ಜೆಣ್ಝೆಣ್ಞೆಣ್ಟೆಣ್ಠೆಣ್ಡೆಣ್ಢೆಣ್ಣೆಣ್ತೆಣ್ಥೆಣ್ದೆಣ್ಧೆಣ್ನೆಣ್ಪೆಣ್ಫೆಣ್ಬೆಣ್ಭೆಣ್ಮೆಣ್ಯೆಣ್ರೆಣ್ಱೆಣ್ಲೆಣ್ವೆಣ್ಶೆಣ್ಷೆಣ್ಸೆಣ್ಹೆಣ್ಳೆಣ್ೞೆ

ತ್ಕೆತ್ಖೆತ್ಗೆತ್ಘೆತ್ಙೆತ್ಚೆತ್ಛೆತ್ಜೆತ್ಝೆತ್ಞೆತ್ಟೆತ್ಠೆತ್ಡೆತ್ಢೆತ್ಣೆತ್ತೆತ್ಥೆತ್ದೆತ್ಧೆತ್ನೆತ್ಪೆತ್ಫೆತ್ಬೆತ್ಭೆತ್ಮೆತ್ಯೆತ್ರೆತ್ಱೆತ್ಲೆತ್ವೆತ್ಶೆತ್ಷೆತ್ಸೆತ್ಹೆತ್ಳೆತ್ೞೆ

ಥ್ಕೆಥ್ಖೆಥ್ಗೆಥ್ಘೆಥ್ಙೆಥ್ಚೆಥ್ಛೆಥ್ಜೆಥ್ಝೆಥ್ಞೆಥ್ಟೆಥ್ಠೆಥ್ಡೆಥ್ಢೆಥ್ಣೆಥ್ತೆಥ್ಥೆಥ್ದೆಥ್ಧೆಥ್ನೆಥ್ಪೆಥ್ಫೆಥ್ಬೆಥ್ಭೆಥ್ಮೆಥ್ಯೆಥ್ರೆಥ್ಱೆಥ್ಲೆಥ್ವೆಥ್ಶೆಥ್ಷೆಥ್ಸೆಥ್ಹೆಥ್ಳೆಥ್ೞೆ

ದ್ಕೆದ್ಖೆದ್ಗೆದ್ಘೆದ್ಙೆದ್ಚೆದ್ಛೆದ್ಜೆದ್ಝೆದ್ಞೆದ್ಟೆದ್ಠೆದ್ಡೆದ್ಢೆದ್ಣೆದ್ತೆದ್ಥೆದ್ದೆದ್ಧೆದ್ನೆದ್ಪೆದ್ಫೆದ್ಬೆದ್ಭೆದ್ಮೆದ್ಯೆದ್ರೆದ್ಱೆದ್ಲೆದ್ವೆದ್ಶೆದ್ಷೆದ್ಸೆದ್ಹೆದ್ಳೆದ್ೞೆ

ಧ್ಕೆಧ್ಖೆಧ್ಗೆಧ್ಘೆಧ್ಙೆಧ್ಚೆಧ್ಛೆಧ್ಜೆಧ್ಝೆಧ್ಞೆಧ್ಟೆಧ್ಠೆಧ್ಡೆಧ್ಢೆಧ್ಣೆಧ್ತೆಧ್ಥೆಧ್ದೆಧ್ಧೆಧ್ನೆಧ್ಪೆಧ್ಫೆಧ್ಬೆಧ್ಭೆಧ್ಮೆಧ್ಯೆಧ್ರೆಧ್ಱೆಧ್ಲೆಧ್ವೆಧ್ಶೆಧ್ಷೆಧ್ಸೆಧ್ಹೆಧ್ಳೆಧ್ೞೆ

ವ್ಕೆನ್ಖೆನ್ಗೆನ್ಘೆನ್ಙೆನ್ಚೆನ್ಛೆನ್ಜೆನ್ಝೆನ್ಞೆನ್ಟೆನ್ಠೆನ್ಡೆನ್ಢೆನ್ಣೆನ್ತೆನ್ಥೆನ್ದೆನ್ಧೆನ್ನೆನ್ಪೆನ್ಫೆನ್ಬೆನ್ಭೆನ್ಮೆನ್ಯೆನ್ರೆನ್ಱೆನ್ಲೆನ್ವೆನ್ಶೆನ್ಷೆನ್ಸೆನ್ಹೆನ್ಳೆನ್ೞೆ

ಪ್ಕೆಪ್ಖೆಪ್ಗೆಪ್ಘೆಪ್ಙೆಪ್ಚೆಪ್ಛೆಪ್ಜೆಪ್ಝೆಪ್ಞೆಪ್ಟೆಪ್ಠೆಪ್ಡೆಪ್ಢೆಪ್ಣೆಪ್ತೆಪ್ಥೆಪ್ದೆಪ್ಧೆಪ್ನೆಪ್ಪೆಪ್ಫೆಪ್ಬೆಪ್ಭೆಪ್ಮೆಪ್ಯೆಪ್ರೆಪ್ಱೆಪ್ಲೆಪ್ವೆಪ್ಶೆಪ್ಷೆಪ್ಸೆಪ್ಹೆಪ್ಳೆಪ್ೞೆ

ಫ್ಕೆಫ್ಖೆಫ್ಗೆಫ್ಘೆಫ್ಙೆಫ್ಚೆಫ್ಛೆಫ್ಜೆಫ್ಝೆಫ್ಞೆಫ್ಟೆಫ್ಠೆಫ್ಡೆಫ್ಢೆಫ್ಣೆಫ್ತೆಫ್ಥೆಫ್ದೆಫ್ಧೆಫ್ನೆಫ್ಪೆಫ್ಫೆಫ್ಬೆಫ್ಭೆಫ್ಮೆಫ್ಯೆಫ್ರೆಫ್ಱೆಫ್ಲೆಫ್ವೆಫ್ಶೆಫ್ಷೆಫ್ಸೆಫ್ಹೆಫ್ಳೆಫ್ೞೆ

ಬ್ಕೆಬ್ಖೆಬ್ಗೆಬ್ಘೆಬ್ಙೆಬ್ಚೆಬ್ಛೆಬ್ಜೆಬ್ಝೆಬ್ಞೆಬ್ಟೆಬ್ಠೆಬ್ಡೆಬ್ಢೆಬ್ಣೆಬ್ತೆಬ್ಥೆಬ್ದೆಬ್ಧೆಬ್ನೆಬ್ಪೆಬ್ಫೆಬ್ಬೆಬ್ಭೆಬ್ಮೆಬ್ಯೆಬ್ರೆಬ್ಱೆಬ್ಲೆಬ್ವೆಬ್ಶೆಬ್ಷೆಬ್ಸೆಬ್ಹೆಬ್ಳೆಬ್ೞೆ

ಭ್ಕೆಭ್ಖೆಭ್ಗೆಭ್ಘೆಭ್ಙೆಭ್ಚೆಭ್ಛೆಭ್ಜೆಭ್ಝೆಭ್ಞೆಭ್ಟೆಭ್ಠೆಭ್ಡೆಭ್ಢೆಭ್ಣೆಭ್ತೆಭ್ಥೆಭ್ದೆಭ್ಧೆಭ್ನೆಭ್ಪೆಭ್ಫೆಭ್ಬೆಭ್ಭೆಭ್ಮೆಭ್ಯೆಭ್ರೆಭ್ಱೆಭ್ಲೆಭ್ವೆಭ್ಶೆಭ್ಷೆಭ್ಸೆಭ್ಹೆಭ್ಳೆಭ್ೞೆ

ಮ್ಕೆಮ್ಖೆಮ್ಗೆಮ್ಘೆಮ್ಙೆಮ್ಚೆಮ್ಛೆಮ್ಜೆಮ್ಝೆಮ್ಞೆಮ್ಟೆಮ್ಠೆಮ್ಡೆಮ್ಢೆಮ್ಣೆಮ್ತೆಮ್ಥೆಮ್ದೆಮ್ಧೆಮ್ನೆ
ಮ್ಪೆಮ್ಫೆಮ್ಬೆಮ್ಭೆಮ್ಮೆಮ್ಯೆಮ್ರೆಮ್ಱೆಮ್ಲೆಮ್ವೆಮ್ಶೆಮ್ಷೆಮ್ಸೆಮ್ಹೆಮ್ಳೆಮ್ೞೆ

ಯ್ಕೆಯ್ಖೆಯ್ಗೆಯ್ಘೆಯ್ಙೆಯ್ಚೆಯ್ಛೆಯ್ಜೆಯ್ಝೆಯ್ಞೆಯ್ಟೆಯ್ಠೆಯ್ಡೆಯ್ಢೆಯ್ಣೆಯ್ತೆಯ್ಥೆಯ್ದೆಯ್ಧೆಯ್ನೆ
ಯ್ಪೆಯ್ಫೆಯ್ಬೆಯ್ಭೆಯ್ಮೆಯ್ಯೆಯ್ರೆಯ್ಱೆಯ್ಲೆಯ್ವೆಯ್ಶೆಯ್ಷೆಯ್ಸೆಯ್ಹೆಯ್ಳೆಯ್ೞೆ

ಱ್ಕೆಱ್ಖೆಱ್ಗೆಱ್ಘೆಱ್ಙೆಱ್ಚೆಱ್ಛೆಱ್ಜೆಱ್ಝೆಱ್ಞೆಱ್ಟೆಱ್ಠೆಱ್ಡೆಱ್ಢೆಱ್ಣೆಱ್ತೆಱ್ಥೆಱ್ದೆಱ್ಧೆಱ್ನೆಱ್ಪೆಱ್ಫೆಱ್ಬೆಱ್ಭೆಱ್ಮೆಱ್ಯೆಱ್ರೆಱ್ಱೆಱ್ಲೆಱ್ವೆಱ್ಶೆಱ್ಷೆಱ್ಸೆಱ್ಹೆಱ್ಳೆಱ್ೞೆ

ಲ್ಕೆಲ್ಖೆಲ್ಗೆಲ್ಘೆಲ್ಙೆಲ್ಚೆಲ್ಛೆಲ್ಜೆಲ್ಝೆಲ್ಞೆಲ್ಟೆಲ್ಠೆಲ್ಡೆಲ್ಢೆಲ್ಣೆಲ್ತೆಲ್ಥೆಲ್ದೆಲ್ಧೆಲ್ನೆಲ್ಪೆಲ್ಫೆಲ್ಬೆಲ್ಭೆಲ್ಮೆಲ್ಯೆಲ್ರೆಲ್ಱೆಲ್ಲೆಲ್ವೆಲ್ಶೆಲ್ಷೆಲ್ಸೆಲ್ಹೆಲ್ಳೆಲ್ೞೆ

ವ್ಕೆವ್ಖೆವ್ಗೆವ್ಘೆವ್ಙೆವ್ಚೆವ್ಛೆವ್ಜೆವ್ಝೆವ್ಞೆವ್ಟೆವ್ಠೆವ್ಡೆವ್ಢೆವ್ಣೆವ್ತೆವ್ಥೆವ್ದೆವ್ಧೆವ್ನೆವ್ಪೆವ್ಫೆವ್ಬೆವ್ಭೆವ್ಮೆವ್ಯೆವ್ರೆವ್ಱೆವ್ಲೆವ್ವೆವ್ಶೆವ್ಷೆವ್ಸೆವ್ಹೆವ್ಳೆವ್ೞೆ

ಶ್ಕೆಶ್ಖೆಶ್ಗೆಶ್ಘೆಶ್ಙೆಶ್ಚೆಶ್ಛೆಶ್ಜೆಶ್ಝೆಶ್ಞೆಶ್ಟೆಶ್ಠೆಶ್ಡೆಶ್ಢೆಶ್ಣೆಶ್ತೆಶ್ಥೆಶ್ದೆಶ್ಧೆಶ್ನೆಶ್ಪೆಶ್ಫೆಶ್ಬೆಶ್ಭೆಶ್ಮೆಶ್ಯೆಶ್ರೆಶ್ಱೆಶ್ಲೆಶ್ವೆಶ್ಶೆಶ್ಷೆಶ್ಸೆಶ್ಹೆಶ್ಳೆಶ್ೞೆ

ಷ್ಕೆಷ್ಖೆಷ್ಗೆಷ್ಘೆಷ್ಙೆಷ್ಚೆಷ್ಛೆಷ್ಜೆಷ್ಝೆಷ್ಞೆಷ್ಟೆಷ್ಠೆಷ್ಡೆಷ್ಢೆಷ್ಣೆಷ್ತೆಷ್ಥೆಷ್ದೆಷ್ಧೆಷ್ನೆಷ್ಪೆಷ್ಫೆಷ್ಬೆಷ್ಭೆಷ್ಮೆಷ್ಯೆಷ್ರೆಷ್ಱೆಷ್ಲೆಷ್ವೆಷ್ಶೆಷ್ಷೆಷ್ಸೆಷ್ಹೆಷ್ಳೆಷ್ೞೆ

ಸ್ಕೆಸ್ಖೆಸ್ಗೆಸ್ಘೆಸ್ಙೆಸ್ಚೆಸ್ಛೆಸ್ಜೆಸ್ಝೆಸ್ಞೆಸ್ಟೆಸ್ಠೆಸ್ಡೆಸ್ಢೆಸ್ಣೆಸ್ತೆಸ್ಥೆಸ್ದೆಸ್ಧೆಸ್ನೆಸ್ಪೆಸ್ಫೆಸ್ಬೆಸ್ಭೆಸ್ಮೆಸ್ಯೆಸ್ರೆಸ್ಱೆಸ್ಲೆಸ್ವೆಸ್ಶೆಸ್ಷೆಸ್ಸೆಸ್ಹೆಸ್ಳೆಸ್ೞೆ

ಹ್ಕೆಹ್ಖೆಹ್ಗೆಹ್ಘೆಹ್ಙೆಹ್ಚೆಹ್ಛೆಹ್ಜೆಹ್ಝೆಹ್ಞೆಹ್ಟೆಹ್ಠೆಹ್ಡೆಹ್ಢೆಹ್ಣೆಹ್ತೆಹ್ಥೆಹ್ದೆಹ್ಧೆಹ್ನೆಹ್ಪೆಹ್ಫೆಹ್ಬೆಹ್ಭೆಹ್ಮೆಹ್ಯೆಹ್ರೆಹ್ಱೆಹ್ಲೆಹ್ವೆಹ್ಶೆಹ್ಷೆಹ್ಸೆಹ್ಹೆಹ್ಳೆಹ್ೞೆ

ಳ್ಕೆಳ್ಖೆಳ್ಗೆಳ್ಘೆಳ್ಙೆಳ್ಚೆಳ್ಛೆಳ್ಜೆಳ್ಝೆಳ್ಞೆಳ್ಟೆಳ್ಠೆಳ್ಡೆಳ್ಢೆಳ್ಣೆಳ್ತೆಳ್ಥೆಳ್ದೆಳ್ಧೆಳ್ನೆಳ್ಪೆಳ್ಫೆಳ್ಬೆಳ್ಭೆಳ್ಮೆಳ್ಯೆಳ್ರೆಳ್ಱೆಳ್ಲೆಳ್ವೆಳ್ಶೆಳ್ಷೆಳ್ಸೆಳ್ಹೆಳ್ಳೆಳ್ೞೆ

ೞ್ಕೆೞ್ಖೆೞ್ಗೆೞ್ಘೆೞ್ಙೆೞ್ಚೆೞ್ಛೆೞ್ಜೆೞ್ಝೆೞ್ಞೆೞ್ಟೆೞ್ಠೆೞ್ಡೆೞ್ಢೆೞ್ಣೆೞ್ತೆೞ್ಥೆೞ್ದೆೞ್ಧೆೞ್ನೆೞ್ಪೆೞ್ಫೆೞ್ಬೆೞ್ಭೆೞ್ಮೆೞ್ಯೆೞ್ರೆೞ್ಱೆೞ್ಲೆೞ್ವೆೞ್ಶೆೞ್ಷೆೞ್ಸೆೞ್ಹೆೞ್ಳೆೞ್ೞೆ

 

 

Abnormal 'E' vowel sign syllables/subscripts:

 

ಙ್ಕೆಙ್ಖೆಙ್ಗೆಙ್ಘೆಙ್ಙೆಙ್ಚೆಙ್ಛೆಙ್ಜೆಙ್ಝೆಙ್ಞೆಙ್ಟೆಙ್ಠೆಙ್ಡೆಙ್ಢೆಙ್ಣೆಙ್ತೆಙ್ಥೆಙ್ದೆಙ್ಧೆಙ್ನೆ
ಙ್ಪೆಙ್ಫೆಙ್ಬೆಙ್ಭೆಙ್ಮೆಙ್ಯೆಙ್ರೆಙ್ಱೆಙ್ಲೆಙ್ವೆಙ್ಶೆಙ್ಷೆಙ್ಸೆಙ್ಹೆಙ್ಳೆಙ್ೞೆ

ಜ್ಕೆಜ್ಖೆಜ್ಗೆಜ್ಘೆಜ್ಙೆಜ್ಚೆಜ್ಛೆಜ್ಜೆಜ್ಝೆಜ್ಞೆಜ್ಟೆಜ್ಠೆಜ್ಡೆಜ್ಢೆಜ್ಣೆಜ್ತೆಜ್ಥೆಜ್ದೆಜ್ಧೆಜ್ನೆಜ್ಪೆಜ್ಫೆಜ್ಬೆಜ್ಭೆಜ್ಮೆಜ್ಯೆಜ್ರೆಜ್ಱೆಜ್ಲೆಜ್ವೆಜ್ಶೆಜ್ಷೆಜ್ಸೆಜ್ಹೆಜ್ಳೆಜ್ೞೆ

ಞ್ಕೆಞ್ಖೆಞ್ಗೆಞ್ಘೆಞ್ಙೆಞ್ಚೆಞ್ಛೆಞ್ಜೆಞ್ಝೆಞ್ಞೆಞ್ಟೆಞ್ಠೆಞ್ಡೆಞ್ಢೆಞ್ಣೆಞ್ತೆಞ್ಥೆಞ್ದೆಞ್ಧೆಞ್ನೆ
ಞ್ಪೆಞ್ಫೆಞ್ಬೆಞ್ಭೆಞ್ಮೆಞ್ಯೆಞ್ರೆಞ್ಱೆಞ್ಲೆಞ್ವೆಞ್ಶೆಞ್ಷೆಞ್ಸೆಞ್ಹೆಞ್ಳೆಞ್ೞೆ ೞ

ಱ್ಕೆಱ್ಖೆಱ್ಗೆಱ್ಘೆಱ್ಙೆಱ್ಚೆಱ್ಛೆಱ್ಜೆಱ್ಝೆಱ್ಞೆಱ್ಟೆಱ್ಠೆಱ್ಡೆಱ್ಢೆಱ್ಣೆಱ್ತೆಱ್ಥೆಱ್ದೆಱ್ಧೆಱ್ನೆಱ್ಪೆಱ್ಫೆಱ್ಬೆಱ್ಭೆಱ್ಮೆಱ್ಯೆಱ್ರೆಱ್ಱೆಱ್ಲೆಱ್ವೆಱ್ಶೆಱ್ಷೆಱ್ಸೆಱ್ಹೆಱ್ಳೆಱ್ೞೆ

This page is a test for behavior of complex conjuncts, when two subscripts are used. (This is not common, and may be dealt with via kerning or mark placement)

 

Subscript/subscripts:

 

ಕ್ಕ್ಕಕಕ್ಕ್ಖಕಕ್ಕ್ಗಕಕ್ಕ್ಘಕಕ್ಕ್ಙಕಕ್ಕ್ಚಕಕ್ಕ್ಛಕಕ್ಕ್ಜಕಕ್ಕ್ಝಕಕ್ಕ್ಣಕಕ್ಕ್ಟಕಕ್ಕ್ಠಕಕ್ಕ್ಡಕಕ್ಕ್ಢಕಕ್ಕ್ಣಕಕ್ಕ್ತಕಕ್ಕ್ಥಕಕ್ಕ್ದಕಕ್ಕ್ಧಕಕ್ಕ್ನಕಕ್ಕ್ಪಕಕ್ಕ್ಫಕಕ್ಕ್ಬಕಕ್ಕ್ಭಕಕ್ಕ್ಮಕಕ್ಕ್ಯಕಕ್ಕ್ರಕಕ್ಕ್ಱಕಕ್ಕ್ಲಕಕ್ಕ್ಳಕಕ್ಕ್ವಕಕ್ಕ್ಶಕಕ್ಕ್ಷಕಕ್ಕ್ಸಕಕ್ಕ್ಹಕ

ಕ್ಖ್ಕಕಕ್ಖ್ಖಕಕ್ಖ್ಗಕಕ್ಖ್ಘಕಕ್ಖ್ಙಕಕ್ಖ್ಚಕಕ್ಖ್ಛಕಕ್ಖ್ಜಕಕ್ಖ್ಝಕಕ್ಖ್ಣಕಕ್ಖ್ಟಕಕ್ಖ್ಠಕಕ್ಖ್ಡಕಕ್ಖ್ಢಕಕ್ಖ್ಣಕಕ್ಖ್ತಕಕ್ಖ್ಥಕಕ್ಖ್ದಕಕ್ಖ್ಧಕಕ್ಖ್ನಕಕ್ಖ್ಪಕಕ್ಖ್ಫಕಕ್ಖ್ಬಕಕ್ಖ್ಭಕಕ್ಖ್ಮಕಕ್ಖ್ಯಕಕ್ಖ್ರಕಕ್ಖ್ಱಕಕ್ಖ್ಲಕಕ್ಖ್ಳಕಕ್ಖ್ವಕಕ್ಖ್ಶಕಕ್ಖ್ಷಕಕ್ಖ್ಸಕಕ್ಖ್ಹಕ

ಕ್ಗ್ಕಕಕ್ಗ್ಖಕಕ್ಗ್ಗಕಕ್ಗ್ಘಕಕ್ಗ್ಙಕಕ್ಗ್ಚಕಕ್ಗ್ಛಕಕ್ಗ್ಜಕಕ್ಗ್ಝಕಕ್ಗ್ಣಕಕ್ಗ್ಟಕಕ್ಗ್ಠಕಕ್ಗ್ಡಕಕ್ಗ್ಢಕಕ್ಗ್ಣಕಕ್ಗ್ತಕಕ್ಗ್ಥಕಕ್ಗ್ದಕಕ್ಗ್ಧಕಕ್ಗ್ನಕಕ್ಗ್ಪಕಕ್ಗ್ಫಕಕ್ಗ್ಬಕಕ್ಗ್ಭಕಕ್ಗ್ಮಕಕ್ಗ್ಯಕಕ್ಗ್ರಕಕ್ಗ್ಱಕಕ್ಗ್ಲಕಕ್ಗ್ಳಕಕ್ಗ್ವಕಕ್ಗ್ಶಕಕ್ಗ್ಷಕಕ್ಗ್ಸಕಕ್ಗ್ಹಕ

ಕ್ಘ್ಕಕಕ್ಘ್ಖಕಕ್ಘ್ಗಕಕ್ಘ್ಘಕಕ್ಘ್ಙಕಕ್ಘ್ಚಕಕ್ಘ್ಛಕಕ್ಘ್ಜಕಕ್ಘ್ಝಕಕ್ಘ್ಣಕಕ್ಘ್ಟಕಕ್ಘ್ಠಕಕ್ಘ್ಡಕಕ್ಘ್ಢಕಕ್ಘ್ಣಕಕ್ಘ್ತಕಕ್ಘ್ಥಕಕ್ಘ್ದಕಕ್ಘ್ಧಕಕ್ಘ್ನಕಕ್ಘ್ಪಕಕ್ಘ್ಫಕಕ್ಘ್ಬಕಕ್ಘ್ಭಕಕ್ಘ್ಮಕಕ್ಘ್ಯಕಕ್ಘ್ರಕಕ್ಘ್ಱಕಕ್ಘ್ಲಕಕ್ಘ್ಳಕಕ್ಘ್ವಕಕ್ಘ್ಶಕಕ್ಘ್ಷಕಕ್ಘ್ಸಕಕ್ಘ್ಹಕ

ಕ್ಙ್ಕಕಕ್ಙ್ಖಕಕ್ಙ್ಗಕಕ್ಙ್ಘಕಕ್ಙ್ಙಕಕ್ಙ್ಚಕಕ್ಙ್ಛಕಕ್ಙ್ಜಕಕ್ಙ್ಝಕಕ್ಙ್ಣಕಕ್ಙ್ಟಕಕ್ಙ್ಠಕಕ್ಙ್ಡಕಕ್ಙ್ಢಕಕ್ಙ್ಣಕಕ್ಙ್ತಕಕ್ಙ್ಥಕಕ್ಙ್ದಕಕ್ಙ್ಧಕಕ್ಙ್ನಕಕ್ಙ್ಪಕಕ್ಙ್ಫಕಕ್ಙ್ಬಕಕ್ಙ್ಭಕಕ್ಙ್ಮಕಕ್ಙ್ಯಕಕ್ಙ್ರಕಕ್ಙ್ಱಕಕ್ಙ್ಲಕಕ್ಙ್ಳಕಕ್ಙ್ವಕಕ್ಙ್ಶಕಕ್ಙ್ಷಕಕ್ಙ್ಸಕಕ್ಙ್ಹಕ

ಕ್ಚ್ಕಕಕ್ಚ್ಖಕಕ್ಚ್ಗಕಕ್ಚ್ಘಕಕ್ಚ್ಙಕಕ್ಚ್ಚಕಕ್ಚ್ಛಕಕ್ಚ್ಜಕಕ್ಚ್ಝಕಕ್ಚ್ಣಕಕ್ಚ್ಟಕಕ್ಚ್ಠಕಕ್ಚ್ಡಕಕ್ಚ್ಢಕಕ್ಚ್ಣಕಕ್ಚ್ತಕಕ್ಚ್ಥಕಕ್ಚ್ದಕಕ್ಚ್ಧಕಕ್ಚ್ನಕಕ್ಚ್ಪಕಕ್ಚ್ಫಕಕ್ಚ್ಬಕಕ್ಚ್ಭಕಕ್ಚ್ಮಕಕ್ಚ್ಯಕಕ್ಚ್ರಕಕ್ಚ್ಱಕಕ್ಚ್ಲಕಕ್ಚ್ಳಕಕ್ಚ್ವಕಕ್ಚ್ಶಕಕ್ಚ್ಷಕಕ್ಚ್ಸಕಕ್ಚ್ಹಕ

ಕ್ಛ್ಕಕಕ್ಛ್ಖಕಕ್ಛ್ಗಕಕ್ಛ್ಘಕಕ್ಛ್ಙಕಕ್ಛ್ಚಕಕ್ಛ್ಛಕಕ್ಛ್ಜಕಕ್ಛ್ಝಕಕ್ಛ್ಣಕಕ್ಛ್ಟಕಕ್ಛ್ಠಕಕ್ಛ್ಡಕಕ್ಛ್ಢಕಕ್ಛ್ಣಕಕ್ಛ್ತಕಕ್ಛ್ಥಕಕ್ಛ್ದಕಕ್ಛ್ಧಕಕ್ಛ್ನಕಕ್ಛ್ಪಕಕ್ಛ್ಫಕಕ್ಛ್ಬಕಕ್ಛ್ಭಕಕ್ಛ್ಮಕಕ್ಛ್ಯಕಕ್ಛ್ರಕಕ್ಛ್ಱಕಕ್ಛ್ಲಕಕ್ಛ್ಳಕಕ್ಛ್ವಕಕ್ಛ್ಶಕಕ್ಛ್ಷಕಕ್ಛ್ಸಕಕ್ಛ್ಹಕ

ಕ್ಜ್ಕಕಕ್ಜ್ಖಕಕ್ಜ್ಗಕಕ್ಜ್ಘಕಕ್ಜ್ಙಕಕ್ಜ್ಚಕಕ್ಜ್ಛಕಕ್ಜ್ಜಕಕ್ಜ್ಝಕಕ್ಜ್ಣಕಕ್ಜ್ಟಕಕ್ಜ್ಠಕಕ್ಜ್ಡಕಕ್ಜ್ಢಕಕ್ಜ್ಣಕಕ್ಜ್ತಕಕ್ಜ್ಥಕಕ್ಜ್ದಕಕ್ಜ್ಧಕಕ್ಜ್ನಕಕ್ಜ್ಪಕಕ್ಜ್ಫಕಕ್ಜ್ಬಕಕ್ಜ್ಭಕಕ್ಜ್ಮಕಕ್ಜ್ಯಕಕ್ಜ್ರಕಕ್ಜ್ಱಕಕ್ಜ್ಲಕಕ್ಜ್ಳಕಕ್ಜ್ವಕಕ್ಜ್ಶಕಕ್ಜ್ಷಕಕ್ಜ್ಸಕಕ್ಜ್ಹಕ

ಕ್ಝ್ಕಕಕ್ಝ್ಖಕಕ್ಝ್ಗಕಕ್ಝ್ಘಕಕ್ಝ್ಙಕಕ್ಝ್ಚಕಕ್ಝ್ಛಕಕ್ಝ್ಜಕಕ್ಝ್ಝಕಕ್ಝ್ಣಕಕ್ಝ್ಟಕಕ್ಝ್ಠಕಕ್ಝ್ಡಕಕ್ಝ್ಢಕಕ್ಝ್ಣಕಕ್ಝ್ತಕಕ್ಝ್ಥಕಕ್ಝ್ದಕಕ್ಝ್ಧಕಕ್ಝ್ನಕಕ್ಝ್ಪಕಕ್ಝ್ಫಕಕ್ಝ್ಬಕಕ್ಝ್ಭಕಕ್ಝ್ಮಕಕ್ಝ್ಯಕಕ್ಝ್ರಕಕ್ಝ್ಱಕಕ್ಝ್ಲಕಕ್ಝ್ಳಕಕ್ಝ್ವಕಕ್ಝ್ಶಕಕ್ಝ್ಷಕಕ್ಝ್ಸಕಕ್ಝ್ಹಕ

ಕ್ಞ್ಕಕಕ್ಞ್ಖಕಕ್ಞ್ಗಕಕ್ಞ್ಘಕಕ್ಞ್ಙಕಕ್ಞ್ಚಕಕ್ಞ್ಛಕಕ್ಞ್ಜಕಕ್ಞ್ಝಕಕ್ಞ್ಣಕಕ್ಞ್ಟಕಕ್ಞ್ಠಕಕ್ಞ್ಡಕಕ್ಞ್ಢಕಕ್ಞ್ಣಕಕ್ಞ್ತಕಕ್ಞ್ಥಕಕ್ಞ್ದಕಕ್ಞ್ಧಕಕ್ಞ್ನಕಕ್ಞ್ಪಕಕ್ಞ್ಫಕಕ್ಞ್ಬಕಕ್ಞ್ಭಕಕ್ಞ್ಮಕಕ್ಞ್ಯಕಕ್ಞ್ರಕಕ್ಞ್ಱಕಕ್ಞ್ಲಕಕ್ಞ್ಳಕಕ್ಞ್ವಕಕ್ಞ್ಶಕಕ್ಞ್ಷಕಕ್ಞ್ಸಕಕ್ಞ್ಹಕ

ಕ್ಟ್ಕಕಕ್ಟ್ಖಕಕ್ಟ್ಗಕಕ್ಟ್ಘಕಕ್ಟ್ಙಕಕ್ಟ್ಚಕಕ್ಟ್ಛಕಕ್ಟ್ಜಕಕ್ಟ್ಝಕಕ್ಟ್ಣಕಕ್ಟ್ಟಕಕ್ಟ್ಠಕಕ್ಟ್ಡಕಕ್ಟ್ಢಕಕ್ಟ್ಣಕಕ್ಟ್ತಕಕ್ಟ್ಥಕಕ್ಟ್ದಕಕ್ಟ್ಧಕಕ್ಟ್ನಕಕ್ಟ್ಪಕಕ್ಟ್ಫಕಕ್ಟ್ಬಕಕ್ಟ್ಭಕಕ್ಟ್ಮಕಕ್ಟ್ಯಕಕ್ಟ್ರಕಕ್ಟ್ಱಕಕ್ಟ್ಲಕಕ್ಟ್ಳಕಕ್ಟ್ವಕಕ್ಟ್ಶಕಕ್ಟ್ಷಕಕ್ಟ್ಸಕಕ್ಟ್ಹಕ

ಕ್ಠ್ಕಕಕ್ಠ್ಖಕಕ್ಠ್ಗಕಕ್ಠ್ಘಕಕ್ಠ್ಙಕಕ್ಠ್ಚಕಕ್ಠ್ಛಕಕ್ಠ್ಜಕಕ್ಠ್ಝಕಕ್ಠ್ಣಕಕ್ಠ್ಟಕಕ್ಠ್ಠಕಕ್ಠ್ಡಕಕ್ಠ್ಢಕಕ್ಠ್ಣಕಕ್ಠ್ತಕಕ್ಠ್ಥಕಕ್ಠ್ದಕಕ್ಠ್ಧಕಕ್ಠ್ನಕಕ್ಠ್ಪಕಕ್ಠ್ಫಕಕ್ಠ್ಬಕಕ್ಠ್ಭಕಕ್ಠ್ಮಕಕ್ಠ್ಯಕಕ್ಠ್ರಕಕ್ಠ್ಱಕಕ್ಠ್ಲಕಕ್ಠ್ಳಕಕ್ಠ್ವಕಕ್ಠ್ಶಕಕ್ಠ್ಷಕಕ್ಠ್ಸಕಕ್ಠ್ಹಕ

ಕ್ಡ್ಕಕಕ್ಡ್ಖಕಕ್ಡ್ಗಕಕ್ಡ್ಘಕಕ್ಡ್ಙಕಕ್ಡ್ಚಕಕ್ಡ್ಛಕಕ್ಡ್ಜಕಕ್ಡ್ಝಕಕ್ಡ್ಣಕಕ್ಡ್ಟಕಕ್ಡ್ಠಕಕ್ಡ್ಡಕಕ್ಡ್ಢಕಕ್ಡ್ಣಕಕ್ಡ್ತಕಕ್ಡ್ಥಕಕ್ಡ್ದಕಕ್ಡ್ಧಕಕ್ಡ್ನಕಕ್ಡ್ಪಕಕ್ಡ್ಫಕಕ್ಡ್ಬಕಕ್ಡ್ಭಕಕ್ಡ್ಮಕಕ್ಡ್ಯಕಕ್ಡ್ರಕಕ್ಡ್ಱಕಕ್ಡ್ಲಕಕ್ಡ್ಳಕಕ್ಡ್ವಕಕ್ಡ್ಶಕಕ್ಡ್ಷಕಕ್ಡ್ಸಕಕ್ಡ್ಹಕ

ಕ್ಢ್ಕಕಕ್ಢ್ಖಕಕ್ಢ್ಗಕಕ್ಢ್ಘಕಕ್ಢ್ಙಕಕ್ಢ್ಚಕಕ್ಢ್ಛಕಕ್ಢ್ಜಕಕ್ಢ್ಝಕಕ್ಢ್ಣಕಕ್ಢ್ಟಕಕ್ಢ್ಠಕಕ್ಢ್ಡಕಕ್ಢ್ಢಕಕ್ಢ್ಣಕಕ್ಢ್ತಕಕ್ಢ್ಥಕಕ್ಢ್ದಕಕ್ಢ್ಧಕಕ್ಢ್ನಕಕ್ಢ್ಪಕಕ್ಢ್ಫಕಕ್ಢ್ಬಕಕ್ಢ್ಭಕಕ್ಢ್ಮಕಕ್ಢ್ಯಕಕ್ಢ್ರಕಕ್ಢ್ಱಕಕ್ಢ್ಲಕಕ್ಢ್ಳಕಕ್ಢ್ವಕಕ್ಢ್ಶಕಕ್ಢ್ಷಕಕ್ಢ್ಸಕಕ್ಢ್ಹಕ

ಕ್ಣ್ಕಕಕ್ಣ್ಖಕಕ್ಣ್ಗಕಕ್ಣ್ಘಕಕ್ಣ್ಙಕಕ್ಣ್ಚಕಕ್ಣ್ಛಕಕ್ಣ್ಜಕಕ್ಣ್ಝಕಕ್ಣ್ಣಕಕ್ಣ್ಟಕಕ್ಣ್ಠಕಕ್ಣ್ಡಕಕ್ಣ್ಢಕಕ್ಣ್ಣಕಕ್ಣ್ತಕಕ್ಣ್ಥಕಕ್ಣ್ದಕಕ್ಣ್ಧಕಕ್ಣ್ನಕಕ್ಣ್ಪಕಕ್ಣ್ಫಕಕ್ಣ್ಬಕಕ್ಣ್ಭಕಕ್ಣ್ಮಕಕ್ಣ್ಯಕಕ್ಣ್ರಕಕ್ಣ್ಱಕಕ್ಣ್ಲಕಕ್ಣ್ಳಕಕ್ಣ್ವಕಕ್ಣ್ಶಕಕ್ಣ್ಷಕಕ್ಣ್ಸಕಕ್ಣ್ಹಕ

ಕ್ತ್ಕಕಕ್ತ್ಖಕಕ್ತ್ಗಕಕ್ತ್ಘಕಕ್ತ್ಙಕಕ್ತ್ಚಕಕ್ತ್ಛಕಕ್ತ್ಜಕಕ್ತ್ಝಕಕ್ತ್ಣಕಕ್ತ್ಟಕಕ್ತ್ಠಕಕ್ತ್ಡಕಕ್ತ್ಢಕಕ್ತ್ಣಕಕ್ತ್ತಕಕ್ತ್ಥಕಕ್ತ್ದಕಕ್ತ್ಧಕಕ್ತ್ನಕಕ್ತ್ಪಕಕ್ತ್ಫಕಕ್ತ್ಬಕಕ್ತ್ಭಕಕ್ತ್ಮಕಕ್ತ್ಯಕಕ್ತ್ರಕಕ್ತ್ಱಕಕ್ತ್ಲಕಕ್ತ್ಳಕಕ್ತ್ವಕಕ್ತ್ಶಕಕ್ತ್ಷಕಕ್ತ್ಸಕಕ್ತ್ಹಕ

ಕ್ಥ್ಕಕಕ್ಥ್ಖಕಕ್ಥ್ಗಕಕ್ಥ್ಘಕಕ್ಥ್ಙಕಕ್ಥ್ಚಕಕ್ಥ್ಛಕಕ್ಥ್ಜಕಕ್ಥ್ಝಕಕ್ಥ್ಣಕಕ್ಥ್ಟಕಕ್ಥ್ಠಕಕ್ಥ್ಡಕಕ್ಥ್ಢಕಕ್ಥ್ಣಕಕ್ಥ್ತಕಕ್ಥ್ಥಕಕ್ಥ್ದಕಕ್ಥ್ಧಕಕ್ಥ್ನಕಕ್ಥ್ಪಕಕ್ಥ್ಫಕಕ್ಥ್ಬಕಕ್ಥ್ಭಕಕ್ಥ್ಮಕಕ್ಥ್ಯಕಕ್ಥ್ರಕಕ್ಥ್ಱಕಕ್ಥ್ಲಕಕ್ಥ್ಳಕಕ್ಥ್ವಕಕ್ಥ್ಶಕಕ್ಥ್ಷಕಕ್ಥ್ಸಕಕ್ಥ್ಹಕ

ಕ್ದ್ಕಕಕ್ದ್ಖಕಕ್ದ್ಗಕಕ್ದ್ಘಕಕ್ದ್ಙಕಕ್ದ್ಚಕಕ್ದ್ಛಕಕ್ದ್ಜಕಕ್ದ್ಝಕಕ್ದ್ಣಕಕ್ದ್ಟಕಕ್ದ್ಠಕಕ್ದ್ಡಕಕ್ದ್ಢಕಕ್ದ್ಣಕಕ್ದ್ತಕಕ್ದ್ಥಕಕ್ದ್ದಕಕ್ದ್ಧಕಕ್ದ್ನಕಕ್ದ್ಪಕಕ್ದ್ಫಕಕ್ದ್ಬಕಕ್ದ್ಭಕಕ್ದ್ಮಕಕ್ದ್ಯಕಕ್ದ್ರಕಕ್ದ್ಱಕಕ್ದ್ಲಕಕ್ದ್ಳಕಕ್ದ್ವಕಕ್ದ್ಶಕಕ್ದ್ಷಕಕ್ದ್ಸಕಕ್ದ್ಹಕ

ಕ್ಧ್ಕಕಕ್ಧ್ಖಕಕ್ಧ್ಗಕಕ್ಧ್ಘಕಕ್ಧ್ಙಕಕ್ಧ್ಚಕಕ್ಧ್ಛಕಕ್ಧ್ಜಕಕ್ಧ್ಝಕಕ್ಧ್ಣಕಕ್ಧ್ಟಕಕ್ಧ್ಠಕಕ್ಧ್ಡಕಕ್ಧ್ಢಕಕ್ಧ್ಣಕಕ್ಧ್ತಕಕ್ಧ್ಥಕಕ್ಧ್ದಕಕ್ಧ್ಧಕಕ್ಧ್ನಕಕ್ಧ್ಪಕಕ್ಧ್ಫಕಕ್ಧ್ಬಕಕ್ಧ್ಭಕಕ್ಧ್ಮಕಕ್ಧ್ಯಕಕ್ಧ್ರಕಕ್ಧ್ಱಕಕ್ಧ್ಲಕಕ್ಧ್ಳಕಕ್ಧ್ವಕಕ್ಧ್ಶಕಕ್ಧ್ಷಕಕ್ಧ್ಸಕಕ್ಧ್ಹಕ

ಕ್ನ್ಕಕಕ್ನ್ಖಕಕ್ನ್ಗಕಕ್ನ್ಘಕಕ್ನ್ಙಕಕ್ನ್ಚಕಕ್ನ್ಛಕಕ್ನ್ಜಕಕ್ನ್ಝಕಕ್ನ್ಣಕಕ್ನ್ಟಕಕ್ನ್ಠಕಕ್ನ್ಡಕಕ್ನ್ಢಕಕ್ನ್ಣಕಕ್ನ್ತಕಕ್ನ್ಥಕಕ್ನ್ದಕಕ್ನ್ಧಕಕ್ನ್ನಕಕ್ನ್ಪಕಕ್ನ್ಫಕಕ್ನ್ಬಕಕ್ನ್ಭಕಕ್ನ್ಮಕಕ್ನ್ಯಕಕ್ನ್ರಕಕ್ನ್ಱಕಕ್ನ್ಲಕಕ್ನ್ಳಕಕ್ನ್ವಕಕ್ನ್ಶಕಕ್ನ್ಷಕಕ್ನ್ಸಕಕ್ನ್ಹಕ

ಕ್ಪ್ಕಕಕ್ಪ್ಖಕಕ್ಪ್ಗಕಕ್ಪ್ಘಕಕ್ಪ್ಙಕಕ್ಪ್ಚಕಕ್ಪ್ಛಕಕ್ಪ್ಜಕಕ್ಪ್ಝಕಕ್ಪ್ಣಕಕ್ಪ್ಟಕಕ್ಪ್ಠಕಕ್ಪ್ಡಕಕ್ಪ್ಢಕಕ್ಪ್ಣಕಕ್ಪ್ತಕಕ್ಪ್ಥಕಕ್ಪ್ದಕಕ್ಪ್ಧಕಕ್ಪ್ನಕಕ್ಪ್ಪಕಕ್ಪ್ಫಕಕ್ಪ್ಬಕಕ್ಪ್ಭಕಕ್ಪ್ಮಕಕ್ಪ್ಯಕಕ್ಪ್ರಕಕ್ಪ್ಱಕಕ್ಪ್ಲಕಕ್ಪ್ಳಕಕ್ಪ್ವಕಕ್ಪ್ಶಕಕ್ಪ್ಷಕಕ್ಪ್ಸಕಕ್ಪ್ಹಕ

ಕ್ಫ್ಕಕಕ್ಫ್ಖಕಕ್ಫ್ಗಕಕ್ಫ್ಘಕಕ್ಫ್ಙಕಕ್ಫ್ಚಕಕ್ಫ್ಛಕಕ್ಫ್ಜಕಕ್ಫ್ಝಕಕ್ಫ್ಣಕಕ್ಫ್ಟಕಕ್ಫ್ಠಕಕ್ಫ್ಡಕಕ್ಫ್ಢಕಕ್ಫ್ಣಕಕ್ಫ್ತಕಕ್ಫ್ಥಕಕ್ಫ್ದಕಕ್ಫ್ಧಕಕ್ಫ್ನಕಕ್ಫ್ಪಕಕ್ಫ್ಫಕಕ್ಫ್ಬಕಕ್ಫ್ಭಕಕ್ಫ್ಮಕಕ್ಫ್ಯಕಕ್ಫ್ರಕಕ್ಫ್ಱಕಕ್ಫ್ಲಕಕ್ಫ್ಳಕಕ್ಫ್ವಕಕ್ಫ್ಶಕಕ್ಫ್ಷಕಕ್ಫ್ಸಕಕ್ಫ್ಹಕ

ಕ್ಬ್ಕಕಕ್ಬ್ಖಕಕ್ಬ್ಗಕಕ್ಬ್ಘಕಕ್ಬ್ಙಕಕ್ಬ್ಚಕಕ್ಬ್ಛಕಕ್ಬ್ಜಕಕ್ಬ್ಝಕಕ್ಬ್ಣಕಕ್ಬ್ಟಕಕ್ಬ್ಠಕಕ್ಬ್ಡಕಕ್ಬ್ಢಕಕ್ಬ್ಣಕಕ್ಬ್ತಕಕ್ಬ್ಥಕಕ್ಬ್ದಕಕ್ಬ್ಧಕಕ್ಬ್ನಕಕ್ಬ್ಪಕಕ್ಬ್ಫಕಕ್ಬ್ಬಕಕ್ಬ್ಭಕಕ್ಬ್ಮಕಕ್ಬ್ಯಕಕ್ಬ್ರಕಕ್ಬ್ಱಕಕ್ಬ್ಲಕಕ್ಬ್ಳಕಕ್ಬ್ವಕಕ್ಬ್ಶಕಕ್ಬ್ಷಕಕ್ಬ್ಸಕಕ್ಬ್ಹಕ

ಕ್ಭ್ಕಕಕ್ಭ್ಖಕಕ್ಭ್ಗಕಕ್ಭ್ಘಕಕ್ಭ್ಙಕಕ್ಭ್ಚಕಕ್ಭ್ಛಕಕ್ಭ್ಜಕಕ್ಭ್ಝಕಕ್ಭ್ಣಕಕ್ಭ್ಟಕಕ್ಭ್ಠಕಕ್ಭ್ಡಕಕ್ಭ್ಢಕಕ್ಭ್ಣಕಕ್ಭ್ತಕಕ್ಭ್ಥಕಕ್ಭ್ದಕಕ್ಭ್ಧಕಕ್ಭ್ನಕಕ್ಭ್ಪಕಕ್ಭ್ಫಕಕ್ಭ್ಬಕಕ್ಭ್ಭಕಕ್ಭ್ಮಕಕ್ಭ್ಯಕಕ್ಭ್ರಕಕ್ಭ್ಱಕಕ್ಭ್ಲಕಕ್ಭ್ಳಕಕ್ಭ್ವಕಕ್ಭ್ಶಕಕ್ಭ್ಷಕಕ್ಭ್ಸಕಕ್ಭ್ಹಕ

ಕ್ಮ್ಕಕಕ್ಮ್ಖಕಕ್ಮ್ಗಕಕ್ಮ್ಘಕಕ್ಮ್ಙಕಕ್ಮ್ಚಕಕ್ಮ್ಛಕಕ್ಮ್ಜಕಕ್ಮ್ಝಕಕ್ಮ್ಣಕಕ್ಮ್ಟಕಕ್ಮ್ಠಕಕ್ಮ್ಡಕಕ್ಮ್ಢಕಕ್ಮ್ಣಕಕ್ಮ್ತಕಕ್ಮ್ಥಕಕ್ಮ್ದಕಕ್ಮ್ಧಕಕ್ಮ್ನಕಕ್ಮ್ಪಕಕ್ಮ್ಫಕಕ್ಮ್ಬಕಕ್ಮ್ಭಕಕ್ಮ್ಮಕಕ್ಮ್ಯಕಕ್ಮ್ರಕಕ್ಮ್ಱಕಕ್ಮ್ಲಕಕ್ಮ್ಳಕಕ್ಮ್ವಕಕ್ಮ್ಶಕಕ್ಮ್ಷಕಕ್ಮ್ಸಕಕ್ಮ್ಹಕ

ಕ್ಯ್ಕಕಕ್ಯ್ಖಕಕ್ಯ್ಗಕಕ್ಯ್ಘಕಕ್ಯ್ಙಕಕ್ಯ್ಚಕಕ್ಯ್ಛಕಕ್ಯ್ಜಕಕ್ಯ್ಝಕಕ್ಯ್ಣಕಕ್ಯ್ಟಕಕ್ಯ್ಠಕಕ್ಯ್ಡಕಕ್ಯ್ಢಕಕ್ಯ್ಣಕಕ್ಯ್ತಕಕ್ಯ್ಥಕಕ್ಯ್ದಕಕ್ಯ್ಧಕಕ್ಯ್ನಕಕ್ಯ್ಪಕಕ್ಯ್ಫಕಕ್ಯ್ಬಕಕ್ಯ್ಭಕಕ್ಯ್ಮಕಕ್ಯ್ಯಕಕ್ಯ್ರಕಕ್ಯ್ಱಕಕ್ಯ್ಲಕಕ್ಯ್ಳಕಕ್ಯ್ವಕಕ್ಯ್ಶಕಕ್ಯ್ಷಕಕ್ಯ್ಸಕಕ್ಯ್ಹಕ

ಕ್ರ್ಕಕಕ್ರ್ಖಕಕ್ರ್ಗಕಕ್ರ್ಘಕಕ್ರ್ಙಕಕ್ರ್ಚಕಕ್ರ್ಛಕಕ್ರ್ಜಕಕ್ರ್ಝಕಕ್ರ್ಣಕಕ್ರ್ಟಕಕ್ರ್ಠಕಕ್ರ್ಡಕಕ್ರ್ಢಕಕ್ರ್ಣಕಕ್ರ್ತಕಕ್ರ್ಥಕಕ್ರ್ದಕಕ್ರ್ಧಕಕ್ರ್ನಕಕ್ರ್ಪಕಕ್ರ್ಫಕಕ್ರ್ಬಕಕ್ರ್ಭಕಕ್ರ್ಮಕಕ್ರ್ಯಕಕ್ರ್ರಕಕ್ರ್ಱಕಕ್ರ್ಲಕಕ್ರ್ಳಕಕ್ರ್ವಕಕ್ರ್ಶಕಕ್ರ್ಷಕಕ್ರ್ಸಕಕ್ರ್ಹಕ

ಕ್ಲ್ಕಕಕ್ಲ್ಖಕಕ್ಲ್ಗಕಕ್ಲ್ಘಕಕ್ಲ್ಙಕಕ್ಲ್ಚಕಕ್ಲ್ಛಕಕ್ಲ್ಜಕಕ್ಲ್ಝಕಕ್ಲ್ಣಕಕ್ಲ್ಟಕಕ್ಲ್ಠಕಕ್ಲ್ಡಕಕ್ಲ್ಢಕಕ್ಲ್ಣಕಕ್ಲ್ತಕಕ್ಲ್ಥಕಕ್ಲ್ದಕಕ್ಲ್ಧಕಕ್ಲ್ನಕಕ್ಲ್ಪಕಕ್ಲ್ಫಕಕ್ಲ್ಬಕಕ್ಲ್ಭಕಕ್ಲ್ಮಕಕ್ಲ್ಯಕಕ್ಲ್ರಕಕ್ಲ್ಱಕಕ್ಲ್ಲಕಕ್ಲ್ಳಕಕ್ಲ್ವಕಕ್ಲ್ಶಕಕ್ಲ್ಷಕಕ್ಲ್ಸಕಕ್ಲ್ಹಕ

ಕ್ವ್ಕಕಕ್ವ್ಖಕಕ್ವ್ಗಕಕ್ವ್ಘಕಕ್ವ್ಙಕಕ್ವ್ಚಕಕ್ವ್ಛಕಕ್ವ್ಜಕಕ್ವ್ಝಕಕ್ವ್ಣಕಕ್ವ್ಟಕಕ್ವ್ಠಕಕ್ವ್ಡಕಕ್ವ್ಢಕಕ್ವ್ಣಕಕ್ವ್ತಕಕ್ವ್ಥಕಕ್ವ್ದಕಕ್ವ್ಧಕಕ್ವ್ನಕಕ್ವ್ಪಕಕ್ವ್ಫಕಕ್ವ್ಬಕಕ್ವ್ಭಕಕ್ವ್ಮಕಕ್ವ್ಯಕಕ್ವ್ರಕಕ್ವ್ಱಕಕ್ವ್ಲಕಕ್ವ್ಳಕಕ್ವ್ವಕಕ್ವ್ಶಕಕ್ವ್ಷಕಕ್ವ್ಸಕಕ್ವ್ಹಕ

ಕ್ಶ್ಕಕಕ್ಶ್ಖಕಕ್ಶ್ಗಕಕ್ಶ್ಘಕಕ್ಶ್ಙಕಕ್ಶ್ಚಕಕ್ಶ್ಛಕಕ್ಶ್ಜಕಕ್ಶ್ಝಕಕ್ಶ್ಣಕಕ್ಶ್ಟಕಕ್ಶ್ಠಕಕ್ಶ್ಡಕಕ್ಶ್ಢಕಕ್ಶ್ಣಕಕ್ಶ್ತಕಕ್ಶ್ಥಕಕ್ಶ್ದಕಕ್ಶ್ಧಕಕ್ಶ್ನಕಕ್ಶ್ಪಕಕ್ಶ್ಫಕಕ್ಶ್ಬಕಕ್ಶ್ಭಕಕ್ಶ್ಮಕಕ್ಶ್ಯಕಕ್ಶ್ರಕಕ್ಶ್ಱಕಕ್ಶ್ಲಕಕ್ಶ್ಳಕಕ್ಶ್ವಕಕ್ಶ್ಶಕಕ್ಶ್ಷಕಕ್ಶ್ಸಕಕ್ಶ್ಹಕ

ಕ್ಷ್ಕಕಕ್ಷ್ಖಕಕ್ಷ್ಗಕಕ್ಷ್ಘಕಕ್ಷ್ಙಕಕ್ಷ್ಚಕಕ್ಷ್ಛಕಕ್ಷ್ಜಕಕ್ಷ್ಝಕಕ್ಷ್ಣಕಕ್ಷ್ಟಕಕ್ಷ್ಠಕಕ್ಷ್ಡಕಕ್ಷ್ಢಕಕ್ಷ್ಣಕಕ್ಷ್ತಕಕ್ಷ್ಥಕಕ್ಷ್ದಕಕ್ಷ್ಧಕಕ್ಷ್ನಕಕ್ಷ್ಪಕಕ್ಷ್ಫಕಕ್ಷ್ಬಕಕ್ಷ್ಭಕಕ್ಷ್ಮಕಕ್ಷ್ಯಕಕ್ಷ್ರಕಕ್ಷ್ಱಕಕ್ಷ್ಲಕಕ್ಷ್ಳಕಕ್ಷ್ವಕಕ್ಷ್ಶಕಕ್ಷ್ಷಕಕ್ಷ್ಸಕಕ್ಷ್ಹಕ

ಕ್ಸ್ಕಕಕ್ಸ್ಖಕಕ್ಸ್ಗಕಕ್ಸ್ಘಕಕ್ಸ್ಙಕಕ್ಸ್ಚಕಕ್ಸ್ಛಕಕ್ಸ್ಜಕಕ್ಸ್ಝಕಕ್ಸ್ಣಕಕ್ಸ್ಟಕಕ್ಸ್ಠಕಕ್ಸ್ಡಕಕ್ಸ್ಢಕಕ್ಸ್ಣಕಕ್ಸ್ತಕಕ್ಸ್ಥಕಕ್ಸ್ದಕಕ್ಸ್ಧಕಕ್ಸ್ನಕಕ್ಸ್ಪಕಕ್ಸ್ಫಕಕ್ಸ್ಬಕಕ್ಸ್ಭಕಕ್ಸ್ಮಕಕ್ಸ್ಯಕಕ್ಸ್ರಕಕ್ಸ್ಱಕಕ್ಸ್ಲಕಕ್ಸ್ಳಕಕ್ಸ್ವಕಕ್ಸ್ಶಕಕ್ಸ್ಷಕಕ್ಸ್ಸಕಕ್ಸ್ಹಕ

ಕ್ಹ್ಕಕಕ್ಹ್ಖಕಕ್ಹ್ಗಕಕ್ಹ್ಘಕಕ್ಹ್ಙಕಕ್ಹ್ಚಕಕ್ಹ್ಛಕಕ್ಹ್ಜಕಕ್ಹ್ಝಕಕ್ಹ್ಣಕಕ್ಹ್ಟಕಕ್ಹ್ಠಕಕ್ಹ್ಡಕಕ್ಹ್ಢಕಕ್ಹ್ಣಕಕ್ಹ್ತಕಕ್ಹ್ಥಕಕ್ಹ್ದಕಕ್ಹ್ಧಕಕ್ಹ್ನಕಕ್ಹ್ಪಕಕ್ಹ್ಫಕಕ್ಹ್ಬಕಕ್ಹ್ಭಕಕ್ಹ್ಮಕಕ್ಹ್ಯಕಕ್ಹ್ರಕಕ್ಹ್ಱಕಕ್ಹ್ಲಕಕ್ಹ್ಳಕಕ್ಹ್ವಕಕ್ಹ್ಶಕಕ್ಹ್ಷಕಕ್ಹ್ಸಕಕ್ಹ್ಹಕ

ಕ್ಳ್ಕಕಕ್ಳ್ಖಕಕ್ಳ್ಗಕಕ್ಳ್ಘಕಕ್ಳ್ಙಕಕ್ಳ್ಚಕಕ್ಳ್ಛಕಕ್ಳ್ಜಕಕ್ಳ್ಝಕಕ್ಳ್ಣಕಕ್ಳ್ಟಕಕ್ಳ್ಠಕಕ್ಳ್ಡಕಕ್ಳ್ಢಕಕ್ಳ್ಣಕಕ್ಳ್ತಕಕ್ಳ್ಥಕಕ್ಳ್ದಕಕ್ಳ್ಧಕಕ್ಳ್ನಕಕ್ಳ್ಪಕಕ್ಳ್ಫಕಕ್ಳ್ಬಕಕ್ಳ್ಭಕಕ್ಳ್ಮಕಕ್ಳ್ಯಕಕ್ಳ್ರಕಕ್ಳ್ಱಕಕ್ಳ್ಲಕಕ್ಳ್ಳಕಕ್ಳ್ವಕಕ್ಳ್ಶಕಕ್ಳ್ಷಕಕ್ಳ್ಸಕಕ್ಳ್ಹಕ

ಕ್ಱ್ಕಕಕ್ಱ್ಖಕಕ್ಱ್ಗಕಕ್ಱ್ಘಕಕ್ಱ್ಙಕಕ್ಱ್ಚಕಕ್ಱ್ಛಕಕ್ಱ್ಜಕಕ್ಱ್ಝಕಕ್ಱ್ಣಕಕ್ಱ್ಟಕಕ್ಱ್ಠಕಕ್ಱ್ಡಕಕ್ಱ್ಢಕಕ್ಱ್ಣಕಕ್ಱ್ತಕಕ್ಱ್ಥಕಕ್ಱ್ದಕಕ್ಱ್ಧಕಕ್ಱ್ನಕಕ್ಱ್ಪಕಕ್ಱ್ಫಕಕ್ಱ್ಬಕಕ್ಱ್ಭಕಕ್ಱ್ಮಕಕ್ಱ್ಯಕಕ್ಱ್ರಕಕ್ಱ್ಱಕಕ್ಱ್ಲಕಕ್ಱ್ಳಕಕ್ಱ್ವಕಕ್ಱ್ಶಕಕ್ಱ್ಷಕಕ್ಱ್ಸಕಕ್ಱ್ಹಕ

This page is a truncated test for behavior of the special 'tall' subscripts, and the glyphs that may hypothetically follow them in a text.

 

Tall subscripts/Vowels:

 

ಕ್ಕಅಕ್ಖಅಕ್ಘಅಕ್ಟಅಕ್ನಅಕ್ಪಅಕ್ಫಅಕ್ಬಅಕ್ಭಅಕ್ಮಅಕ್ಯಅಕ್ರಅಕ್ವಅಕ್ಶಅಕ್ಷಅಗ್ಷಅಕ್ಸಅಕ್ಳಅ

ಕ್ಕಆಕ್ಖಆಕ್ಘಆಕ್ಟಆಕ್ನಆಕ್ಪಆಕ್ಫಆಕ್ಬಆಕ್ಭಆಕ್ಮಆಕ್ಯಆಕ್ರಆಕ್ವಆಕ್ಶಆಕ್ಷಆಗ್ಷಆಕ್ಸಆಕ್ಳಆ

ಕ್ಕಇಕ್ಖಇಕ್ಘಇಕ್ಟಇಕ್ನಇಕ್ಪಇಕ್ಫಇಕ್ಬಇಕ್ಭಇಕ್ಮಇಕ್ಯಇಕ್ರಇಕ್ವಇಕ್ಶಇಕ್ಷಇಗ್ಷಇಕ್ಸಇಕ್ಳಇ

ಕ್ಕಈಕ್ಖಈಕ್ಘಈಕ್ಟಈಕ್ನಈಕ್ಪಈಕ್ಫಈಕ್ಬಈಕ್ಭಈಕ್ಮಈಕ್ಯಈಕ್ರಈಕ್ವಈಕ್ಶಈಕ್ಷಈಗ್ಷಈಕ್ಸಈಕ್ಳಈ

ಕ್ಕಉಕ್ಖಉಕ್ಘಉಕ್ಟಉಕ್ನಉಕ್ಪಉಕ್ಫಉಕ್ಬಉಕ್ಭಉಕ್ಮಉಕ್ಯಉಕ್ರಉಕ್ವಉಕ್ಶಉಕ್ಷಉಗ್ಷಉಕ್ಸಉಕ್ಳಉ

ಕ್ಕಋಕ್ಖಋಕ್ಘಋಕ್ಟಋಕ್ನಋಕ್ಪಋಕ್ಫಋಕ್ಬಋಕ್ಭಋಕ್ಮಋಕ್ಯಋಕ್ರಋಕ್ವಋಕ್ಶಋಕ್ಷಋಗ್ಷಋಕ್ಸಋಕ್ಳಋ

ಕ್ಕಌಕ್ಖಌಕ್ಘಌಕ್ಟಌಕ್ನಌಕ್ಪಌಕ್ಫಌಕ್ಬಌಕ್ಭಌಕ್ಮಌಕ್ಯಌಕ್ರಌಕ್ವಌಕ್ಶಌಕ್ಷಌಗ್ಷಌಕ್ಸಌಕ್ಳಌ

ಕ್ಕಎಕ್ಖಎಕ್ಘಎಕ್ಟಎಕ್ನಎಕ್ಪಎಕ್ಫಎಕ್ಬಎಕ್ಭಎಕ್ಮಎಕ್ಯಎಕ್ರಎಕ್ವಎಕ್ಶಎಕ್ಷಎಗ್ಷಎಕ್ಸಎಕ್ಳಎ

ಕ್ಕಐಕ್ಖಐಕ್ಘಐಕ್ಟಐಕ್ನಐಕ್ಪಐಕ್ಫಐಕ್ಬಐಕ್ಭಐಕ್ಮಐಕ್ಯಐಕ್ರಐಕ್ವಐಕ್ಶಐಕ್ಷಐಗ್ಷಐಕ್ಸಐಕ್ಳಐ

ಕ್ಕಒಕ್ಖಒಕ್ಘಒಕ್ಟಒಕ್ನಒಕ್ಪಒಕ್ಫಒಕ್ಬಒಕ್ಭಒಕ್ಮಒಕ್ಯಒಕ್ರಒಕ್ವಒಕ್ಶಒಕ್ಷಒಗ್ಷಒಕ್ಸಒಕ್ಳಒ

 

 

Tall subscripts/Consonants:

 

ಕ್ಕಕಕ್ಖಕಕ್ಘಕಕ್ಟಕಕ್ನಕಕ್ಪಕಕ್ಫಕಕ್ಬಕಕ್ಭಕಕ್ಮಕಕ್ಯಕಕ್ರಕಕ್ವಕಕ್ಶಕಕ್ಷಕಗ್ಷಕಕ್ಸಕಕ್ಳಕ

ಕ್ಕಖಕ್ಖಖಕ್ಘಖಕ್ಟಖಕ್ನಖಕ್ಪಖಕ್ಫಖಕ್ಬಖಕ್ಭಖಕ್ಮಖಕ್ಯಖಕ್ರಖಕ್ವಖಕ್ಶಖಕ್ಷಖಗ್ಷಖಕ್ಸಖಕ್ಳಖ

ಕ್ಕಗಕ್ಖಗಕ್ಘಗಕ್ಟಗಕ್ನಗಕ್ಪಗಕ್ಫಗಕ್ಬಗಕ್ಭಗಕ್ಮಗಕ್ಯಗಕ್ರಗಕ್ವಗಕ್ಶಗಕ್ಷಗಗ್ಷಗಕ್ಸಗಕ್ಳಗ

ಕ್ಕಛಕ್ಖಛಕ್ಘಛಕ್ಟಛಕ್ನಛಕ್ಪಛಕ್ಫಛಕ್ಬಛಕ್ಭಛಕ್ಮಛಕ್ಯಛಕ್ರಛಕ್ವಛಕ್ಶಛಕ್ಷಛಗ್ಷಛಕ್ಸಛಕ್ಳಛ

ಕ್ಕಟಕ್ಖಟಕ್ಘಟಕ್ಟಟಕ್ನಟಕ್ಪಟಕ್ಫಟಕ್ಬಟಕ್ಭಟಕ್ಮಟಕ್ಯಟಕ್ರಟಕ್ವಟಕ್ಶಟಕ್ಷಟಗ್ಷಟಕ್ಸಟಕ್ಳಟ

ಕ್ಕಡಕ್ಖಡಕ್ಘಡಕ್ಟಡಕ್ನಡಕ್ಪಡಕ್ಫಡಕ್ಬಡಕ್ಭಡಕ್ಮಡಕ್ಯಡಕ್ರಡಕ್ವಡಕ್ಶಡಕ್ಷಡಗ್ಷಡಕ್ಸಡಕ್ಳಡ

ಕ್ಕಣಕ್ಖಣಕ್ಘಣಕ್ಟಣಕ್ನಣಕ್ಪಣಕ್ಫಣಕ್ಬಣಕ್ಭಣಕ್ಮಣಕ್ಯಣಕ್ರಣಕ್ವಣಕ್ಶಣಕ್ಷಣಗ್ಷಣಕ್ಸಣಕ್ಳಣ

ಕ್ಕತಕ್ಖತಕ್ಘತಕ್ಟತಕ್ನತಕ್ಪತಕ್ಫತಕ್ಬತಕ್ಭತಕ್ಮತಕ್ಯತಕ್ರತಕ್ವತಕ್ಶತಕ್ಷತಗ್ಷತಕ್ಸತಕ್ಳತ

ಕ್ಕಥಕ್ಖಥಕ್ಘಥಕ್ಟಥಕ್ನಥಕ್ಪಥಕ್ಫಥಕ್ಬಥಕ್ಭಥಕ್ಮಥಕ್ಯಥಕ್ರಥಕ್ವಥಕ್ಶಥಕ್ಷಥಗ್ಷಥಕ್ಸಥಕ್ಳಥ

ಕ್ಕನಕ್ಖನಕ್ಘನಕ್ಟನಕ್ನನಕ್ಪನಕ್ಫನಕ್ಬನಕ್ಭನಕ್ಮನಕ್ಯನಕ್ರನಕ್ವನಕ್ಶನಕ್ಷನಗ್ಷನಕ್ಸನಕ್ಳನ

ಕ್ಕಫಕ್ಖಫಕ್ಘಫಕ್ಟಫಕ್ನಫಕ್ಪಫಕ್ಫಫಕ್ಬಫಕ್ಭಫಕ್ಮಫಕ್ಯಫಕ್ರಫಕ್ವಫಕ್ಶಫಕ್ಷಫಗ್ಷಫಕ್ಸಫಕ್ಳಫ

ಕ್ಕಭಕ್ಖಭಕ್ಘಭಕ್ಟಭಕ್ನಭಕ್ಪಭಕ್ಫಭಕ್ಬಭಕ್ಭಭಕ್ಮಭಕ್ಯಭಕ್ರಭಕ್ವಭಕ್ಶಭಕ್ಷಭಗ್ಷಭಕ್ಸಭಕ್ಳಭ

ಕ್ಕಯಕ್ಖಯಕ್ಘಯಕ್ಟಯಕ್ನಯಕ್ಪಯಕ್ಫಯಕ್ಬಯಕ್ಭಯಕ್ಮಯಕ್ಯಯಕ್ರಯಕ್ವಯಕ್ಶಯಕ್ಷಯಗ್ಷಯಕ್ಸಯಕ್ಳಯ

ಕ್ಕರಕ್ಖರಕ್ಘರಕ್ಟರಕ್ನರಕ್ಪರಕ್ಫರಕ್ಬರಕ್ಭರಕ್ಮರಕ್ಯರಕ್ರರಕ್ವರಕ್ಶರಕ್ಷರಗ್ಷರಕ್ಸರಕ್ಳರ

ಕ್ಕಱಕ್ಖಱಕ್ಘಱಕ್ಟಱಕ್ನಱಕ್ಪಱಕ್ಫಱಕ್ಬಱಕ್ಭಱಕ್ಮಱಕ್ಯಱಕ್ರಱಕ್ವಱಕ್ಶಱಕ್ಷಱಗ್ಷಱಕ್ಸಱಕ್ಳಱ

ಕ್ಕಲಕ್ಖಲಕ್ಘಲಕ್ಟಲಕ್ನಲಕ್ಪಲಕ್ಫಲಕ್ಬಲಕ್ಭಲಕ್ಮಲಕ್ಯಲಕ್ರಲಕ್ವಲಕ್ಶಲಕ್ಷಲಗ್ಷಲಕ್ಸಲಕ್ಳಲ

ಕ್ಕಳಕ್ಖಳಕ್ಘಳಕ್ಟಳಕ್ನಳಕ್ಪಳಕ್ಫಳಕ್ಬಳಕ್ಭಳಕ್ಮಳಕ್ಯಳಕ್ರಳಕ್ವಳಕ್ಶಳಕ್ಷಳಗ್ಷಳಕ್ಸಳಕ್ಳಳ

ಕ್ಕವಕ್ಖವಕ್ಘವಕ್ಟವಕ್ನವಕ್ಪವಕ್ಫವಕ್ಬವಕ್ಭವಕ್ಮವಕ್ಯವಕ್ರವಕ್ವವಕ್ಶವಕ್ಷವಗ್ಷವಕ್ಸವಕ್ಳವ

ಕ್ಕಶಕ್ಖಶಕ್ಘಶಕ್ಟಶಕ್ನಶಕ್ಪಶಕ್ಫಶಕ್ಬಶಕ್ಭಶಕ್ಮಶಕ್ಯಶಕ್ರಶಕ್ವಶಕ್ಶಶಕ್ಷಶಗ್ಷಶಕ್ಸಶಕ್ಳಶ

ಕ್ಕಸಕ್ಖಸಕ್ಘಸಕ್ಟಸಕ್ನಸಕ್ಪಸಕ್ಫಸಕ್ಬಸಕ್ಭಸಕ್ಮಸಕ್ಯಸಕ್ರಸಕ್ವಸಕ್ಶಸಕ್ಷಸಗ್ಷಸಕ್ಸಸಕ್ಳಸ

ಕ್ಕಹಕ್ಖಹಕ್ಘಹಕ್ಟಹಕ್ನಹಕ್ಪಹಕ್ಫಹಕ್ಬಹಕ್ಭಹಕ್ಮಹಕ್ಯಹಕ್ರಹಕ್ವಹಕ್ಶಹಕ್ಷಹಗ್ಷಹಕ್ಸಹಕ್ಳಹ

 

 

Tall subscripts/'I' syllables:

 

ಕ್ಕಕಿಕ್ಖಕಿಕ್ಘಕಿಕ್ಟಕಿಕ್ನಕಿಕ್ಪಕಿಕ್ಫಕಿಕ್ಬಕಿಕ್ಭಕಿಕ್ಮಕಿಕ್ಯಕಿಕ್ರಕಿಕ್ವಕಿಕ್ಶಕಿಕ್ಷಕಿಗ್ಷಕಿಕ್ಸಕಿಕ್ಳಕಿ

ಕ್ಕಗಿಕ್ಖಗಿಕ್ಘಗಿಕ್ಟಗಿಕ್ನಗಿಕ್ಪಗಿಕ್ಫಗಿಕ್ಬಗಿಕ್ಭಗಿಕ್ಮಗಿಕ್ಯಗಿಕ್ರಗಿಕ್ವಗಿಕ್ಶಗಿಕ್ಷಗಿಗ್ಷಗಿಕ್ಸಗಿಕ್ಳಗಿ

ಕ್ಕಡಿಕ್ಖಡಿಕ್ಘಡಿಕ್ಟಡಿಕ್ನಡಿಕ್ಪಡಿಕ್ಫಡಿಕ್ಬಡಿಕ್ಭಡಿಕ್ಮಡಿಕ್ಯಡಿಕ್ರಡಿಕ್ವಡಿಕ್ಶಡಿಕ್ಷಡಿಗ್ಷಡಿಕ್ಸಡಿಕ್ಳಡಿ

ಕ್ಕತಿಕ್ಖತಿಕ್ಘತಿಕ್ಟತಿಕ್ನತಿಕ್ಪತಿಕ್ಫತಿಕ್ಬತಿಕ್ಭತಿಕ್ಮತಿಕ್ಯತಿಕ್ರತಿಕ್ವತಿಕ್ಶತಿಕ್ಷತಿಗ್ಷತಿಕ್ಸತಿಕ್ಳತಿ

ಕ್ಕಥಿಕ್ಖಥಿಕ್ಘಥಿಕ್ಟಥಿಕ್ನಥಿಕ್ಪಥಿಕ್ಫಥಿಕ್ಬಥಿಕ್ಭಥಿಕ್ಮಥಿಕ್ಯಥಿಕ್ರಥಿಕ್ವಥಿಕ್ಶಥಿಕ್ಷಥಿಗ್ಷಥಿಕ್ಸಥಿಕ್ಳಥಿ

ಕ್ಕನಿಕ್ಖನಿಕ್ಘನಿಕ್ಟನಿಕ್ನನಿಕ್ಪನಿಕ್ಫನಿಕ್ಬನಿಕ್ಭನಿಕ್ಮನಿಕ್ಯನಿಕ್ರನಿಕ್ವನಿಕ್ಶನಿಕ್ಷನಿಗ್ಷನಿಕ್ಸನಿಕ್ಳನಿ

ಕ್ಕಫಿಕ್ಖಫಿಕ್ಘಫಿಕ್ಟಫಿಕ್ನಫಿಕ್ಪಫಿಕ್ಫಫಿಕ್ಬಫಿಕ್ಭಫಿಕ್ಮಫಿಕ್ಯಫಿಕ್ರಫಿಕ್ವಫಿಕ್ಶಫಿಕ್ಷಫಿಗ್ಷಫಿಕ್ಸಫಿಕ್ಳಫಿ

ಕ್ಕರಿಕ್ಖರಿಕ್ಘರಿಕ್ಟರಿಕ್ನರಿಕ್ಪರಿಕ್ಫರಿಕ್ಬರಿಕ್ಭರಿಕ್ಮರಿಕ್ಯರಿಕ್ರರಿಕ್ವರಿಕ್ಶರಿಕ್ಷರಿಗ್ಷರಿಕ್ಸರಿಕ್ಳರಿ

ಕ್ಕವಿಕ್ಖವಿಕ್ಘವಿಕ್ಟವಿಕ್ನವಿಕ್ಪವಿಕ್ಫವಿಕ್ಬವಿಕ್ಭವಿಕ್ಮವಿಕ್ಯವಿಕ್ರವಿಕ್ವವಿಕ್ಶವಿಕ್ಷವಿಗ್ಷವಿಕ್ಸವಿಕ್ಳವಿ

ಕ್ಕಶಿಕ್ಖಶಿಕ್ಘಶಿಕ್ಟಶಿಕ್ನಶಿಕ್ಪಶಿಕ್ಫಶಿಕ್ಬಶಿಕ್ಭಶಿಕ್ಮಶಿಕ್ಯಶಿಕ್ರಶಿಕ್ವಶಿಕ್ಶಶಿಕ್ಷಶಿಗ್ಷಶಿಕ್ಸಶಿಕ್ಳಶಿ

ಕ್ಕಸಿಕ್ಖಸಿಕ್ಘಸಿಕ್ಟಸಿಕ್ನಸಿಕ್ಪಸಿಕ್ಫಸಿಕ್ಬಸಿಕ್ಭಸಿಕ್ಮಸಿಕ್ಯಸಿಕ್ರಸಿಕ್ವಸಿಕ್ಶಸಿಕ್ಷಸಿಗ್ಷಸಿಕ್ಸಸಿಕ್ಳಸಿ

ಕ್ಕಹಿಕ್ಖಹಿಕ್ಘಹಿಕ್ಟಹಿಕ್ನಹಿಕ್ಪಹಿಕ್ಫಹಿಕ್ಬಹಿಕ್ಭಹಿಕ್ಮಹಿಕ್ಯಹಿಕ್ರಹಿಕ್ವಹಿಕ್ಶಹಿಕ್ಷಹಿಗ್ಷಹಿಕ್ಸಹಿಕ್ಳಹಿ

 

 

Tall subscripts/Vowel signs and symbols:

 

ಕ್ಕಂಕ್ಖಂಕ್ಘಂಕ್ಟಂಕ್ನಂಕ್ಪಂಕ್ಫಂಕ್ಬಂಕ್ಭಂಕ್ಮಂಕ್ಯಂಕ್ರಂಕ್ವಂಕ್ಶಂಕ್ಷಂಗ್ಷಂಕ್ಸಂಕ್ಳಂ

ರ್ಕ್ಕರ್ಕ್ಖರ್ಕ್ಘರ್ಕ್ಟರ್ಕ್ನರ್ಕ್ಪರ್ಕ್ಫರ್ಕ್ಬರ್ಕ್ಭರ್ಕ್ಮರ್ಕ್ಯರ್ಕ್ರರ್ಕ್ವರ್ಕ್ಶರ್ಕ್ಷಗ್ಷರ್ರ್ಕ್ಸರ್ಕ್ಳ

ಕ್ಕೀ ಕ್ಖೀ ಕ್ಘೀ ಕ್ಟೀ ಕ್ನೀ ಕ್ಪೀ ಕ್ಭೀ ಕ್ಫೀ ಕ್ಮೀ ಕ್ಯೀ ಕ್ರೀ ಕ್ವೀ ಕ್ಶೀ ಕ್ಷೀ ಗ್ಷೀ ಕ್ಸೀ ಕ್ಳೀ ಕ್ಛೀ

ಕ್ಕೈ ಕ್ಖೈ ಕ್ಘೈ ಕ್ಟೈ ಕ್ನೈ ಕ್ಪೈ ಕ್ಭೈ ಕ್ಫೈ ಕ್ಮೈ ಕ್ಯೈ ಕ್ರೈ ಕ್ವೈ ಕ್ಶೈ ಕ್ಷೈ ಗ್ಷೈ ಕ್ಸೈ ಕ್ಚೈ ಕ್ತೈ ಕ್ಛೈ

Punctuation kerns

 

Dumb quotes:

 

"ಅ"ಆ"ಇ"ಈ"ಉ"ಊ"ಋ"ೠ"ಌ"ೡ"ಎ"ಏ"ಐ"ಒ"ಓ"ಔ"
"ಕ"ಖ"ಗ"ಘ"ಙ"ಚ"ಛ"ಜ"ಝ"ಞ"ಟ"ಠ"ಡ"ಢ"ಣ"ತ"ಥ"ದ"ಧ"ನ"
"ಪ"ಫ"ಬ"ಭ"ಮ"ಯ"ರ"ಱ"ಲ"ಳ"ವ"ಶ"ಷ"ಸ"ಹ"ೞ"
"ಕಾ"ಕೀ"ಕು"ಕೂ"ಕೃ"ಕೈ"ಕೌ"ಕಂ"ಕಃ"ಕ್"
"ಕಿ"ಖಿ"ಗಿ"ಘಿ"ಙಿ"ಚಿ"ಛಿ"ಜಿ"ಝಿ"ಞಿ"ಟಿ"ಠಿ"ಡಿ"ಢಿ"ಣಿ"ತಿ"ಥಿ"ದಿ"ಧಿ"ನಿ"
"ಪಿ"ಫಿ"ಬಿ"ಭಿ"ಮಿ"ಯಿ"ರಿ"ಱಿ"ಲಿ"ವಿ"ಶಿ"ಷಿ"ಸಿ"ಹಿ"ಳಿ"ೞಿ"
"ಙೆ"ಜೆ"ಞೆ"ಱೆ"ೞೆ"ಪು"ಪೂ"ರ್"
"ಕ್ಕ"ಕ್ಖ"ಕ್ಗ"ಕ್ಘ"ಕ್ಙ"ಕ್ಚ"ಕ್ಛ"ಕ್ಜ"ಕ್ಝ"ಕ್ಞ"ಕ್ಟ"ಕ್ಠ"ಕ್ಡ"ಕ್ಢ"ಕ್ಣ"ಕ್ತ"ಕ್ಥ"ಕ್ದ"ಕ್ಧ"ಕ್ನ"
"ಕ್ಪ"ಕ್ಫ"ಕ್ಬ"ಕ್ಭ"ಕ್ಮ"ಕ್ಯ"ಕ್ರ"ಕ್ಱ"ಕ್ಲ"ಕ್ವ"ಕ್ಶ"ಕ್ಷ"ಕ್ಸ"ಕ್ಹ"ಕ್ಳ"ಕ್ೞ"
"೦"೧"೨"೩"೪"೫"೬"೭"೮"೯"

 

 

Hyphen:

 

-ಅ-ಆ-ಇ-ಈ-ಉ-ಊ-ಋ-ೠ-ಌ-ೡ-ಎ-ಏ-ಐ-ಒ-ಓ-ಔ-
-ಕ-ಖ-ಗ-ಘ-ಙ-ಚ-ಛ-ಜ-ಝ-ಞ-ಟ-ಠ-ಡ-ಢ-ಣ-ತ-ಥ-ದ-ಧ-ನ-
-ಪ-ಫ-ಬ-ಭ-ಮ-ಯ-ರ-ಱ-ಲ-ಳ-ವ-ಶ-ಷ-ಸ-ಹ-ೞ-
-ಕಾ-ಕೀ-ಕು-ಕೂ-ಕೃ-ಕೈ-ಕೌ-ಕಂ-ಕಃ-ಕ್-
-ಕಿ-ಖಿ-ಗಿ-ಘಿ-ಙಿ-ಚಿ-ಛಿ-ಜಿ-ಝಿ-ಞಿ-ಟಿ-ಠಿ-ಡಿ-ಢಿ-ಣಿ-ತಿ-ಥಿ-ದಿ-ಧಿ-ನಿ-
-ಪಿ-ಫಿ-ಬಿ-ಭಿ-ಮಿ-ಯಿ-ರಿ-ಱಿ-ಲಿ-ವಿ-ಶಿ-ಷಿ-ಸಿ-ಹಿ-ಳಿ-ೞಿ-
-ಙೆ-ಜೆ-ಞೆ-ಱೆ-ೞೆ-ಪು-ಪೂ-ರ್-
-ಕ್ಕ-ಕ್ಖ-ಕ್ಗ-ಕ್ಘ-ಕ್ಙ-ಕ್ಚ-ಕ್ಛ-ಕ್ಜ-ಕ್ಝ-ಕ್ಞ-ಕ್ಟ-ಕ್ಠ-ಕ್ಡ-ಕ್ಢ-ಕ್ಣ-ಕ್ತ-ಕ್ಥ-ಕ್ದ-ಕ್ಧ-ಕ್ನ-
-ಕ್ಪ-ಕ್ಫ-ಕ್ಬ-ಕ್ಭ-ಕ್ಮ-ಕ್ಯ-ಕ್ರ-ಕ್ಱ-ಕ್ಲ-ಕ್ವ-ಕ್ಶ-ಕ್ಷ-ಕ್ಸ-ಕ್ಹ-ಕ್ಳ-ಕ್ೞ-
-೦-೧-೨-೩-೪-೫-೬-೭-೮-೯-

 

 

Period:

 

.ಅ.ಆ.ಇ.ಈ.ಉ.ಊ.ಋ.ೠ.ಌ.ೡ.ಎ.ಏ.ಐ.ಒ.ಓ.ಔ.
.ಕ.ಖ.ಗ.ಘ.ಙ.ಚ.ಛ.ಜ.ಝ.ಞ.ಟ.ಠ.ಡ.ಢ.ಣ.ತ.ಥ.ದ.ಧ.ನ.
.ಪ.ಫ.ಬ.ಭ.ಮ.ಯ.ರ.ಱ.ಲ.ಳ.ವ.ಶ.ಷ.ಸ.ಹ.ೞ.
.ಕಾ.ಕೀ.ಕು.ಕೂ.ಕೃ.ಕೈ.ಕೌ.ಕಂ.ಕಃ.ಕ್.
.ಕಿ.ಖಿ.ಗಿ.ಘಿ.ಙಿ.ಚಿ.ಛಿ.ಜಿ.ಝಿ.ಞಿ.ಟಿ.ಠಿ.ಡಿ.ಢಿ.ಣಿ.ತಿ.ಥಿ.ದಿ.ಧಿ.ನಿ.
.ಪಿ.ಫಿ.ಬಿ.ಭಿ.ಮಿ.ಯಿ.ರಿ.ಱಿ.ಲಿ.ವಿ.ಶಿ.ಷಿ.ಸಿ.ಹಿ.ಳಿ.ೞಿ.
.ಙೆ.ಜೆ.ಞೆ.ಱೆ.ೞೆ.ಪು.ಪೂ.ರ್.
.ಕ್ಕ.ಕ್ಖ.ಕ್ಗ.ಕ್ಘ.ಕ್ಙ.ಕ್ಚ.ಕ್ಛ.ಕ್ಜ.ಕ್ಝ.ಕ್ಞ.ಕ್ಟ.ಕ್ಠ.ಕ್ಡ.ಕ್ಢ.ಕ್ಣ.ಕ್ತ.ಕ್ಥ.ಕ್ದ.ಕ್ಧ.ಕ್ನ.
.ಕ್ಪ.ಕ್ಫ.ಕ್ಬ.ಕ್ಭ.ಕ್ಮ.ಕ್ಯ.ಕ್ರ.ಕ್ಱ.ಕ್ಲ.ಕ್ವ.ಕ್ಶ.ಕ್ಷ.ಕ್ಸ.ಕ್ಹ.ಕ್ಳ.ಕ್ೞ.
.೦.೧.೨.೩.೪.೫.೬.೭.೮.೯.

 

 

Comma:

 

,ಅ,ಆ,ಇ,ಈ,ಉ,ಊ,ಋ,ೠ,ಌ,ೡ,ಎ,ಏ,ಐ,ಒ,ಓ,ಔ,
,ಕ,ಖ,ಗ,ಘ,ಙ,ಚ,ಛ,ಜ,ಝ,ಞ,ಟ,ಠ,ಡ,ಢ,ಣ,ತ,ಥ,ದ,ಧ,ನ,
,ಪ,ಫ,ಬ,ಭ,ಮ,ಯ,ರ,ಱ,ಲ,ಳ,ವ,ಶ,ಷ,ಸ,ಹ,ೞ,
,ಕಾ,ಕೀ,ಕು,ಕೂ,ಕೃ,ಕೈ,ಕೌ,ಕಂ,ಕಃ,ಕ್,
,ಕಿ,ಖಿ,ಗಿ,ಘಿ,ಙಿ,ಚಿ,ಛಿ,ಜಿ,ಝಿ,ಞಿ,ಟಿ,ಠಿ,ಡಿ,ಢಿ,ಣಿ,ತಿ,ಥಿ,ದಿ,ಧಿ,ನಿ,
,ಪಿ,ಫಿ,ಬಿ,ಭಿ,ಮಿ,ಯಿ,ರಿ,ಱಿ,ಲಿ,ವಿ,ಶಿ,ಷಿ,ಸಿ,ಹಿ,ಳಿ,ೞಿ,
,ಙೆ,ಜೆ,ಞೆ,ಱೆ,ೞೆ,ಪು,ಪೂ,ರ್,
,ಕ್ಕ,ಕ್ಖ,ಕ್ಗ,ಕ್ಘ,ಕ್ಙ,ಕ್ಚ,ಕ್ಛ,ಕ್ಜ,ಕ್ಝ,ಕ್ಞ,ಕ್ಟ,ಕ್ಠ,ಕ್ಡ,ಕ್ಢ,ಕ್ಣ,ಕ್ತ,ಕ್ಥ,ಕ್ದ,ಕ್ಧ,ಕ್ನ,
,ಕ್ಪ,ಕ್ಫ,ಕ್ಬ,ಕ್ಭ,ಕ್ಮ,ಕ್ಯ,ಕ್ರ,ಕ್ಱ,ಕ್ಲ,ಕ್ವ,ಕ್ಶ,ಕ್ಷ,ಕ್ಸ,ಕ್ಹ,ಕ್ಳ,ಕ್ೞ,
,೦,೧,೨,೩,೪,೫,೬,೭,೮,೯,

 

 

Colon:

 

:ಅ:ಆ:ಇ:ಈ:ಉ:ಊ:ಋ:ೠ:ಌ:ೡ:ಎ:ಏ:ಐ:ಒ:ಓ:ಔ:
:ಕ:ಖ:ಗ:ಘ:ಙ:ಚ:ಛ:ಜ:ಝ:ಞ:ಟ:ಠ:ಡ:ಢ:ಣ:ತ:ಥ:ದ:ಧ:ನ:
:ಪ:ಫ:ಬ:ಭ:ಮ:ಯ:ರ:ಱ:ಲ:ಳ:ವ:ಶ:ಷ:ಸ:ಹ:ೞ:
:ಕಾ:ಕೀ:ಕು:ಕೂ:ಕೃ:ಕೈ:ಕೌ:ಕಂ:ಕಃ:ಕ್:
:ಕಿ:ಖಿ:ಗಿ:ಘಿ:ಙಿ:ಚಿ:ಛಿ:ಜಿ:ಝಿ:ಞಿ:ಟಿ:ಠಿ:ಡಿ:ಢಿ:ಣಿ:ತಿ:ಥಿ:ದಿ:ಧಿ:ನಿ:
:ಪಿ:ಫಿ:ಬಿ:ಭಿ:ಮಿ:ಯಿ:ರಿ:ಱಿ:ಲಿ:ವಿ:ಶಿ:ಷಿ:ಸಿ:ಹಿ:ಳಿ:ೞಿ:
:ಙೆ:ಜೆ:ಞೆ:ಱೆ:ೞೆ:ಪು:ಪೂ:ರ್:
:ಕ್ಕ:ಕ್ಖ:ಕ್ಗ:ಕ್ಘ:ಕ್ಙ:ಕ್ಚ:ಕ್ಛ:ಕ್ಜ:ಕ್ಝ:ಕ್ಞ:ಕ್ಟ:ಕ್ಠ:ಕ್ಡ:ಕ್ಢ:ಕ್ಣ:ಕ್ತ:ಕ್ಥ:ಕ್ದ:ಕ್ಧ:ಕ್ನ:
:ಕ್ಪ:ಕ್ಫ:ಕ್ಬ:ಕ್ಭ:ಕ್ಮ:ಕ್ಯ:ಕ್ರ:ಕ್ಱ:ಕ್ಲ:ಕ್ವ:ಕ್ಶ:ಕ್ಷ:ಕ್ಸ:ಕ್ಹ:ಕ್ಳ:ಕ್ೞ:
:೦:೧:೨:೩:೪:೫:೬:೭:೮:೯:

 

 

Smart quotes:

 

“ಅ” “ಆ” “ಇ” “ಈ” “ಉ” “ಊ” “ಋ” “ೠ” “ಌ” “ೡ” “ಎ” “ಏ” “ಐ” “ಒ” “ಓ” “ಔ”
“ಕ” “ಖ” “ಗ” “ಘ” “ಙ” “ಚ” “ಛ” “ಜ” “ಝ” “ಞ” “ಟ” “ಠ” “ಡ” “ಢ” “ಣ” “ತ” “ಥ” “ದ” “ಧ” “ನ”
“ಪ” “ಫ” “ಬ” “ಭ” “ಮ” “ಯ” “ರ” “ಱ” “ಲ” “ಳ” “ವ” “ಶ” “ಷ” “ಸ” “ಹ” “ೞ”
“ಕಾ” “ಕೀ” “ಕು” “ಕೂ” “ಕೃ” “ಕೈ” “ಕೌ” “ಕಂ” “ಕಃ” “ಕ್”
“ಕಿ” “ಖಿ” “ಗಿ” “ಘಿ” “ಙಿ” “ಚಿ” “ಛಿ” “ಜಿ” “ಝಿ” “ಞಿ” “ಟಿ” “ಠಿ” “ಡಿ” “ಢಿ” “ಣಿ” “ತಿ” “ಥಿ” “ದಿ” “ಧಿ” “ನಿ”
“ಪಿ” “ಫಿ” “ಬಿ” “ಭಿ” “ಮಿ” “ಯಿ” “ರಿ” “ಱಿ” “ಲಿ” “ವಿ” “ಶಿ” “ಷಿ” “ಸಿ” “ಹಿ” “ಳಿ” “ೞಿ”
“ಙೆ” “ಜೆ” “ಞೆ” “ಱೆ” “ೞೆ” “ಪು” “ಪೂ” “ರ್”
“ಕ್ಕ” “ಕ್ಖ” “ಕ್ಗ” “ಕ್ಘ” “ಕ್ಙ” “ಕ್ಚ” “ಕ್ಛ” “ಕ್ಜ” “ಕ್ಝ” “ಕ್ಞ” “ಕ್ಟ” “ಕ್ಠ” “ಕ್ಡ” “ಕ್ಢ” “ಕ್ಣ” “ಕ್ತ” “ಕ್ಥ” “ಕ್ದ” “ಕ್ಧ” “ಕ್ನ”
“ಕ್ಪ” “ಕ್ಫ” “ಕ್ಬ” “ಕ್ಭ” “ಕ್ಮ” “ಕ್ಯ” “ಕ್ರ” “ಕ್ಱ” “ಕ್ಲ” “ಕ್ವ” “ಕ್ಶ” “ಕ್ಷ” “ಕ್ಸ” “ಕ್ಹ” “ಕ್ಳ” “ಕ್ೞ”
“೦” “೧” “೨” “೩” “೪” “೫” “೬” “೭” “೮” “೯”

 

 

Parenthesis:

 

(ಅ) (ಆ) (ಇ) (ಈ) (ಉ) (ಊ) (ಋ) (ೠ) (ಌ) (ೡ) (ಎ) (ಏ) (ಐ) (ಒ) (ಓ) (ಔ)
(ಕ) (ಖ) (ಗ) (ಘ) (ಙ) (ಚ) (ಛ) (ಜ) (ಝ) (ಞ) (ಟ) (ಠ) (ಡ) (ಢ) (ಣ) (ತ) (ಥ) (ದ) (ಧ) (ನ)
(ಪ) (ಫ) (ಬ) (ಭ) (ಮ) (ಯ) (ರ) (ಱ) (ಲ) (ಳ) (ವ) (ಶ) (ಷ) (ಸ) (ಹ) (ೞ)
(ಕಾ) (ಕೀ) (ಕು) (ಕೂ) (ಕೃ) (ಕೈ) (ಕೌ) (ಕಂ) (ಕಃ) (ಕ್)
(ಕಿ) (ಖಿ) (ಗಿ) (ಘಿ) (ಙಿ) (ಚಿ) (ಛಿ) (ಜಿ) (ಝಿ) (ಞಿ) (ಟಿ) (ಠಿ) (ಡಿ) (ಢಿ) (ಣಿ) (ತಿ) (ಥಿ) (ದಿ) (ಧಿ) (ನಿ)
(ಪಿ) (ಫಿ) (ಬಿ) (ಭಿ) (ಮಿ) (ಯಿ) (ರಿ) (ಱಿ) (ಲಿ) (ವಿ) (ಶಿ) (ಷಿ) (ಸಿ) (ಹಿ) (ಳಿ) (ೞಿ)
(ಙೆ) (ಜೆ) (ಞೆ) (ಱೆ) (ೞೆ) (ಪು) (ಪೂ) (ರ್)
(ಕ್ಕ) (ಕ್ಖ) (ಕ್ಗ) (ಕ್ಘ) (ಕ್ಙ) (ಕ್ಚ) (ಕ್ಛ) (ಕ್ಜ) (ಕ್ಝ) (ಕ್ಞ) (ಕ್ಟ) (ಕ್ಠ) (ಕ್ಡ) (ಕ್ಢ) (ಕ್ಣ) (ಕ್ತ) (ಕ್ಥ) (ಕ್ದ) (ಕ್ಧ) (ಕ್ನ)
(ಕ್ಪ) (ಕ್ಫ) (ಕ್ಬ) (ಕ್ಭ) (ಕ್ಮ) (ಕ್ಯ) (ಕ್ರ) (ಕ್ಱ) (ಕ್ಲ) (ಕ್ವ) (ಕ್ಶ) (ಕ್ಷ) (ಕ್ಸ) (ಕ್ಹ) (ಕ್ಳ) (ಕ್ೞ)
(೦) (೧) (೨) (೩) (೪) (೫) (೬) (೭) (೮) (೯)

 

 

Brackets:

 

[ಅ] [ಆ] [ಇ] [ಈ] [ಉ] [ಊ] [ಋ] [ೠ] [ಌ] [ೡ] [ಎ] [ಏ] [ಐ] [ಒ] [ಓ] [ಔ]
[ಕ] [ಖ] [ಗ] [ಘ] [ಙ] [ಚ] [ಛ] [ಜ] [ಝ] [ಞ] [ಟ] [ಠ] [ಡ] [ಢ] [ಣ] [ತ] [ಥ] [ದ] [ಧ] [ನ]
[ಪ] [ಫ] [ಬ] [ಭ] [ಮ] [ಯ] [ರ] [ಱ] [ಲ] [ಳ] [ವ] [ಶ] [ಷ] [ಸ] [ಹ] [ೞ]
[ಕಾ] [ಕೀ] [ಕು] [ಕೂ] [ಕೃ] [ಕೈ] [ಕೌ] [ಕಂ] [ಕಃ] [ಕ್]
[ಕಿ] [ಖಿ] [ಗಿ] [ಘಿ] [ಙಿ] [ಚಿ] [ಛಿ] [ಜಿ] [ಝಿ] [ಞಿ] [ಟಿ] [ಠಿ] [ಡಿ] [ಢಿ] [ಣಿ] [ತಿ] [ಥಿ] [ದಿ] [ಧಿ] [ನಿ]
[ಪಿ] [ಫಿ] [ಬಿ] [ಭಿ] [ಮಿ] [ಯಿ] [ರಿ] [ಱಿ] [ಲಿ] [ವಿ] [ಶಿ] [ಷಿ] [ಸಿ] [ಹಿ] [ಳಿ] [ೞಿ]
[ಙೆ] [ಜೆ] [ಞೆ] [ಱೆ] [ೞೆ] [ಪು] [ಪೂ] [ರ್]
[ಕ್ಕ] [ಕ್ಖ] [ಕ್ಗ] [ಕ್ಘ] [ಕ್ಙ] [ಕ್ಚ] [ಕ್ಛ] [ಕ್ಜ] [ಕ್ಝ] [ಕ್ಞ] [ಕ್ಟ] [ಕ್ಠ] [ಕ್ಡ] [ಕ್ಢ] [ಕ್ಣ] [ಕ್ತ] [ಕ್ಥ] [ಕ್ದ] [ಕ್ಧ] [ಕ್ನ]
[ಕ್ಪ] [ಕ್ಫ] [ಕ್ಬ] [ಕ್ಭ] [ಕ್ಮ] [ಕ್ಯ] [ಕ್ರ] [ಕ್ಱ] [ಕ್ಲ] [ಕ್ವ] [ಕ್ಶ] [ಕ್ಷ] [ಕ್ಸ] [ಕ್ಹ] [ಕ್ಳ] [ಕ್ೞ]
[೦] [೧] [೨] [೩] [೪] [೫] [೬] [೭] [೮] [೯]

 

 

Question:

 

ಅ? ಆ? ಇ? ಈ? ಉ? ಊ? ಋ? ೠ? ಌ? ೡ? ಎ? ಏ? ಐ? ಒ? ಓ? ಔ?
ಕ? ಖ? ಗ? ಘ? ಙ? ಚ? ಛ? ಜ? ಝ? ಞ? ಟ? ಠ? ಡ? ಢ? ಣ? ತ? ಥ? ದ? ಧ? ನ?
ಪ? ಫ? ಬ? ಭ? ಮ? ಯ? ರ? ಱ? ಲ? ಳ? ವ? ಶ? ಷ? ಸ? ಹ? ೞ?
ಕಾ? ಕೀ? ಕು? ಕೂ? ಕೃ? ಕೈ? ಕೌ? ಕಂ? ಕಃ? ಕ್?
ಕಿ? ಖಿ? ಗಿ? ಘಿ? ಙಿ? ಚಿ? ಛಿ? ಜಿ? ಝಿ? ಞಿ? ಟಿ? ಠಿ? ಡಿ? ಢಿ? ಣಿ? ತಿ? ಥಿ? ದಿ? ಧಿ? ನಿ?
ಪಿ? ಫಿ? ಬಿ? ಭಿ? ಮಿ? ಯಿ? ರಿ? ಱಿ? ಲಿ? ವಿ? ಶಿ? ಷಿ? ಸಿ? ಹಿ? ಳಿ? ೞಿ?
ಙೆ? ಜೆ? ಞೆ? ಱೆ? ೞೆ? ಪು? ಪೂ? ರ್?
ಕ್ಕ? ಕ್ಖ? ಕ್ಗ? ಕ್ಘ? ಕ್ಙ? ಕ್ಚ? ಕ್ಛ? ಕ್ಜ? ಕ್ಝ? ಕ್ಞ? ಕ್ಟ? ಕ್ಠ? ಕ್ಡ? ಕ್ಢ? ಕ್ಣ? ಕ್ತ? ಕ್ಥ? ಕ್ದ? ಕ್ಧ? ಕ್ನ?
ಕ್ಪ? ಕ್ಫ? ಕ್ಬ? ಕ್ಭ? ಕ್ಮ? ಕ್ಯ? ಕ್ರ? ಕ್ಱ? ಕ್ಲ? ಕ್ವ? ಕ್ಶ? ಕ್ಷ? ಕ್ಸ? ಕ್ಹ? ಕ್ಳ? ಕ್ೞ?
೦? ೧? ೨? ೩? ೪? ೫? ೬? ೭? ೮? ೯?

 

 

Exclamation:

 

ಅ! ಆ! ಇ! ಈ! ಉ! ಊ! ಋ! ೠ! ಌ! ೡ! ಎ! ಏ! ಐ! ಒ! ಓ! ಔ!
ಕ! ಖ! ಗ! ಘ! ಙ! ಚ! ಛ! ಜ! ಝ! ಞ! ಟ! ಠ! ಡ! ಢ! ಣ! ತ! ಥ! ದ! ಧ! ನ!
ಪ! ಫ! ಬ! ಭ! ಮ! ಯ! ರ! ಱ! ಲ! ಳ! ವ! ಶ! ಷ! ಸ! ಹ! ೞ!
ಕಾ! ಕೀ! ಕು! ಕೂ! ಕೃ! ಕೈ! ಕೌ! ಕಂ! ಕಃ! ಕ್!
ಕಿ! ಖಿ! ಗಿ! ಘಿ! ಙಿ! ಚಿ! ಛಿ! ಜಿ! ಝಿ! ಞಿ! ಟಿ! ಠಿ! ಡಿ! ಢಿ! ಣಿ! ತಿ! ಥಿ! ದಿ! ಧಿ! ನಿ!
ಪಿ! ಫಿ! ಬಿ! ಭಿ! ಮಿ! ಯಿ! ರಿ! ಱಿ! ಲಿ! ವಿ! ಶಿ! ಷಿ! ಸಿ! ಹಿ! ಳಿ! ೞಿ!
ಙೆ! ಜೆ! ಞೆ! ಱೆ! ೞೆ! ಪು! ಪೂ! ರ್!
ಕ್ಕ! ಕ್ಖ! ಕ್ಗ! ಕ್ಘ! ಕ್ಙ! ಕ್ಚ! ಕ್ಛ! ಕ್ಜ! ಕ್ಝ! ಕ್ಞ! ಕ್ಟ! ಕ್ಠ! ಕ್ಡ! ಕ್ಢ! ಕ್ಣ! ಕ್ತ! ಕ್ಥ! ಕ್ದ! ಕ್ಧ! ಕ್ನ!
ಕ್ಪ! ಕ್ಫ! ಕ್ಬ! ಕ್ಭ! ಕ್ಮ! ಕ್ಯ! ಕ್ರ! ಕ್ಱ! ಕ್ಲ! ಕ್ವ! ಕ್ಶ! ಕ್ಷ! ಕ್ಸ! ಕ್ಹ! ಕ್ಳ! ಕ್ೞ!
೦! ೧! ೨! ೩! ೪! ೫! ೬! ೭! ೮! ೯!

 

 

Forward slash:

 

/ಅ/ಆ/ಇ/ಈ/ಉ/ಊ/ಋ/ೠ/ಌ/ೡ/ಎ/ಏ/ಐ/ಒ/ಓ/ಔ/
/ಕ/ಖ/ಗ/ಘ/ಙ/ಚ/ಛ/ಜ/ಝ/ಞ/ಟ/ಠ/ಡ/ಢ/ಣ/ತ/ಥ/ದ/ಧ/ನ/
/ಪ/ಫ/ಬ/ಭ/ಮ/ಯ/ರ/ಱ/ಲ/ಳ/ವ/ಶ/ಷ/ಸ/ಹ/ೞ/
/ಕಾ/ಕೀ/ಕು/ಕೂ/ಕೃ/ಕೈ/ಕೌ/ಕಂ/ಕಃ/ಕ್/
/ಕಿ/ಖಿ/ಗಿ/ಘಿ/ಙಿ/ಚಿ/ಛಿ/ಜಿ/ಝಿ/ಞಿ/ಟಿ/ಠಿ/ಡಿ/ಢಿ/ಣಿ/ತಿ/ಥಿ/ದಿ/ಧಿ/ನಿ/
/ಪಿ/ಫಿ/ಬಿ/ಭಿ/ಮಿ/ಯಿ/ರಿ/ಱಿ/ಲಿ/ವಿ/ಶಿ/ಷಿ/ಸಿ/ಹಿ/ಳಿ/ೞಿ/
/ಙೆ/ಜೆ/ಞೆ/ಱೆ/ೞೆ/ಪು/ಪೂ/ರ್/
/ಕ್ಕ/ಕ್ಖ/ಕ್ಗ/ಕ್ಘ/ಕ್ಙ/ಕ್ಚ/ಕ್ಛ/ಕ್ಜ/ಕ್ಝ/ಕ್ಞ/ಕ್ಟ/ಕ್ಠ/ಕ್ಡ/ಕ್ಢ/ಕ್ಣ/ಕ್ತ/ಕ್ಥ/ಕ್ದ/ಕ್ಧ/ಕ್ನ/
/ಕ್ಪ/ಕ್ಫ/ಕ್ಬ/ಕ್ಭ/ಕ್ಮ/ಕ್ಯ/ಕ್ರ/ಕ್ಱ/ಕ್ಲ/ಕ್ವ/ಕ್ಶ/ಕ್ಷ/ಕ್ಸ/ಕ್ಹ/ಕ್ಳ/ಕ್ೞ/
/೦/೧/೨/೩/೪/೫/೬/೭/೮/೯/

 

 

Indian Rupee:

 

₹೦ ₹೧ ₹೨ ₹೩ ₹೪ ₹೫ ₹೬ ₹೭ ₹೮ ₹೯

Kannada numeral spacing

 

೦೦೦೧೦೨೦೩೦೪೦೫೦೬೦೭೦೮೦೯೦
೧೦೧೧೧೨೧೩೧೪೧೫೧೬೧೭೧೮೧೯೧
೨೦೨೧೨೨೨೩೨೪೨೫೨೬೨೭೨೮೨೯೨
೩೦೩೧೩೨೩೩೩೪೩೫೩೬೩೭೩೮೩೯೩
೪೦೪೧೪೨೪೩೪೪೪೫೪೬೪೭೪೮೪೯೪
೫೦೫೧೫೨೫೩೫೪೫೫೫೬೫೭೫೮೫೯೫
೬೦೬೧೬೨೬೩೬೪೬೫೬೬೬೭೬೮೬೯೬
೭೦೭೧೭೨೭೩೭೪೭೫೭೬೭೭೭೮೭೯೭
೮೦೮೧೮೨೮೩೮೪೮೫೮೬೮೭೮೮೮೯೮
೯೦೯೧೯೨೯೩೯೪೯೫೯೬೯೭೯೮೯೯೯

Adhesiontext early glyps: ಕರದನಫವಲಒ - 30 pt.

 

 

ಕದನ ಕವನದ ರವರ ಫಲಕದ ವರ ನರಕ ದನ ಕವನದ ಕವನದ ಲವ, ಕರದ ನರಕ ಕವನದ ಕವನದ ಫಲಕದ. ಫಲಕದ, ನರಕ INR ಫಲಕದ ಕವನದ, ಕದನ ನರಕ ನವ, ಕವನದ ಕವನ ಫಲಕದ, ಕ 1645 ದನದ ಲವ, ಕವನದ, ಕವನ ಕವನದ. ಕನಕ ಕದನ ವರ ಕವನದ ಕವನದ ನ ಫಲಕದ ದವರ e-mail ದನದ ಫಲ ನವ ವರ ವರ, ಕವನದ ಲ ಫಲಕದ ಕವನದ ಕವನದ ಕವನದ ಕದನ ಫಲಕದ ವರ ಕವನದ, ನರಕ ವರ, ರವರ ದರ ದರ ನವ ನರಕ ರವರ 639 ಫಲಕದ ಫಲಕದ ಕನಕ ಫಲ ದರ, ಒ ಕನಕ ನವರ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ರವರ ಫಲಕದ.

 

 

20 pt.

ದರದ ಕವನದ ದರ 37 ಕನಕ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ದನದ ಕವನದ ಫಲಕದ ನ ಕನಕ ಫಲ ನವರ, ನವರ ದನದ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ನರಕ ದನ ಕವನದ ವರ ಕರದ ನ ಫಲಕದ ದರ ದರದ, ಕವನದ, ಫಲಕದ ನವರ ಕವನದ ರವರ ಲವ ಕವನದ, ನವ ಫಲಕ ಫಲ ಫಲಕದ NEWS: ಫಲಕದ ರವರ ಕವನದ ದನ ಕವನದ ವರ, ಕರದ ಕವನದ ಕರದ 76 ದನ ಫಲಕ ಕವನದ ವರ ನವ ಕವನದ ಫಲಕದ ದನ ಫಲಕದ ಕವನದ ನವರ ಫಲಕದ 2016, ಫಲಕ ಕವನ ವರ ನವರ ಫಲಕದ. ಫಲಕದ Karnataka ಕರದ ಕರದ ಫಲಕದ, ದರ ವರ 75 ದರದ ನವ ಫಲಕದ ಕವನದ ಫಲಕದ ರವರ ದರ 48 ಫಲಕದ ದನದ ಫಲಕದ ಫಲಕದ. ಕ ನರಕ ದರದ ಫಲಕದ, ಕರದ. ಫಲಕದ ಕದನ ಫಲಕದ, ದ, ದರ ಕವನದ ದನ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ಕವನದ ದನ ಕದನ ಫಲ ಫಲಕದ. ಕವನದ ನವರ ಫಲಕದ ಕದನ ದವರ, ಫಲಕದ ನವ ಫಲಕದ ನವ ಒ 20 ನವರ ಫಲಕ ದನದ ದರ ನವ ಕನಕ. ನವರ ದವರ ವರ, ಫಲಕದ ಫಲಕದ ನವ links ಫಲಕದ ರ ಕವನ, ನವರ 66 ಕನಕ ಕವನದ, ಕರದ ಕವನದ, ಫಲ ಫಲಕದ ನರಕ ಕವನದ ಫಲಕದ ಕವನದ.

 

 

16 pt.

ದರದ ಕವನದ ದರ 37 ಕನಕ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ದನದ ಕವನದ ಫಲಕದ ನ ಕನಕ ಫಲ ನವರ, ನವರ ದನದ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ನರಕ ದನ ಕವನದ ವರ ಕರದ ನ ಫಲಕದ ದರ ದರದ, ಕವನದ, ಫಲಕದ ನವರ ಕವನದ ರವರ ಲವ ಕವನದ, ನವ ಫಲಕ ಫಲ ಫಲಕದ NEWS: ಫಲಕದ ರವರ ಕವನದ ದನ ಕವನದ ವರ, ಕರದ ಕವನದ ಕರದ 76 ದನ ಫಲಕ ಕವನದ ವರ ನವ ಕವನದ ಫಲಕದ ದನ ಫಲಕದ ಕವನದ ನವರ ಫಲಕದ 2016, ಫಲಕ ಕವನ ವರ ನವರ ಫಲಕದ. ಫಲಕದ Karnataka ಕರದ ಕರದ ಫಲಕದ, ದರ ವರ 75 ದರದ ನವ ಫಲಕದ ಕವನದ ಫಲಕದ ರವರ ದರ 48 ಫಲಕದ ದನದ ಫಲಕದ ಫಲಕದ. ಕ ನರಕ ದರದ ಫಲಕದ, ಕರದ. ಫಲಕದ ಕದನ ಫಲಕದ, ದ, ದರ ಕವನದ ದನ ಫಲಕದ ಫಲಕದ ಕವನದ ದನ ಕದನ ಫಲ ಫಲಕದ. ಕವನದ ನವರ ಫಲಕದ ಕದನ ದವರ, ಫಲಕದ ನವ ಫಲಕದ ನವ ಒ 20 ನವರ ಫಲಕ ದನದ ದರ ನವ ಕನಕ. ನವರ ದವರ ವರ, ಫಲಕದ ಫಲಕದ ನವ links ಫಲಕದ ರ ಕವನ, ನವರ 66 ಕನಕ ಕವನದ, ಕರದ ಕವನದ, ಫಲ ಫಲಕದ ನರಕ ಕವನದ ಫಲಕದ ಕವನದ.

 


 

Adhesiontext early glyps w/ vowel signs: ಕರದನಫವಲಒ ಾ ು ೂ ೆ ೌ ೃ - 30 pt.

 

 

ಕೆನರಾ ಕಾರ ಕೆಲಕಾಲ ವಾದನದ ವಾಲರವರ 761 ರ, ಕಾಲದ 8455 ದರೂ, ಕೆಲಕಾಲದ ಫುಕು ಕಾನೂರು ನೆರವು ನರಕ 422 ನೆನಾನ ನೆರವಾದವರು ಕಲಾಕಾರನ ಕುರುಕಲು ಒಲೆ ರೂ ರವಾನೆದಾರರು, ದನದ, ನೆರವಾದರು tech ರವಾನೆದಾರರು ಲಾರ ರವಾನೆದಾರರ ವೂ, ನಕಲುಫಲಕದ ನವುರು ಕವನದ ಕಾದ ಕೌರವರ ನಕಲುಫಲಕ ದಾರು, ಕೃ ರಫಾ ಕರೆದ. ಫರೆರಾ ಕಾದವರು ರೆ ಕರಾರು ಒ ಕಾರವಾರದ ಕೆ ನೆರವು ವಾಲ USA ನಕಲುಫಲಕದ ಕಾರ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ರವಾನೆದಾರರ ರವಾನೆದಾರನ ನವರು, ವಾವಾ ದಾದಾ, ಕುನುನೂರಾ ಕದನ 529 ಕಾನಾ ರವಾನೆದಾರ, ನೆರವಾದವರು ನೆವ ರವಾನೆದಾರರು ಕೆಲಕಾಲ ದೂರದ ಕೆಲಕಾಲದ ನಾನು ವುದು ದೂ ಕೂನು ನೆನಾನ ರವರೂ ರೂ 82 ನಕಲುಫಲಕ ಕಾನೂರು,

 

 

20 pt.

ಒಕಾಲ ಒಲೆ ಲಾಲಾ ವಾದ, ಕೆನದ ಕರೆದು ಕಾಲುವೆ ವಾ ನೆಲ, ಕೂರಲು ನೌ, ಕಲಾಕಾರರು ನಾರದನ, ದರ ನಾರದನ, ಕೂರಲು, ಕವನ ನೆರವಾದವು ವಾದದ 49 ವೆ ನೌಕ ರವಾನೆದಾರರ ನೆರವಾದವರು ನು ದವರು ಕುರುಕಲು ಕೌರವರು ರವಾನೆದಾರರು ಕೆನದ ನೆರವಾದವರು ವಾದನದ ಫಲ ರವಾನೆದಾರ ವಲೆರಾ ಕಾಲ ಕರದ. ಲುಕಾ ಕಲೆ, ದಾರದ ಕಲಾಕಾರರು, ನೆರವಾದವು ನೆರವು, ನವೂರೂ ಕಾರವಾರ ದಾರದ ವರದಾನ, ವಾದವು ಕಾಕೆ, ನೆಲ ಕದನ ನೆನಾನ ರವಾನೆದಾರರು ಫುವಾ ರವಾನೆದಾರರು ಕುಕನೂರು ವು ನೆರವಾದವರು ಕೆಲವರು ನಕಲುಫಲಕ SCORES ಕಲಾಕಾರನ ಒರೆ ಕಾರಾ ದರದ ನು ದೂರು ಕುವರರ! ರವಾನೆದಾರರು ಕಾಕು ಕರೆದ ವೆ, ನಕಲುಫಲಕ ರವಾನೆದಾರನ ನಾದ ಕುದುರೆ ಕವಲು ರವಾನೆದಾರರ ಕೆರೂರು. ದ ಒಕಾಲ, ನ ನೆರವಾದವು 428 ದರವು? Reply: ಕುರುಕಲು ಕಾರವಾರ ನೆ ಕುಲ ನಕಲುಫಲಕ ಕಾಲವದು ನಾದ ಕುಲು ಕರೆದರೆ ರವಾನೆದಾರರು 18 ರವಾನೆದಾರರ ನೂಕು ದವರು ಕುರುಕಲು ಕಾರವಾರದ ಕಾಲವದು. ಕೆನದ ವಲೆರಾ ನಾನೂ ರವಾನೆದಾರನ ರೆವ ನೂರಾರು ರ ರವಾನೆದಾರರು ಫಲಕ ದೆ ಕರೆದರೂ ವರ ಕೌರವರ ಕ, ಕುನುನೂರಾ ಕುಕನೂರು ಕೂರಲು. ನೆನಾನ ಕುಲು ಕೆಲ ರವಾನೆದಾರರು ಕವನದ ದರದ, ದನ ನಾನಾ ನೆರವಾದರು 163 ನೆನಾನ ನು ಫಾ Prime Minister ಕಲಾಕಾರನ ಕರೆ ರವಾನೆದಾರರ, ಕಾಕು-ವಲೆರಾ ಕರಾರು ರವಾನೆದಾರರು ಕೆನರಾ ಕೆನೆ ನಕಲುಫಲಕ ಕೆಲಕಾಲದ 440 ವಾದನದ ಕೃ ಕಾದ ಕೂಲ. ನೆರವು ನು ಕದನಕಾರರು ವಾಲರವರ ಕುವರರ ಕರೆದು USD, GBP ಕುನುನೂರಾ ಕೌರವರು ಕಾನಾ ಕೂಲ ಕುದೂರು ನವರು ಕರೆದರೂ ನೆವ ರು. ದಾನ ರವಾನೆ ಕರದ ರವಾನೆದಾರರ, ರಾ ರವಾನೆದಾರ ಕುನುನೂರಾ 3437 ಕೂನು ನೆರವಾದವರು ಕು ನಾನು ಕವನ ಕಾರ ಕೆರೆ, ಕಲೆ ರವೆ, ವುದು ಕುರುಕಲು ಕೆವಲ ನೂರು ಕಾದವರು, ನೌಕ ನಾನು ಕನಕ 63 ಕೆಲವರು ವಾದಕರು ನಕಲಾದ, ವಾಲರವರ. ನರಕುಲ ನೆರವಾದವು ನೌಕ ಕರಾರು, ಕರೆ ನೆಲ ಕುಕನೂರು ನೆರವಾದವು 269 ರವಾನೆದಾರರ ಕಾದ ರಾವ ಲವ ಕಲಾಕಾರನ ಕುರುಕಲು ಕಾಲು ರವಾನೆದಾರರ ನೌಕರರ ರ ವೂ 50 ನಾವೂ, ವೂ 704, ವಾಲಾ ನೆರವಾದವು ರವಾನೆದಾರರು ಕಾನಾ, ಕೆರೂರು ನೆ, ಕವಲು ನಕಲಾದ ಲಾ ರವಾನೆದಾರರು, ಕೂರಲು ನೆರೆ ಕುಕನೂರು ವಾದನದ ರಾ ಕುಲು. ವಾದನ ಕದನಕಾರರು ನವರ ರವರೂ 49, ಕರಾರು Travel ನಕಲುಫಲಕ, ಕಾಲ ದಾನ 198 ಕಾಲನ ಕೂರಲು ನಕುಲ 98 ರೆ ರವಾನೆ ದಾರರ ಕುಕನೂರು ನೂರನೆ ನಾರದನ ನೆರವಾದವರು ಕುದುರೆ ನೂರಾರು ನೂರು ದರದ. ದೂ ಕೆವಲ 9483 ಕುಲು ರವಾನೆದಾರನ 342 ನರಕ ಕರದ ನಕಲಾದ ನೆರವಾದರು ರಾವ, ನರಕುಲ ವು, ರವಾನೆದಾರರು ನಕಲು ಕುರುಕಲು ಕಾರಾ ಕರೆ ಕಾಲವದು 35, ನಕಲು ಒ.

 

 

16 pt.

ಒಕಾಲ ಒಲೆ ಲಾಲಾ ವಾದ, ಕೆನದ ಕರೆದು ಕಾಲುವೆ ವಾ ನೆಲ, ಕೂರಲು ನೌ, ಕಲಾಕಾರರು ನಾರದನ, ದರ ನಾರದನ, ಕೂರಲು, ಕವನ ನೆರವಾದವು ವಾದದ 49 ವೆ ನೌಕ ರವಾನೆದಾರರ ನೆರವಾದವರು ನು ದವರು ಕುರುಕಲು ಕೌರವರು ರವಾನೆದಾರರು ಕೆನದ ನೆರವಾದವರು ವಾದನದ ಫಲ ರವಾನೆದಾರ ವಲೆರಾ ಕಾಲ ಕರದ. ಲುಕಾ ಕಲೆ, ದಾರದ ಕಲಾಕಾರರು, ನೆರವಾದವು ನೆರವು, ನವೂರೂ ಕಾರವಾರ ದಾರದ ವರದಾನ, ವಾದವು ಕಾಕೆ, ನೆಲ ಕದನ ನೆನಾನ ರವಾನೆದಾರರು ಫುವಾ ರವಾನೆದಾರರು ಕುಕನೂರು ವು ನೆರವಾದವರು ಕೆಲವರು ನಕಲುಫಲಕ SCORES ಕಲಾಕಾರನ ಒರೆ ಕಾರಾ ದರದ ನು ದೂರು ಕುವರರ! ರವಾನೆದಾರರು ಕಾಕು ಕರೆದ ವೆ, ನಕಲುಫಲಕ ರವಾನೆದಾರನ ನಾದ ಕುದುರೆ ಕವಲು ರವಾನೆದಾರರ ಕೆರೂರು. ದ ಒಕಾಲ, ನ ನೆರವಾದವು 428 ದರವು? Reply: ಕುರುಕಲು ಕಾರವಾರ ನೆ ಕುಲ ನಕಲುಫಲಕ ಕಾಲವದು ನಾದ ಕುಲು ಕರೆದರೆ ರವಾನೆದಾರರು 18 ರವಾನೆದಾರರ ನೂಕು ದವರು ಕುರುಕಲು ಕಾರವಾರದ ಕಾಲವದು. ಕೆನದ ವಲೆರಾ ನಾನೂ ರವಾನೆದಾರನ ರೆವ ನೂರಾರು ರ ರವಾನೆದಾರರು ಫಲಕ ದೆ ಕರೆದರೂ ವರ ಕೌರವರ ಕ, ಕುನುನೂರಾ ಕುಕನೂರು ಕೂರಲು. ನೆನಾನ ಕುಲು ಕೆಲ ರವಾನೆದಾರರು ಕವನದ ದರದ, ದನ ನಾನಾ ನೆರವಾದರು 163 ನೆನಾನ ನು ಫಾ Prime Minister ಕಲಾಕಾರನ ಕರೆ ರವಾನೆದಾರರ, ಕಾಕು-ವಲೆರಾ ಕರಾರು ರವಾನೆದಾರರು ಕೆನರಾ ಕೆನೆ ನಕಲುಫಲಕ ಕೆಲಕಾಲದ 440 ವಾದನದ ಕೃ ಕಾದ ಕೂಲ. ನೆರವು ನು ಕದನಕಾರರು ವಾಲರವರ ಕುವರರ ಕರೆದು USD, GBP ಕುನುನೂರಾ ಕೌರವರು ಕಾನಾ ಕೂಲ ಕುದೂರು ನವರು ಕರೆದರೂ ನೆವ ರು. ದಾನ ರವಾನೆ ಕರದ ರವಾನೆದಾರರ, ರಾ ರವಾನೆದಾರ ಕುನುನೂರಾ 3437 ಕೂನು ನೆರವಾದವರು ಕು ನಾನು ಕವನ ಕಾರ ಕೆರೆ, ಕಲೆ ರವೆ, ವುದು ಕುರುಕಲು ಕೆವಲ ನೂರು ಕಾದವರು, ನೌಕ ನಾನು ಕನಕ 63 ಕೆಲವರು ವಾದಕರು ನಕಲಾದ, ವಾಲರವರ. ನರಕುಲ ನೆರವಾದವು ನೌಕ ಕರಾರು, ಕರೆ ನೆಲ ಕುಕನೂರು ನೆರವಾದವು 269 ರವಾನೆದಾರರ ಕಾದ ರಾವ ಲವ ಕಲಾಕಾರನ ಕುರುಕಲು ಕಾಲು ರವಾನೆದಾರರ ನೌಕರರ ರ ವೂ 50 ನಾವೂ, ವೂ 704, ವಾಲಾ ನೆರವಾದವು ರವಾನೆದಾರರು ಕಾನಾ, ಕೆರೂರು ನೆ, ಕವಲು ನಕಲಾದ ಲಾ ರವಾನೆದಾರರು, ಕೂರಲು ನೆರೆ ಕುಕನೂರು ವಾದನದ ರಾ ಕುಲು. ವಾದನ ಕದನಕಾರರು ನವರ ರವರೂ 49, ಕರಾರು Travel ನಕಲುಫಲಕ, ಕಾಲ ದಾನ 198 ಕಾಲನ ಕೂರಲು ನಕುಲ 98 ರೆ ರವಾನೆ ದಾರರ ಕುಕನೂರು ನೂರನೆ ನಾರದನ ನೆರವಾದವರು ಕುದುರೆ ನೂರಾರು ನೂರು ದರದ. ದೂ ಕೆವಲ 9483 ಕುಲು ರವಾನೆದಾರನ 342 ನರಕ ಕರದ ನಕಲಾದ ನೆರವಾದರು ರಾವ, ನರಕುಲ ವು, ರವಾನೆದಾರರು ನಕಲು ಕುರುಕಲು ಕಾರಾ ಕರೆ ಕಾಲವದು 35, ನಕಲು ಒ.

 


 

Adhesiontext all vowels/consonants, no vowel signs: ಕಖಗಘಙಚಛಜಝಞಟಠಡಢಣತಥದಧನಪಫಬಭಮಯರಱಲವಶಷಸಹಳೞಅಆಇಈಉಊಋಎಏಐಒಓಔಅಂಅಃ - 30 pt.

 

 

ಕಲಶ ಇದತ ಉಪಘಟಕ ಆ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಷಹ ಮಸಣದ ಆಈ ಗದಗಕರ ಅಂತರಂಗದ ಜಯಂತರ, ಆಗಸದ ಅಸಮಂಜಸ ಸಂಕಲನ ಛಲ ಅಂತಃಕರಣದ ತಂಡ ಗಂಧದವನ ತಂದ 949, ಕಡತದಂತಹ ಕಂಡ ಜನರ ಐಆಂ 404, ಗಮನದ, ಅನಂತರದ ಉಪಘಟಕದ, ಕಡತದಂತಹ ಪಂಗಡ 5070 ಮನ 9773, ಅಂಕ ಅಂತರಂಗದ. ಸಂಕಲನ, ಉಪಕರಣಅಂಶದ, ಇಅಂಇ ನವ ಶಂಕ ಕಡತ. ಆತ ಅಆ, ಕವನಸಂಕಲನ ಹಂತದ ಮಗನ ಕರಗತ, ರಂಗನಟ. ಈತರಹದ ಅವರವರ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಙ ಫಲಕದ ಅನಂತ, ಇಔಈಕಡತದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಉಗಮದ 55 ವಹನದ ಆದಂತಹಕಡತ ಕಡತದ ಮಂಗಲ ಘಟಕದ ಕಲಶ ಸಫಲ ಮನಬಂದ ಮಕರಂದದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ತದನಂತರ.

 

 

20 pt.

ಉಪಕರಣದ ಎಂಎಂ ಶಹ ಕವನಸಂಕಲನ ಕಸವರ 5146 ಭಗವಂತನ, ಅಂತಕನ ಸಂಕಲನದ ಹಂದರದ ಸಮಯ 84. ಫಲಕದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಅಸಹಜ ಸಂಪದ, ಇಔಈಕಡತದ ಸಂರಚಕ, ಗಜ ಔಐಇ ಆತನ. ಕಡತದಂತಹ ಸಂಶಯದ ಯಂಥ ಅಸಮಂಜಸ ಜನಪದರ ಆಗರ ಮಥನ ಉಪಘಟಕ ಅಂತರತಮ ಆನಂದ ಆಕರದ 69 ಮಂಥನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಎಕ, ಉಃ ಕವನಸಂಕಲನ ಗಂಧಕ ದಡದ ಇಒ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಕವನಸಂಕಲನ ಬಡತನ, ಪದ ಜಡ ಸಡಗರ, ಲಂಬಚಲನ 56 ಶತ ಆನಂದಕಂದ ಮಸಣದ ಅಂತಃಕಲಹ ರಂಗಶಂಕರ ಅಂತಃಕಲಹದ ಸಂಯಮದ 77 ಪಂಥದ ಸಂಘದ. ಔಐಇ ಆದಂತಹ, ಅರಸನ 6407 ನಟ ಆದಂತಹಕಡತ, ನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ, ಆನಂದಕಂದ ಅಧಮ ಸತತ, ಘಟಕ, ತದನಂತರ ಆಗ ಅಸಂಗತ. ಮಥನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಎ ತನಕದ ಜಲಂಧರ ಅಂತಃಕಲಹದ 8774 ಕಂಡ ಸಬಲನ ಸಮತಲ 68, ಬಂಧನದ ಓದಲ ಅಂತಃಕರಣ ರಂಗ ಸಂಕಲನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಅನಂತರ ಎಂಬಂತಹ ರಂಗಸಂಗ ಜ ಸಂಜಯ ಜಲಜನಕ 8445 ಗದಗ, ರಂತಹ ಕಮಲದಂತಹ ಜನರ ಆರಂಭದ ಸಂಶಯ. ಗಜವದನ ಜನಪದರ ಭಗವಂತ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಘಮಘಮ ಎ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಂಬಂಧದ ಕಟಂ 3727 ದನದಂಡಂ ಗಂಧದವನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಂ ಪಟ, ವಂಶ, ಓಂಆ ಪದದ ಎಂಬಂತಹ ವಂದನ ರಂಗಸಂಗ ಅಂತಃಕರಣ ಫಲ ಮಥನ ಆದಂತಹಕಡತ, ಅಂತರ ಅಂತಃಕರಣದ ಬಡವರ, ಅಂತಃಕಲಹ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಜಠರದ ದರದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಮರ ಪರಸಂಗದ ಜಲಜನಕ. ಅಂತಃಕಲಹ ಸಂಖಲನ ಜನ 8052, ಕತಕಣ, ಕಡತದಂತಹ. ಅರಸನ ಲಜಪತ ಇಅಂಇ ರಂಗನಟ ತರಹ ಅಂತಃಕಲಹದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಮಂಜಸ ಸಹಸಂಬಂಧ ಸಬರದ 43 ಆಓ ನರಕ ಉದರದ ಅಂತಕನ ಏಕ ಆದಂತಹಕಡತ ಉಪಕರಣದ 696 ಸಬಲ ಅಂತಹ ಅಎಏ, ದಸರ ಜಗದಗಲ ಮಂಗನ ಕಟಂ ಅಂತಃಕರಣದ 6396 ಶಂಕ ಸಂಗತ ಇಹ ಪದಬಂಧ ಭಯಂಕರ ಉಪ. ಇಔಈಕಡತದ ಕವನಸಂಕಲನ ಭವ ತಬರನ ಕವನಸಂಕಲನ ಜನಪದರ ಅಂತಃಕರಣದ ನಯ 1347 ಜನ ಕಂಪನ ಲಜಪತ, ತಬರನ ಆಗದ 79 ಸಂಬಂಧ ಗಂಡನ ಆಗಮನ ಸಂಸದ ರಂಗಶಂಕರ ಕಸವರ ಅನವರತ ಅವ ಕವನದಂಥ 9612 ಗದಗಕರ ಬಂದಂತಹ ಎಂಬ ಜನಪದರ ಕಡತದಂತಹ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಮದನ ಅಂತಹ ಅಂತಕನ ಸಲ ಕವನಸಂಕಲನ 3614 ಜಯಂತರ ಹಣ ಧನಂಜಯ ಷ ಅಂತರಂಗ ಪವನಜರವರ, ದಶಕದ ಎಂಥ ಉಪಗಣ ಅವನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಕಲ ಪಥ ಕಮಲದಂತಹ ಅಂತರಂಗ ನಂದಗಡ ಬಡವರ, ಆದಂತಹಕಡತ ಸಂಯಮದ ಜಯನಗರ ಅಂತಃಕರಣದ ಶಬರಶಂಕರ, ಸಂಬಂಧದ, ಘಟಕದ ಗದಗಕರ ಅನಂತರದ ಹಂತದ ಸಡಗರ ಭಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮಂಗಲ ಬಡವ ಎಇಉ ದಶಕದ ಪರ ಈ ಓಇಖ ಓಂ ಥರದ 791, ಸಲದ. ಉಪಕರಣಅಂಶದ ದನದಂಡಂ, ಗಣಕದಂತಹ ಸಂರಚನ ಪರಮಹಂಸ, ಖಐ ಐಆಂ, ಅಂಶ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಆದಂತಹಕಡತ ಲಂಬ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಆನಂದ, ಸಕಲ ಎಂತಹ.

 

 

16 pt.

ಉಪಕರಣದ ಎಂಎಂ ಶಹ ಕವನಸಂಕಲನ ಕಸವರ 5146 ಭಗವಂತನ, ಅಂತಕನ ಸಂಕಲನದ ಹಂದರದ ಸಮಯ 84. ಫಲಕದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಅಸಹಜ ಸಂಪದ, ಇಔಈಕಡತದ ಸಂರಚಕ, ಗಜ ಔಐಇ ಆತನ. ಕಡತದಂತಹ ಸಂಶಯದ ಯಂಥ ಅಸಮಂಜಸ ಜನಪದರ ಆಗರ ಮಥನ ಉಪಘಟಕ ಅಂತರತಮ ಆನಂದ ಆಕರದ 69 ಮಂಥನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಎಕ, ಉಃ ಕವನಸಂಕಲನ ಗಂಧಕ ದಡದ ಇಒ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಕವನಸಂಕಲನ ಬಡತನ, ಪದ ಜಡ ಸಡಗರ, ಲಂಬಚಲನ 56 ಶತ ಆನಂದಕಂದ ಮಸಣದ ಅಂತಃಕಲಹ ರಂಗಶಂಕರ ಅಂತಃಕಲಹದ ಸಂಯಮದ 77 ಪಂಥದ ಸಂಘದ. ಔಐಇ ಆದಂತಹ, ಅರಸನ 6407 ನಟ ಆದಂತಹಕಡತ, ನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ, ಆನಂದಕಂದ ಅಧಮ ಸತತ, ಘಟಕ, ತದನಂತರ ಆಗ ಅಸಂಗತ. ಮಥನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಎ ತನಕದ ಜಲಂಧರ ಅಂತಃಕಲಹದ 8774 ಕಂಡ ಸಬಲನ ಸಮತಲ 68, ಬಂಧನದ ಓದಲ ಅಂತಃಕರಣ ರಂಗ ಸಂಕಲನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಅನಂತರ ಎಂಬಂತಹ ರಂಗಸಂಗ ಜ ಸಂಜಯ ಜಲಜನಕ 8445 ಗದಗ, ರಂತಹ ಕಮಲದಂತಹ ಜನರ ಆರಂಭದ ಸಂಶಯ. ಗಜವದನ ಜನಪದರ ಭಗವಂತ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಘಮಘಮ ಎ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಂಬಂಧದ ಕಟಂ 3727 ದನದಂಡಂ ಗಂಧದವನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಂ ಪಟ, ವಂಶ, ಓಂಆ ಪದದ ಎಂಬಂತಹ ವಂದನ ರಂಗಸಂಗ ಅಂತಃಕರಣ ಫಲ ಮಥನ ಆದಂತಹಕಡತ, ಅಂತರ ಅಂತಃಕರಣದ ಬಡವರ, ಅಂತಃಕಲಹ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಜಠರದ ದರದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಮರ ಪರಸಂಗದ ಜಲಜನಕ. ಅಂತಃಕಲಹ ಸಂಖಲನ ಜನ 8052, ಕತಕಣ, ಕಡತದಂತಹ. ಅರಸನ ಲಜಪತ ಇಅಂಇ ರಂಗನಟ ತರಹ ಅಂತಃಕಲಹದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಮಂಜಸ ಸಹಸಂಬಂಧ ಸಬರದ 43 ಆಓ ನರಕ ಉದರದ ಅಂತಕನ ಏಕ ಆದಂತಹಕಡತ ಉಪಕರಣದ 696 ಸಬಲ ಅಂತಹ ಅಎಏ, ದಸರ ಜಗದಗಲ ಮಂಗನ ಕಟಂ ಅಂತಃಕರಣದ 6396 ಶಂಕ ಸಂಗತ ಇಹ ಪದಬಂಧ ಭಯಂಕರ ಉಪ. ಇಔಈಕಡತದ ಕವನಸಂಕಲನ ಭವ ತಬರನ ಕವನಸಂಕಲನ ಜನಪದರ ಅಂತಃಕರಣದ ನಯ 1347 ಜನ ಕಂಪನ ಲಜಪತ, ತಬರನ ಆಗದ 79 ಸಂಬಂಧ ಗಂಡನ ಆಗಮನ ಸಂಸದ ರಂಗಶಂಕರ ಕಸವರ ಅನವರತ ಅವ ಕವನದಂಥ 9612 ಗದಗಕರ ಬಂದಂತಹ ಎಂಬ ಜನಪದರ ಕಡತದಂತಹ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಮದನ ಅಂತಹ ಅಂತಕನ ಸಲ ಕವನಸಂಕಲನ 3614 ಜಯಂತರ ಹಣ ಧನಂಜಯ ಷ ಅಂತರಂಗ ಪವನಜರವರ, ದಶಕದ ಎಂಥ ಉಪಗಣ ಅವನ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಸಕಲ ಪಥ ಕಮಲದಂತಹ ಅಂತರಂಗ ನಂದಗಡ ಬಡವರ, ಆದಂತಹಕಡತ ಸಂಯಮದ ಜಯನಗರ ಅಂತಃಕರಣದ ಶಬರಶಂಕರ, ಸಂಬಂಧದ, ಘಟಕದ ಗದಗಕರ ಅನಂತರದ ಹಂತದ ಸಡಗರ ಭಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮಂಗಲ ಬಡವ ಎಇಉ ದಶಕದ ಪರ ಈ ಓಇಖ ಓಂ ಥರದ 791, ಸಲದ. ಉಪಕರಣಅಂಶದ ದನದಂಡಂ, ಗಣಕದಂತಹ ಸಂರಚನ ಪರಮಹಂಸ, ಖಐ ಐಆಂ, ಅಂಶ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಆದಂತಹಕಡತ ಲಂಬ ಉಪಕರಣಅಂಶದ ಆನಂದ, ಸಕಲ ಎಂತಹ.

Adhesiontext stage 2 glyphs w/ vowel signs: ಕರದನಫವಲಒ ಳಸತಗಡಥಔ ಾ ು ೂ ೆ ೌ ೃ

 

 

30 pt.

ತೂಕದ ತಾರಾನಾಥ ಕತೆಗಾರ ನಾಗಲು ಕೃನಾದ 2844 ತಾಲೂಕುಗಳಾದ ಸಡಗರ ಕಡಗಳು ಸುರತನಗರದ ವಾದನ, ರವಾನೆದಾರ ಕಥೆಗಾರರು ನೆರವಾಗುವುದು ಲಾ 821 ರವಾನೆದಾರರು ನವರಸ 36 ನೂರು ಸಲದ ಕೃಸರಕಾರ ರವಾನೆದಾರರು 9387 ರಥ ಕತೌಕೂಡ ಕದನಕಾರರು ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ನಡೆಸಲಾಗದು, ಕತೆಗಾರನಾಗಲು Bengaluru ನಾಗ ಸರಕುಗಳು ಕತೆಗಳೆದುರು ಕಲೆ ಸರಕಾ ರಗತೌ ಳೆರಡರ. ಕತೆಗಾರನಾಗಲು ಕೃವಲ ಸೆಗಾರರು ಸಾರಾ ಸರಕು ಗಲು ತೆರೆಸಾ ಲುಸಾಕ ಒಳಗಾಗುವರು ನವ ಡ ರೂ ಕೆಲ, ಕೆಳಫಲಕವು ಗುರುಕುಲ ಕಡತಗಳು ವಾದಗಳ ತಲೆಕೆಳಗಾದ, ಕಲೆ ಕತೆಗಾರನಾಗಲು ರಥಗಳ ದರೂ ಫಲಕಗಳ ನವುರು ರೆವ ಸೌದೆ ಕೂತೆ ತುಳುವ ಕಲಾಕೌರ ಸರಸ ತನದ ನಾರದನ? ವ ನೆರವಾಗುವುದು ಒಡಾಕ 47 ಕಡೂರು. ಲವಾಕ ಸರಕಾರಗಳೆರಡರ ಸು ತರುವುದರ ನಾನಗೆ ಗುರುಗೌಳು ಕತೆಗಾರನಾಗಲು

 

 

20 pt.

ಗುರುತುಗಳು ಕಥಾನ ಕವಾಗುವ ಒಳ ನಕಲುಗಾರ ಕೂಡಲ ದಾರುವು ತಾತನವ ಕೃರಾದ ವಾದಕ, ನೆರವಾಗುವುದು, ನೌ ಫಲ ನಗು, ಸಾಗಾ ನಾನೂ ಫುವಾ ಕನಾತಕದ ಕುಲುತೌ ನಾದ ಫಲಕಗಳ ಕೆನರಾ ಕರದ ಫೆ, ತೆರವು ಕಾಗ ದಗಳು ಕರೆದಳು ಸತತ ಕೆ ಗಡಸುತನ ದೂರು, ತಲೆಕೆಳಗು ಲುಕಾ 46 ಗೆಲುವಾಗೆಲೆ ದರವು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಕಸು 90 ಔಲು ನೆರವಾಗುವುದು ನಾಗ. ಕಲಸು ಕತೆಗಾ ರನಾಗಲು ಕೂತ ಡಾ, ಸದಾ ಫಸಾ ದೂರ ನೆರವಾಗಲು ಸಫಲರಾದವರು ನಕಲಾದ ತೌರೂರ ಕೆ. ನೆ, ನಾವು ನನಗೆ ಸರಕಾ ರಗ ಳೆರಡರ ನಾಸಾ, ದರ ಕೆಳಗೆರೆಗಳು ವಾವಾ ಕೆಲಕಾಲ ಗ ರಗಸಗಳು, ನಡುನಡುವೆ ಕಾಕು ಗೆಲುಕೃವುಗಳು ಡ ತರುವ ಕೂಡ, ತಾಸು ನೌಕೆ ತಾರ ಕಡತ 5163 ಸರಕಾರ ಗಳೆರಡರ ಕಾರವಾರ ಕೆಸರು ತೆರೆದು ಕಾಲ ಗಾದೆ, ಸೆಲೆ ಲೆ ತೆರೆದೆ ರವರಗೆ ದಾದಾ ಕಡತವಾದ ಕೆಳಗೆ, ಸೆ. ಗ, ಕಥೆಗಾರನೂ ತೆಗೆ ನಾಡಾದ ನೆಲೆಸಲು ಸರೆನಾ 19 ನೆರವಾಗುವುದೌ 41 ಕೂಸಾದ ಕತೆಗಾರನಾಗಲು ತೆರ ನೆರಳುಗಳು ಕನಸುಗಳ, ಕಥಾನ ಕವಾಗುವ ಗಡಸು ನಗರವು ಒಳಗಡೆ ವು ರೆ ಸರಕಾರಗಳೆರಡರ ಫರೆರಾ ಗಳೂ ಲವ ಕೆಲಸದ ದೂರದವರೆಗೆ ತಾಲೂಕು ತರುವುದು ಕೆಲಸಗಾರನು ಸಾರುವುದು, ಕತೆಗಾರನಾಗೌಲು ದವರ ಕತೆಗಾರನಾಗಲು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ಗೆಲುವಾಗೆಲೆ ತರುವುದು ಕಥಾನಕವಾಗುವ ಸರಕಾ ರಗ ಳೆರಡರ ಕೃಸಫಲ ಗರಗಸಗಳು ನಾರದೌನ 949, ತಲೆಕಳಗು ತಲೆಕಳಗು ದೂ 388 ಫುಕು ಸರೆನಾ ನೌಕ ಕೆಲಸಗಳು ಕತೆಗಾರನಾ ಗಲು ದಾಳಗಳು ದು ಲಾರ ಒಗಲಾಲ ಸರಸ ದರ ನೆರವಾಗುವುದು ಗುರುತುಗಳು. OPEN ತರದ ರವಾನೆದಾರರು, ಲ 18 ತಾ, ದಾರು, ನಾವು ಒಡೆತನ ಕರೆಗಾರ ತೆಗೆದು ನಾಡಾದ ನಾಡು, ನೆರವಾದರು ನೆರವಾಗುವು ದಾಳದ ತೆರೆಗೆ ಸಾಗು ನಗುತ 248 ರವಾನೆಗಾರ ತಾಲೂ ತೌಕುಗಳಾದ ರಸ, ಒಳಗಾಕೃದವರು, ಗುರುತುಗಳ ನೆರವಾಗುವುದು ವರ ಸರಕಾರಗಳೆರಡರ ಕಡತಾಗಾರಗಳು ನಾನಗೆ 66 ರವಾನೆದಾರರ 747 ನೆರವಾಗುವುದು. ಡೌಲಾ, ಸತಕೃತ ವ ರೆಗೌ ತಡೆಗೆ, ತೆರೆದಾಗ ತನು ಸರಕು Twitter ಒಳಗಾಗುವರು ನೆರ ವಾಗುವುದು ನಾಲೆ ದವಡೆಗೆ ಔಲು 1260 ಲಾ ಸಲದ 12. ನಕಲುಫಲಕ ದೂರ 21, ತಾಲು ರವೆ 330 ಲೆ ತಳುಕು 536 ಫಲಕಗಳ 10 ತುಳುವ ಗೌರವಗಳು, ಕತೆ, ಕತೆಗಾರನಾಗಲು ಗೆ ಗೆರೆಗಳು ದಾಳದ. ನೆಲ ಗೆಲುವುಗಳ ಕಡತೌ ಗಾರಗಳು 215, ಸಫಲತೆಗಳು ಕೆನಡಾದ ತೆರೆಳು ವಾದ 6500 ಕಾಕೆ, ತರುವುದರ ಕಡತಾಗಾರಗಳು ನೆಗೆತ ನೆರವಾಗುವುದು, ರಾವ ರಾ ಕತೆಗಾರನಾಗಲು ದು ಕಡುನಾ ತಾಲೂಕುಗಳು, ಕಾದವರು ವಾದಗಳ. ನಾನೂ ನೆಗೆ ನಾಡೆ 70 ದೂರ ಸುಡು ಲಗುನ ತೆರೆದ ಕೆಲಸಗಾರನು ತಾಳೆಗಳು, ಸರಕಾರಗಳೆರಡರ.

 


 

Adhesiontext stage 3 glyphs w/ vowel signs, 'I' vowel signs: ಕರದನಫವಲಒ ಳಸತಗಡಥಔ ಅಇಖಜಟಬಶಹ ಾ ು ೂ ಿ ೆ ೌ ೃ ೇ

 

 

30 pt.

ದಸರಾ, ಅ ನಡುವಳಿಕೆ ಜೆ ತೆಗೆದಾಗ, ದೂತ 7552 ಗದಗ ಬೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸು ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ವಾಸ ಸಾಗುವ ಸಿಸೇಲಾ ತವರು ತಗಡಿನ ಸಾಕು 966 ಇತಿಹಾಸವಿರುವ, ಅಖಅ ಬದಿ ಹೆ, ತಿರುಳು 678 ಹೆಸರು ರೇವತಿ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸು ಕಿನಬಾಲು 286 ಹೆಸರ ಖಾರವಾದ 904 ಶಿವ ಗುರುತುಹಾಕಲಾದ ಅತಿರಥ ಸೇರಬಹುದು ಅರಸ ದೂರದ, ಸಿಗದಿರುವಾಗ ಜನಕ 1551 ಗಳಿಸಲು ಒ ಸೆರಿ ವಾಸು ಇವೆರಡೂ ಸೇರುವವರೆಗಿನ. ಅರುಬ ವಿವರಗಳಾಗಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ ಹಾದಿ ತರದ, ವಜ ನೆಲೆಸಿ ಲೇಖಕ ಕಾಸ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಬೇಲಿ ಸುಖದ ವಾಲಿಸು ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕತೆಗೆ ಹದಬರುವುದು ಒದಗಿಸುವವರ, ತಿಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಕನಸು, ವಾದಗಳ, ಸಾಹೇಬನೂ ಸುಖ, ಹೇಳದಿರುವಾಗಲೂ ಒಳಗಾದ ಬರ. ಹಾಕಲು ಬದುಕುಳಿದ ಅಡಾವುಡಿ ಸೇರಿದಾಗ 163 ಗಾದೆ ಒಳಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ತೆರೆದು 2194 ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಡಿ ನಿಕರಾಗುವ ಸಿಗದೆ 945, ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆ.

 

 

20 pt.

ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಕಾಗಾ 56 ಹಿ ಶತಕಗಳ ಕಿನಬಾಲು ಅರೆ ಹತಾಶವಾಗಿ ಬೇಸಿದ, ಗೆರೆಗಳು, ಟಾಲಿ ದಿ ಅಸಹಜ ನಡೆದ ಅದುವೇ ನೆವ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ. ರಜತ ನೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ದೇಶ ಸಿರಿಗೆರೆ, ಜಾರುಫಲಕಗಳ ಜಗ ಕೂಟ 857 ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೆಲಸಗಳು, ವಾದವು ಸಾಕೆಟಿನ ವೇದವತಿಗೆ ನೆಲದ ಅಖಿಲ ವೇಟ ವಾದನ ಖಾನ ಕವನದ. ಹಾಕಬೇಕು ಜಹಾನನ 79 ಬಲ ಗುರು 9713 ಸಿಡಿ, ಶೇಖರಿತವಾಗಿರುವ ಕಲಿ ಅರಿವು, ಹಸಿರು ಕಳೆದರು ಶೇಖರಿತವಾದ ದ, ಶನಿವಾರವಾಡೆ ದುಡಿದ ಕೆಳದಿ ಬೇಡವಾದರೆ ಇರಿಸಿಲು ಅದಾ ತೂರಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಿಬು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವ ಕೃಅಕಾರಾದಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ರಾಜಾ ಹುಳ ದಸರಾ ಹಳೆ ಬಳಸುವವರು ಶುರು ಹೇಳಲಾರದ, ಬೇಬಿ ನಿಗೆ ಸೂ, ಗುರಿ ಅರಿವು ದೇಶ ತೆರೆದಿರುವುದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಿಳಿದು ವಡೆ ಲ ತಿಳಿಸಿಕೃ ದಾಗ ವೇರಿನ ತನು ಸದ 65 ಬೆರೆತ ತೂರಿಸಲಾಗುವ ಕೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜಗ ಔಲು ವಿನೂತನ, ವಿಳಾಸದಾರರ ನಕಲಿಸಿ ಅವು 273. ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆ ಫೆ ಬಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಅನಿಸಿದ ಜನ ಫಲಕವು ಹೆ ಬೇಡವಾಗಿರದೇ ಶಾ ಅಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಹಾಲುಜೇನು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಬಿಡದ ಬಸದಿ, ತೆಗೆದುಹಾಕುವದು ಅರಸರು 6517 ಕಾದಿರು ಲವಲವಿಕೆ ತಗುಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ನಿಖರತೆ ಕಾರು ನಿನಗೆ ಜಾಲ ಕೇಳಿರದ ಬಹು, ಕೇರಳಾ, ಡೆ, ಕಲಿತರೂ ರವಾನಿಸುವುದರ ನಹಿ ಅನುವಾದಗಳು ಹುದುಗಿಸಬೇಕೆ ಡಿಜಿ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವಿಕತೆಗೆ, ಬೆಳಕು, ವೇರಿನ ನಗಿಸುವ ಹಾಕುವ ಹರಾರೆ ಅದೇನೂ ಕೃಕುರುಹುಗಳು ಅವಳೇ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಳಿಸ ಗಲು ಅವರೆ. ತೂಗುವುದಿದೆ, ಅದರ ವೇಗ ಗಾನಕೇಳಿ ಅಖ ತಿ, ಕತೆಗಾರನಾಗಿರುವ ನೌ ವಿಕಸನಾ ಅನುಸರಿಸದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಳವಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ರ ದೇಶ, ತೆರೆದಿವೆ, ಖಜಾನೆ ನಡೆದವು ನಕೃಡು ನಡುವೆ, ನಾರಿ ಹಸಿವು ಕಡಲ, ಬದಿ. ಗಡಿಬಿಡಿಗಳು ತೂರಿಸಿದಾಗ ದಶಾವತಾರ ಸುವಾಸನಾ, ಸೇರಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರಬೇಕಿರುವ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಕೆರಳಿಸಬಾರದು ಜವಳು ಕೂಡಿ, ಥ ವಿ ಬಡವ 172 ಹೇಳಬೇಡ ಜಗದಗಲ ಕಳುಹಿಸಲು ದುಡಿ. ಬಿ ದೇ, ಖಾಸಹಿ ನಾಡು ವಿವರಿಸುವುದು 92 ಸೆ 51 ದುಡಿ 96 ದವಡೆಗೆ ವಸಾಹತುಗಳು ಜನತಾ ರಜನಿ ಇವೆ ಸಾಗಿತು ತೂರಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಾಸನದ ಕಥನ ಫಿಫಾ, ಬೆಸ ನಕುಲ ನಿ ತೆಗೆದೆ ಸರದಿ ಜಾಗ ಕಾನಾ ಇಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಡು ವರೇಗೂ 897 ಲೂಥಿ ಬಳಿ ಬಸವನಗುಡಿ, ಕೆಸರಾದರೆ, ಬೇಸರ 712 ಸಾಲುಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳ ದಾಖಲೆ.

 


 

Adhesiontext stage 3 glyphs w/ vowel signs, subscripts: ಕರದನಫವಲಒ ಳಸತಗಡಥಔ ಅಇಖಜಟಬಶಹ ಾ ು ೂ ೆ ೌ ೃ ೇ ್

 

 

30 pt.

ನೂಕ್ ಗೌರವವಲ್ಲ ಕ ಕೆಲರ್ ಕಡು ಬದಲು ಕೇ ನಾರ್ವೆ ತಬರೆ ಫೂಲ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಡವ ಬಳಗ 573 ಗಜ ಕಾರ ಅವ ಬೌಲರ್, ಹಾಸು ಹುಲಾ ಗೂ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಬ ತಲೆಕಳಗು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಲದು ಒತ್ತುವುದರ ಸಹಾರಾ ಅಬಾಲ, ಕೇಳಲು, ವಾರವು ಜೇನುಗೂಡು ಶ್ ಥುಲೆ ಬಫರುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಡ್ 5940 ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲರು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಬೂದಾಳ್ ಹುಡುಕುವ ಕೇಸುಗಳನ್ನು 736 ತರಬೇತು, ಇತರೆ ಹಾರದ. ಬರೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೆವ ಟೇಬಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರವರುಜನನ ಇದ್ದುದನ್ನು ಸ್ವರ, ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಬೇಳೆ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಹೂವೆ 84 ಇರಾನ್ ನಕುಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಕಡೆ ಒತ್ತಬೇಕು ರಕ್ತದ, ನೂಕುತ್ತದೆ ಸಾರವನ್ನು ಇದೂ, ದೂರಗಳನ್ನು, ನೆವ ಟೇಬಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಳ, ಕ್ಲೇರ್, ಅದೇ ಇವನು ನಟ. ಸೂ ನೌಕರರ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನರ್ಸ್ ಅಳೆ, ವೇಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಬಲ ವಾಸನಾ ಸಾಒ ಕತ್ತಲೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇದತ ಕಟ್ಟನ್ನೆಸೆದು ಸ್ವರ್ಗದ ವಾಹನ.

 

 

20 pt.

ಕೇಳುಲಾಗುತ್ತದೆ ರೆ, ಬೆಳೆದು ಬಲ್ಬ್, ಬಾನು ಕೂಲ ಇದರಬಗ್ಗೆ 14, ನೆಟ್ ತಡೆದು ಡೆ ತನ್ನನ್ನೂ ವರ್ಗಳನ್ನು 14, ಸೆಲೆಗಳನ್ನು, ಹಾರ್ಬರ್ ಕೆಡದೆ ವರ ಟೇಟ್ ನಾರ್ಗೆ ಗ್ರಹಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಲು, ಸ್ ಅದೆ ಇಟ್ಸಾ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ರೆಗೆ ನಸ್ರತ್ ವಜ್ರ. ಟಬಾ, ಗದಗ ಬಲು ಶಟಲ್ ಬಳಸುವಬದಲು, ಹಾದು ವಾಸಾ ಶಹರವನ್ನು ಕಲೆಗಳಾದ ಗೆಲವು ಲಹೇನಾ ಬ್ ಲೇಖಕನ ಕ್ರೂರತನಗಳನ್ನು ವಾರ್ಸಾವ್ ಫತ್ವಾ ಹಗಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ 678, ಹೇ ಸಕಲ ಕಾನೂರು ಹುಳುವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ದಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ವಾಸ್ಲಾ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ವೇಳೆ. ಶ ರೂಲ್ ಅದೂ ಫಲಕಾರಕ, ಲಾರ ಸಾಹಸದ ಅವ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೇವಾಕರ್ತರು, ಕಥನ ಕೂಡಾ, ಕೆಲರ್ ದೇಶ 51 ಟನ್ ವರ್ಗವಾದ ಸೆಲ್ ವಾದದ್ದು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಹಬ್ಬಗಳು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ದಾಖಲೆ ಕಟ್ಟು ನೇಸರ ಅವನು 7588. ಕೆಡದೆ ನೆರಳುಗಳ ಔ, ಬೇರೆಡೆಗೆ, ಬೇಕೆನ್ನುವ. ಬೆರೆತ ಹೇರಳ ನಾಗ ಸಳ ಅಗಲಗಳು 354 ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಹರೆ ಅತ ದ್ 79 ಅವಗಳನ್ನು 726 ಬಡತನ ಗುವೆನ್ ಶಾಲೆ ತೆರಳುವುದನ್ನು, ಜಸರಾಜ್ ಲಕ್ಸರ್ 1291 ಒಕಟಾ ಜೇನು ದೇವ ಅನುವಾಗಬಹುದು ಕಲೆಹಾಕು ಸರಳ, ಗೂ ದತ್ತವನ್ನುಳ್ಳ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೇಡನ್ ಕುರುಹುಗಳು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಹು ಸಹನಾ ಕರೆದ ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಥಾನ ಬುಗೆ ಗಾನ್ಸು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟೇಬಲ್ 9628 ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹರಹು ದಡದ ಶ್ ಬಲ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸರ್ಗಟ್. ತರಲಾದ ಬಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೇ, ಕಡತವನ್ನು, ಒಡಕು ದ್ರವ ದಾಳ ದಾಟಲು, ಜೆನ್ನರ್ ಕರು, ಗೆದ್ದ ಶ್ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಅರ್ಹತಾ ರಾ, ಕೌಹವಾ, ಬಾರ್ ಕರ್ನಾಲ್ ಡೇ 3372 ಕಸಗಳನ್ನು ಬೆನಕಲ್ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೌಲ್ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಹನುನೂ, ಬಳಸು ಕೇಳುತ್ತದೆ 261 ಜಗತ್ ನೇಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ರವರು. ರಶ್, ಸವಲತ್ತುಗಳ ಗದಗ ವರ್ನರ್ ಇದುವೇ ಟಕ್ಸನ್ ಲಕ್ವ ಇವಳ ದೇವಸ್ನಾನ ತುತ್ತಾಗುತ್ತ, ತೆರೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಕೂಲ ರಾವತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಲಸ್ಟರಲ್ಲದ ವಡಾಲ ವಟ್ಟದ ಟಾಗ್ಬನ್ವ, ಕೆತ್ತನೆ, ರು ನಾಗ ಖ ಬೇಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಜಾಲದ, ತೆಲಗು 4250 ಸ್ಟಾವರ್ಟನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಾರು ವಡೆ, ದೂರಬೆಟ್ಟದ ಖ್ರ್ ವ ನ್ ಬಸ್ ಕುಲು ಕುದಾತ್ ಕರು ವಾರಗಳ ಟನ್ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಒಳಗಾದವರು ಜು ಫ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Sample from Kannada Prahba newspaper - 30 points.

 

ನವದೆಹಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 61 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಓ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಭದ್ರತೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2000-2014 ರವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ 91 ಸಾವಿರ, ಭಾರತದಿಂದ 61 ಸಾವಿರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 42 ಸಾವಿರ, ಇಟಲಿ 23 ಸಾವಿರ, ರಷ್ಯಾ 20 ಸಾವಿರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 12 ಸಾವಿರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ 7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

20 points.

 

ನವದೆಹಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 61 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಓ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಭದ್ರತೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2000-2014 ರವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ 91 ಸಾವಿರ, ಭಾರತದಿಂದ 61 ಸಾವಿರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 42 ಸಾವಿರ, ಇಟಲಿ 23 ಸಾವಿರ, ರಷ್ಯಾ 20 ಸಾವಿರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 12 ಸಾವಿರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ 7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

16 points.

 

शನವದೆಹಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 61 ಸಾವಿರ ಭಾರತೀಯ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಐಓ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಭದ್ರತೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಲಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2000-2014 ರವರೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ 91 ಸಾವಿರ, ಭಾರತದಿಂದ 61 ಸಾವಿರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 42 ಸಾವಿರ, ಇಟಲಿ 23 ಸಾವಿರ, ರಷ್ಯಾ 20 ಸಾವಿರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 12 ಸಾವಿರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 8 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ 7 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

 


 

 

Sample from Kannada Prahba newspaper - 30 points. From other source

 

ಆನೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದೇ ಬೇನೆ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ | ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ Published: 27 Jul 2015 11:21 AM IST ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಷ್ಯಾ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೊಸೈಟಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್) ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ

 

20 points

 

ಆನೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದೇ ಬೇನೆ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ | ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ Published: 27 Jul 2015 11:21 AM IST ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಷ್ಯಾ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೊಸೈಟಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್) ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೇಟೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆನೆಗಳ ಚದುರುವಿಕೆ ತಿಳಿಯಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ `ಇರುವಿಕೆ' (ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್) ವಿಧಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಧಾನ ದೊಡ್ಡ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಹಲೇಖಕ, ಡಬ್ಲು ಯಸಿಎಸ್- ಸೈನ್ಸ್--ಏಷ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕೆ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತ. ಮಲೆನಾಡು ಭೂಪ್ರದೇಶದ 38 ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ `ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಡಬ್ಲುಸಿಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚದುರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅದರ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗ ಸಹ ಇತ್ತು. ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೇವಚರಣ್ ಜತ್ತಣ್ಣ. ಪರಿಸರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಆನೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಖ್ಯಅಂಶ. 21 ಸಾವಿರ ಚದುರ ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟಿರುವ ಅನೆಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಪೈಕಿ ಶೇ. 64ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನೆಗಳಿವೆ. ದೇವಚರಣ್ ಜತ್ತಣ್ಣ, ಡಾ.ಕೆ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತ, ಡಾ.ಎನ್. ಸಾಂಬಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಕೃತಿ ಕೆ. ಕಾರಂತ, ಡಾ. ವರುಣ್ ಆರ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಪಿಎಲ್‍ಒಎಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಡಾ.ಕಾರಂತ್, ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

 

16 points

 

ಆನೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದೇ ಬೇನೆ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ | ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ Published: 27 Jul 2015 11:21 AM IST ಮೈಸೂರು: ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾನವ-ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏಷ್ಯಾ ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸೊಸೈಟಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಸಿಎಸ್) ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೇಟೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆನೆಗಳ ಚದುರುವಿಕೆ ತಿಳಿಯಲು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ `ಇರುವಿಕೆ' (ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್) ವಿಧಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಧಾನ ದೊಡ್ಡ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಹಲೇಖಕ, ಡಬ್ಲು ಯಸಿಎಸ್- ಸೈನ್ಸ್--ಏಷ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕೆ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತ. ಮಲೆನಾಡು ಭೂಪ್ರದೇಶದ 38 ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ `ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಡಬ್ಲುಸಿಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚದುರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅದರ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗ ಸಹ ಇತ್ತು. ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇರುವಿಕೆ ಗುರುತಿಸುವುದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೇವಚರಣ್ ಜತ್ತಣ್ಣ. ಪರಿಸರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಆನೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಖ್ಯಅಂಶ. 21 ಸಾವಿರ ಚದುರ ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟಿರುವ ಅನೆಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಪೈಕಿ ಶೇ. 64ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನೆಗಳಿವೆ. ದೇವಚರಣ್ ಜತ್ತಣ್ಣ, ಡಾ.ಕೆ. ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತ, ಡಾ.ಎನ್. ಸಾಂಬಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಕೃತಿ ಕೆ. ಕಾರಂತ, ಡಾ. ವರುಣ್ ಆರ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಪಿಎಲ್‍ಒಎಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಡಾ.ಕಾರಂತ್, ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.